Rīgā darbu sācis jauns dienas aprūpes centrs personām ar autiska spektra traucējumiem; aicinām pieteikties klientus

13. novembrī biedrība “Nepaliec Viens”, adresē Drustu iela 36A (Zemgales priekšpilsēta), atvēra jaunu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar viegliem un mēreni izteiktiem garīga rakstura traucējumiem (autiska spektra) (turpmāk – DAC).
DAC pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas valstspilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

Tiesības saņemt DAC pakalpojumu ir pilngadīgai personai:
1) kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā, un ir nepieciešams DAC pakalpojums;
3) kurai ir viegli un mēreni izteikti garīga rakstura traucējumi (autiska spektra);
4) kura neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus (izņemot skolēnu brīvlaikus) un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

DAC pakalpojums personai nodrošina: speciālistu atbalstu – sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

Lai saņemtu DAC pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz dokumentus:
1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, ģimenes ārsta apliecinājumu (ierakstu ģimenes ārsta izziņā), ka līdz pilngadības sasniegšanai personai ir noteikta autiska spektra traucējumu diagnoze;
3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību sociālo pakalpojumu saņemšanai;
4) citus dokumentus (kuri nepieciešami DAC pakalpojuma piešķiršanai un nodrošināšanai), ja būs nepieciešami.
Dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv
vai iesūtīt pa pastu.

Lai noskaidrotu vairāk informāciju par DAC pakalpojumu sniegšanas kartību, un, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, persona var zvanīt pa tālruni:
Biedrība “Nepaliec Viens”, Drustu iela 36A: 26394426
Rīgas Sociālais dienests: 67105048, 25770080

Rīgas domes Labklājības departaments: 80005055