Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Darbs ar riskam pakļautiem jauniešiem Ziemeļvalstīs”, Nr.PA-GRO-1270 Ziemeļu Ministru padomes biroja administrētās Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, pieejas un apmainīties ar pieredzi par pašvaldību sniegto atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, proti – jauniešiem ar uzvedības problēmām, jauniešiem ar atkarībām, jauniešiem ar hroniskām vai garīgās veselības problēmām, jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes, jauniešiem kuriem “negribās doties mājās”.

Lai uzlabotu jauniešiem pieejamo pakalpojumu kvalitāti un sniegtu kompleksu atbalstu, ir nepieciešama koordinēta un cieša sadarbība starp vairākām pašvaldības iestādēm. Tā pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinku pašvaldību no šī gada 7. līdz 10. oktobrim devās Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas Sociālā dienesta, Rīgas pilsētas Bērnu un jauniešu centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji, kopumā 8 pašvaldības darbinieki.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tās dalībnieki apmeklēja Helsinku pašvaldības Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes departamentu, Helsinku draudžu apvienības Diakonijas Jauniešu centru “Snellu”, nevalstisko organizāciju “Stacijas bērni” un Vantas pašvaldības Jauniešu centru “Liito”.

Helsinku pašvaldībā tiek aktīvi attīstīta un īstenota politika, kas veicina jauniešu labklājību. Viena no galvenajām Helsinku pilsētas stratēģijām ir jauniešu sociālās atstumtības novēršana. Šīs stratēģijas īstenošanai Helsinku pilsētas valde 2018. gadā piešķīra papildus finansējumu (2 miljonus eiro). Helsinku pašvaldības politika paredz, ka jauniešiem ir pieejams mājoklis (pilsētai ir ~300 mājokļi jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes), jēgpilnas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai un jaunu prasmju ieguvei, vismaz vidējā izglītība un “drošais” pieaugušais kam uzdot jautājumus vai pārrunāt savas problēmas. Helsinku pašvaldības stratēģiskais attīstības virziens darbā ar jauniešiem ir “Walk in and Chat” (latviešu valodā – “Doties iekšā un tērzēt”). Līdz ar to, lielā mērā darbs ar jauniešiem ir preventīvs, balstīts uz “outreach” principiem (mērķa grupas uzrunāšana un informēšana par pieejamiem pakalpojumiem) un paredz sociālo darbinieku un citu speciālistu vieglu pieejamību (t.sk. vienas pieturas aģentūru un “walk in” tipa pakalpojumus).

Paaugstinātu uzmanību Helsinku pašvaldībā tiek veltīta jauniešu veselībai. Bērnu un jauniešu veselības stāvoklim regulāri seko līdz skolu medmāsas, kas, atšķirībā no Rīgas situācijas, ir Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes departamenta darbinieki. Tas būtiski atvieglo intervences pilsētas līmenī un speciālistu savstarpējo sadarbību. Medmāsas veic vispārēju jauniešu veselības stāvokļa skrīningu, nepieciešamības gadījumā palīdzot orientēties un novirzīt pakalpojumu saņemšanai veselības vai sociālās sistēmas jomā,
informē par vakcinācijas iespējām, kas jauniešiem Somijā ir bezmaksas, izglīto par kontracepciju un reproduktīvo veselību, agrīni identificē nepieciešamību sniegt palīdzību, ja ir garīgās veselības vai citi traucējumi.

Nevalstiskā organizācija “Stacijas bērni” ir pieredzes bagātākā nevalstiskā organizācija jauniešu mobilajā ielu darbā (dibināta 1990. gadā). Tā ir izveidojusi unikālu pakalpojumu “The Walkers house” (“walk in” tipa pakalpojumus, subsidētas kafejnīcas formātā) 13 –17 gadus veciem jauniešiem. Kafejnīcā pulcējās jaunieši, kuri negrib doties mājās un tā ir vieta, kur jaunieši var satikt “drošo pieaugušo” un saņemt sev aktuālu informāciju.

Apmeklējot organizāciju “Snellu”, bija iespēja iepazīties ar tā īstenotajām aktivitātēm jauniešiem gan iesaistot jauniešus brīvprātīgajā darbā, gan sniedzot praktisku palīdzību, gan nodrošinot sociālo atbalstu, kas pamatā balstās grupu darbā, organizējot atbalsta grupas dažādām jauniešu mērķa grupām – “sērojošiem” jauniešiem, jauniešiem, kuriem viens vai abi vecāki ir ieslodzījumā, bēgļiem, vientuļajām māmiņām, u.c. mērķa grupām. Līdztekus tam organizācija piedalās nacionālā mēroga mobilā pakalpojuma “Zābaks” nodrošināšanā jauniešiem, kura ietvaros organizācijas brīvprātīgie ar speciālu minibusu vēlajos vakaros, brīvdienās, svētku un festivālu laikā patrulē jauniešu pulcēšanās vietās, veicot mērķtiecīgu profilakses darbu un sniedz nepieciešamo praktisko palīdzību (pirmo palīdzību konfliktu situācijās, apreibušo jauniešu nogādāšanu mājās, nepieciešamības gadījumā arī uz slimnīcu).

Jauniešu centrā “Liito” bija iespēja iepazīties ar nacionālā līmeņa projektu “Youth on Rails”. Projekta galvenā aktivitāte ir nodrošināt mobilo jaunatnes darbu dzelzceļa satiksmes līnijās Helsinkos, Vantā, Espo. Mobilais darbs notiek gan vilcienos, gan jauniešu pulcēšanās vietās gar sliežu ceļiem. Darba uzmanības centrā jaunieši vecumā no 10-18 gadiem. Darbinieki pāros, četras dienas nedēļā (trešdiena – sestdiena) dodas pa saviem maršrutiem, lai “tērzētu” ar jauniešiem, informētu par jauniešiem domātiem pasākumiem, aktivitātēm ar mērķi novirzīt jauniešus jēgpilni pavadīt brīvo laiku, atgādinātu par labām manierēm, izplatīt informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā
arī sniegt atbalstu konflikta situācijās, vai uzsākt intervenci, novirzot jaunieti uz atbilstošajiem sociālajiem vai citiem piemērotiem pakalpojumiem. Regulāra multiprofesionāļu sadarbība ir neatņemam sastāvdaļa mobilajā ielu darbā ar jauniešiem. Helsinku reģiona areālā mobilā darba speciālistiem ir izveidotas multiprofesionāļu WhatsApp grupas (policija, apsardze, bāriņtiesa, sociālais dienests, u.c. profesionāļi), kā arī ir izveidoti Instagram konti, lai attīstītu saziņu ar jauniešiem par pakalpojumiem. Projektu finansē Somijas Izglītības un kultūras ministrija.

Helsinku pašvaldības piemērs labi parāda nepieciešamību pēc sasaistes starp tradicionālajiem jaunatnes un sociālā darba pakalpojumiem ar mobilo jaunatnes ielu darbu un darbu internetā, kā arī to, ka mobilais ielu darbs jāvērš uz visiem jauniešiem ne tikai uz jauniešiem ar augstu sociālo risku.

Tikšanās Helsinku pašvaldības Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes departamentā.

Ienākot kafejnīcā – The Walkers house, jaunieši atstāj ziņu par to “kā ir mājās?” (somu valodā – Miten kotona menee?), kā arī ievēro noteikumus – neēst pie datora, nelikt kājas uz galda, u.c., kas atrodas labi pārredzamā vietā.

Sagatavoja: Diāna Grencmane, Projektu koordinācijas sektora galvenā speciāliste, tālr. 67105164