Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

Īstenojot projektu “Darbs ar riskam pakļautiem jauniešiem Ziemeļvalstīs” (Nr.PA-GRO-1270; turpmāk – Projekts) Ziemeļu Ministru padomes biroja administrētās Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu konkursa ietvaros, astoņi Rīgas pašvaldības iestāžu pārstāvji laika periodā no 25.11.2019. līdz 28.11.2019. devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Stokholmas pašvaldību Zviedrijā.

Jauniešu izglītība un nodarbinātība kā problemātika Zviedrijā ir atzīta gan valsts līmenī,
gan pašvaldību līmeņos. Zviedrijā ir izdots nacionāla līmeņa politikas dokuments (“Kommunernas aktivitetsansvar for ungdom”), kurā noteikta vietējo pašvaldību atbildība par jauniešu aktivitātēm. Uz šī dokumenta pamata pašvaldības plāno un organizē savu atbalstu darbam ar riskam pakļautiem jauniešiem. Pašvaldību atbildība ir sniegt savā teritorijā dzīvojošiem jauniešiem atbalstu integrācijai darba tirgū, izglītībā un nodrošināt sociālos pakalpojumus. Līdzās tam Stokholmas pašvaldībā pievērš lielu uzmanību bērnu un jauniešu preventīvajiem pasākumiem saistībā ar veselību, jo Zviedrijā ar katru gadu pieaug jauniešu skaits, kuri veselības dēļ nevar iekļauties izglītībā vai nodarbinātībā.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tās dalībnieki apmeklēja piecas organizācijas: Stokholmas pašvaldības struktūrvienību “Nākotnes Stokholma”, kas ir daļa no pašvaldības Sociālo jautājumu departamenta un, kas specifiski strādā ar ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši (1), Stokholmas nodarbinātības centra Jobbtorg filiāli jauniešu integrācijai darba tirgū Kista rajonā (2), Stokholmas nodarbinātības centra Jobbtorg filiāli jauniešu reintegrācijai izglītībā – “AIM programma”(3), Stokholmas pašvaldības subsidētās nodarbinātības pakalpojuma sniedzēju “Arbetslag” (4), kā arī nevalstisko organizāciju “Fryshuset” (5).

Stokholmas nodarbinātības centra Jobbtorg filiāle jauniešu integrācijai darba tirgū tika izveidota ar mērķi atbalstīt jauniešus vecumā līdz 29 gadiem, kuriem nav pietiekamu sociālo vai nodarbinātības prasmju. Šī filiāle nodrošina
jauniešiem gan izglītības, gan nodarbinātības iespējas. Efektīva rezultāta sasniegšanai jaunietim tiek nodrošināta iespēja izmantot filiāles sniegto piedāvājumu jau no pirmās dienas, kad tas nonāk filiālē, nepieļaujot gadījumus, kad jaunietim uz atbalstu
būtu jāgaida “rindā”.

Stokholmas nodarbinātības centra Jobbtorg filiāles jauniešu reintegrācijai izglītībā galvenais uzdevums ir apzināt visus jauniešus vecumā līdz 20 gadiem, kuri nemācās.

“AIM” programmas aktivitātes nodrošina, ka jaunieši tiek atkārtoti iesaistīti izglītībā vai novirzīti uz filiāli integrācijai darba tirgū. “AIM” programmas darbinieki uzsvēra, ka labs atbalsts mērķa grupas sasniegšanai un savlaicīgai atbalsta sniegšanai ir Stokholmas pašvaldībā izveidotā datubāze, kas informāciju aktualizē katru darba dienu un signalizē par jauniešiem, kuri konkrētajā dienā nav bijuši skolā. Stokholmā iepazīto programmo “AIM”, kas veic preventīvu darbu brīdī, kad konstatēti riski, būtu vērtīgi attīstīt arī Rīgas pašvaldībā.

“Arbetslag”
nodrošina darbu galdniecībā uz termiņu līdz 1 gadam jauniešiem vecumā no 20 – 29 gadiem, kas iepriekš bija iesaistīti kriminālās aktivitātēs. “Arbetslag” projekts pašvaldības redzējumā tiek uzskatīts par ļoti efektīvu, jo aptuveni puse no projekta dalībniekiem pēc tā pabeigšanas iegūst citu darbu vai iesaistās izglītībā.

“Fryshuset” nodrošina plašas brīvā laika pavadīšanas, sporta un neformālās izglītības iespējas (jo īpaši jauniešiem ar augstu sociālās nabadzības risku), vienlaikus īstenojot vairāk kā 40 programmas vairākās apkaimēs Stokholmā un ārpus tās.
Līdztekus tam organizācija uztur vispārizglītojošo skolu (otrās iespējas skolu jauniešiem), kurā mācību process tiek strukturēts pamatojoties uz jauniešu interesēm.

Ziemeļu Ministru padomes biroja administrētās Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” ir ļoti vērtīga, jo deva iespēju klātienē tikties ar sociālās nozares profesionāļiem jaunatnes darbā, uzzinot kā tiek plānots un organizēts darbs Stokholmas pašvaldībā.

Sagatavoja: Diāna Grencmane, Projektu koordinācijas sektora galvenā speciāliste, tālr. 67105164.