Pašvaldība būvēs grupu māju un dienas aprūpes centru

Rīgas pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un sākusi projektēšanas darbus par dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumu infrastruktūras izveidi Priedaines ielā 11, Rīgā, kas paredzēta pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt dzīvokļus 16 personām un dienas aprūpes centru 20 personām.
Šī projekta īstenošana pašvaldībā palielinās grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojuma pieejamību mērķa grupas personām un samazinās institucionālās aprūpes nepieciešamību. Būs samazināti šķēršļi veiksmīgai personu ar invaliditāti un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu integrācijai sabiedrībā, kā arī mērķa grupas personām tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, t.i., līdzvērtīga tiesību ievērošana un līdzdalība lēmumu pieņemšanā par personīgo dzīvi. Tāpat šo cilvēku tuviniekiem būs iespēja atgriezties vai pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū.
Grupu dzīvokļus un dienas aprūpes centru plānots veidot ar specifiskiem un inovatīviem risinājumiem, tiecoties radīt vidi, kuru pēc iespējas patstāvīgi var izmantot visi pakalpojuma saņēmēji. Dzīvokļu māja un aprūpes centrs būs viegli sasniedzams ar sabiedrisko transportu, to apkārtnē būs pieejami ārstniecības un citi pakalpojumi, piemēram, izglītības iestādes, veikali, aptiekas, banku filiāles un citi pakalpojumi, tai skaitā brīvā laika pavadīšanas vietas, kuras persona varēs sasniegt saviem spēkiem vai ar asistenta atbalstu.
Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro, Valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, Valsts budžeta dotācija 16 972 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums veidos 3 331 995 eiro.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 31.12. 2023. Projektu administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv