Projekta “Gādīgie tēvi” norise

Rīgas Sociālais dienests, saskaņā ar 17.12.2018.noslēgto sadarbības līgumu Nr.18002 ar Igaunijas nevalstisko organizāciju “Vaimse Tervise Edendamise Kompetensikeskus” Rīgas pašvaldībā īstenos ERASMUS+ projektu “Izpratnes palielināšana par tēva lomu ģimenē, lai mazinātu vardarbību ģimenē īpaši pret bērniem un viņu mātēm” (Projekta kods 2018-1-EE01-KA204-047115).

Projekta ietvaros no 2019.gada septembra līdz 2020.gada septembrim tiks organizēta jauna apmācību programma “Gādīgie tēvi” (angļu valodā – “Caring dads”). Apmācību programmas saturs ietver vecāka prasmju pilnveidi tēviem, kuri izturas fiziski un emocionāli vardarbīgi pret bērniem un /vai bērnu mātēm. Apmācību programmas mērķi ir palīdzēt tēviem uzņemties atbildību un pārtraukt vardarbīgu, kontrolējošu, nevērīgu izturēšanos pret bērniem, paaugstināt izpratni par tēva lomas nozīmi, paaugstināt empātiju pret bērnu, palīdzēt pieņemt bērnu kā vērtību un veidot atbalstošas savstarpējās attiecības, kā arī uzturēt cieņpilnu sadarbību un attieksmi pret bērnu mātēm.

Apmācību programma “Gādīgie tēvi” ir izveidota Kanādā (autori Katreena Scott, Tim Kelly, 1985). Programma ir ar autortiesībām aizsargāta un to īsteno tikai apmācību ieguvuši grupu vadītāji, ievērojot programmas vadlīnijas. Ideja par apmācību programmas veidošanu vardarbīgiem tēviem radusies ilgtermiņā novērojot, ka vardarbīgi uzvedības modeļi pārmantojas no paaudzes uz paaudzi (no tēviem uz dēliem). Projekta ideja balstās pārliecībā un praktiskā pieredzē, ka darbs ar tēviem ir būtisks, lai pārtrauktu vardarbību ģimenē – gan pret sievieti, bērna māti, gan pret bērnu. Stiprām, stabilām attiecībām ar abiem vecākiem ir nozīmīga ietekme bērna attīstībā. Vecāku gādīga attieksme palīdz pārvarēt grūtības, kas rodas bērnam pieaugot, ir mazāka delinkventa uzvedība pusaudža vecumā, bērns ir akadēmiski, sociāli, emocionāli veiksmīgāks. Diemžēl daudzi bērni piedzīvo to, ka tēvs var nodarīt pāri bērnam vai viņa mātei. Vardarbība ģimenē grauj bērna drošības un stabilitātes izjūtu, radot patstāvīgu trauksmi, mazina bērna spējas realizēt savu personisko potenciālu un attīstības vajadzības. Bieži vien vecāku prasmju uzlabošanā aktīvāk iesaistās mātes. Tāpēc apmācību fokuss ir iesaistīt tēvus izprast un mainīt savu uzvedību, lai pasargātu un novērstu vardarbīgu attiecību cikla pārmantošanu paaudzēs, veicinātu ieinteresēta, gādīga tēva lomas realizāciju ģimenē vai ārpus ģimenes, uzturot saikni ar bērnu un palīdzētu bērnam augt drošā ģimenes vidē.

Apmācību programma sastāv no 17 nodarbībām. Programmas ilgums apstiprināts pētījumos, kuros secināts, ka vecāka prasmju izmaiņu veicināšanai minimālais laiks dalībai izglītojošā grupā ir vismaz 3 mēneši. Apmācību programmas saturā paredzēta izglītojoša informācija, lai izprastu fiziski un emocionāli vardarbīgas uzvedības ietekmi uz bērnu, praktiskas metodes un risinājumi, lai tēvs īstenotu nevardarbīgu disciplinēšanu, kļūtu atsaucīgs, iecietīgs vecāks. Programmā ietverts arī aspekts, lai veidotu savstarpēji atbalstošākas un cieņpilnākas attiecības ar bērnu mātēm, jo nozīmīgs faktors bērna labsajūtas un emocionālās stabilitātes veidošanā ir vecāku savstarpējām attiecībām.
Projekta ietvaros paredzēts apmācīt programmas vadītājus, organizēt 4 apmācību grupas tēviem. Projektā paredzēta apmācību programmas pielāgošana Rīgas pašvaldības sociālai situācijai, programmas efektivitātes izvērtēšana, ilgstspējas nodrošināšana. Pirmās 2 apmācību grupas plānots uzsākt š.g. oktobrī Rīgas Sociālajā dienestā. Projekta realizēšanā RSD sadarbojas ar biedrību ”Tēvi”, kā arī ar pašvaldības un valsts institūcijām.

Informāciju sagatavoja: Andris Izinkēvičs, RD Labklājības departamenta Projektu koordinācijas sektora vadītājs, tālr. 67105166, e-pasts: andris.izinkevics@riga.lv