Rīgā stājas spēkā grozījumi noteikumos par sociālo palīdzību

2018. gada 5. oktobrī stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kuri nosaka Rīgas pašvaldībā kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.

Saistošajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 (iepriekš – 284.57) EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 (iepriekš – 355.72) EUR mēnesī.

Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā ir paaugstināti arī ienākumu kritēriji tiesībām saņemt pabalstu veselības aprūpei (no 192.09 uz 221 EUR un no 234.77 uz 270 EUR) un pabalstu izglītības ieguves atbalstam (no 35.57 uz 50 EUR). Ir paplašināts arī pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un
izglītojamam,
kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Pabalsta veselības aprūpes ietvaros turpmāk pabalsts pacienta iemaksu segšanai ir 100 (iepriekš – 71.14) EUR kalendārajā gadā.

Jāpiebilst, ka līdz šī gada 31. oktobrim pabalstu 35.57 EUR izglītības ieguves atbalstam var saņemt vecāki par izglītojamo no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, taču pabalsta apmērs 50.00 EUR apmērā būs pieejams no nākamā gada 1. jūnija.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu (iepriekš – viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

No šī gada 5. oktobra ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (turpmāk – SAC) pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 EUR.

Tāpat arī saistošajos noteikumos ir noteikti labvēlīgāki pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas kritēriji ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējamu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka ģimenei (personai) pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Plašāku informāciju ikviens var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas galvenā speciāliste Linda Veržbicka, tālr.67105925; e-pasts: linda.verzbicka@riga.lv.