Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem sniedz atbalstu mājokļa izdevumu segšanai

Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem sniedz atbalstu mājokļa izdevumu segšanai

Ņemot vērā komunālo izdevumu straujo pieaugumu, Rīgas pašvaldība atgādina, ka galvaspilsētā deklarētajiem rīdziniekiem ir tiesības pretendēt uz mājokļa pabalstu īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu segšanai, ja pēc šiem izdevumiem paliek mazāk līdzekļu nekā valstī noteiktais Garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmērs.

Kāds ir mājokļa pabalsta apmērs?
Mājokļa pabalsts = GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai
+
faktiskie izdevumi mājoklim

mājsaimniecības kopējie ienākumi.
Pēc mājokļa apmaksas mājsaimniecības rīcībā ir jāpaliek valstī noteiktajam GMI, kura apmērs – 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Jāņem vērā, ka no 1. janvāra līdz 31. maijam GMI sliekšņu summai piemēro šādus koeficientus:
•atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti –2,5;
•mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – 2.

Piemēram, vientuļam pensionāram, kam pensija ir 300 eiro un komunālo maksājumu summa ir 150 eiro, mājokļa pabalsts būs 2,5*109 + 150 – 300 = 122,5 eiro.

Kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?
Atbilstoši noteikumos paredzētajam, ņem vērā šādus izdevumus (kas nepārsniedz normatīvos noteiktos) par:
•īri;
•apsaimniekošanu;
•apkuri;
•auksto un karsto ūdeni;
•lektroenerģiju;
•dabasgāzi;
•kanalizāciju vai asenizāciju;
•sadzīves atkritumiem;
•telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
•par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai piešķirtu pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija. Lai to varētu izdarīt:
•persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz iesniegumu Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā;
•aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē
savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.

Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju. Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Ja Rīgas iedzīvotājam nav datora un nav iespējas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju elektroniski, joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, paņemt veidlapas un aizpildīt šo deklarāciju mājās.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, iesniegumu,
kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts un, kurā norādīts pabalsta mērķis, sniegts izklāsts par mājsaimniecības sociālo situāciju, u.c. nozīmīga informācija lēmuma pieņemšanai, iedzīvotāji aicināti iesniegt
attālināti:
•ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā,
•parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: soc@riga.lv.

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par
pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

2021. gada decembrī mājokļu pabalstu saņēma 4881 persona, kas ir par 1 % vairāk nekā
2021. gada novembrī.

Kopējais sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2021. gadā salīdzinot ar 2020. gadu faktiski nav mainījies, bet par 17 % (no 5201 personas līdz 6088 personām ) pieaudzis GMI pabalsta saņēmēju skaits, bet mājokļa pabalstu saņēmušas 8449 personas (pieaugums pret 2020. gadu – 1%). 2021. gadā
sociālos pabalstus kopumā saņēma 21 958 rīdzinieki.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925, e-pasts: lita.brice@riga.lv.