Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs!

Rīgas pašvaldība ir izveidojusi daudzbērnu ģimeņu reģistru, kurā var reģistrēties (no 2018. gada 1. maija) Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes.
Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā
E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes.
Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos reģistrā ir jāapliecina, ka piekrīt savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.

Reģistra mērķis ir
nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.

Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!

Ja nav iespējams reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā pie informatora pirmdienās no plkst. 10.00 – 18.00, otrdienās 9.30 – 15.00, ceturtdienās 9.00 – 16.00, pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00.
Informāciju par iespējām reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Ar aprakstu par “Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs” var iepazīties šeit:
www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD027580AJ0018

Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, daudzbērnu ģimenes vecākam jāvēršas kādā no “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Arī tām ģimenēm, kas jau izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, daudzbērnu ģimeņu reģistrā jāreģistrējas līdz 31. oktobrim, lai atlaides varētu izmantot arī turpmāk. Gadījumā, ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs!

Informatīvs buklets.
Infografika.

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055

Kāpēc jābūt deklarētiem visiem vienā adresē?
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma (https://likumi.lv/doc.php?id=64328) 3. panta 1. apakšpunktā norādīts, ka Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Savukārt Likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Saskaņā ar Civillikuma 214. pantu (https://likumi.lv/doc.php?id=90223
) – pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.

Kāpēc katrai pilngadīgai personai jāreģistrējas pašai?
Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana. Tātad, lai personas datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst vismaz vienam no tiesiskiem pamatiem – persona pati (datu subjekts) ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Kā ieiet datu bāzē?
Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā
https://www.eriga.lv
→ E-pakalpojumi privātpersonām → izvēloties sadaļu “Daudzbērnu ģimeņu reģistrs”→ autorizējoties izmantojot piedāvātās iespējas.

Pilngadīgs bērns mācās ārzemēs, kādā valodā jābūt izziņai?
Saskaņā ar
Valsts valodas likuma
10. panta trešo daļu, gadījumos, ja bērns (arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) mācās ārzemēs, ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot “TULKOJUMS PAREIZS”, tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Ja vienam no bērniem paliek 18 gadi, kāpēc dati dzēšas un kas jādara?
Bērnam kļūstot pilngadīgam, Rīgas pilsētas pašvaldībai vairs nav tiesības apstrādāt viņa datus, līdz ar to ģimene var zaudēt statusu Reģistrā. Lai ģimene saglabātu aktīvu daudzbērnu ģimenes statusu, mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas pilngadīgajam bērnam personīgi jāreģistrējas Reģistrā, apliecinot piekrišanu savu datu apstrādei. Lai pilngadīgais bērns varētu tikt iekļauts Reģistrā, viņam jāmācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē. Reģistrā var reģistrēties, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kategorijā “E-pakalpojumi privātpersonām”, izvēloties sadaļu “Daudzbērnu ģimeņu reģistrs”. Ja neizdodas reģistrēties elektroniski, tad varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800) vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā, pieņemšanas laiki: P. 10.00 – 18.00; O. 9.30 – 15.00; C. 9.00 – 16.00).

Kādas atlaides var saņemt reģistrējoties Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā?
o Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
www.iksd.riga.lv/public/31704.html. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
www.iksd.riga.lv/public/31704.html. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija
www.iksd.riga.lv/public/31704.html.
Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija
https://pip.riga.lv.

o Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA “Rīgas satiksme” Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija:
www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/bilesu-klasts-un-cenas-1/menesa-bilete.
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001919.

Izstrādājot kritērijus, kādām ģimenēm ir tiesības reģistrēties Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tika ņemts vērā gan normatīvais regulējums, gan pašvaldības iespēja automātiski no valsts datu reģistriem identificēt Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes, tādējādi samazinot administratīvās procedūras.