Paplašināts sociālā pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus līdz 31. oktobrim iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kuros š.g. 5. oktobrī stājās spēkā grozījumi, kuri nosaka Rīgas pašvaldībā kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
 pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
 izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 35,57 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2018. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur :
 jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

2018. gada jūnijā – septembrī izglītības ieguves atbalstam saņēma 895 personas EUR 31 835 apmērā, kas ir par 28% mazāk kā šajā laika periodā 2017.gadā (1 237 personas un EUR 44 000) apmērā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048. Plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv