Rīdziniekiem turpinās pieteikšanās pabalstam izglītības ieguves atbalstam

Rīgas domes Labklājības departaments atgādina, ka rīdziniekiem turpinās pieteikšanās pabalstam izglītības ieguves atbalstam, vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā līdz 31.oktobrim.
Vienreizējo pabalstu 35,57 EUR apmērā ir iespēja saņemt personām, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 katram ģimenes loceklim mēnesī.
Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Pabalsts tiek piešķirts par katru skolēnu.
Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 2018.gada 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā:
-jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
-jāiesniedz rakstisks iesniegums;
-jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.
No šī gada 1.jūnija līdz 1.septembrim pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir saņēmuši 607 rīdzinieki. Kopumā 2017.gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma 1404 rīdzinieki, izlietojot šim mērķim 49 940 EUR.
Labklājības departaments informē, ka no 2019.gada 1.jūnija tiks palielināts šī pabalsta apmērs no 35,57 EUR līdz 50 EUR katram bērnam, kā arī tiks paplašināts pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.
Plašākas informācijas saņemšanai ģimenes aicinātas zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas galvenā speciāliste Linda Veržbicka, tālr.67105925; e-pasts: linda.verzbicka@riga.lv.