Jauns aprūpes mājās pakalpojuma veids bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piem., ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu un atbilst kādam no
kritērijiem:

1. izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (turpmāk-VDEĀVK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
2. izsniegts ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību;
3. bērnam ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.

Aprūpi mājās var izvēlēties saņemt vienā no veidiem:
1.
materiālā atbalsta veidā,
ja personas (mājsaimniecības) rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas (šobrīd 500 euro) apmēru mēnesī katrai personai mājsaimniecībā. Materiālais atbalsts paredzēts samaksai par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas izvēlētam aprūpes mājās veicējam. Aprūpi var veikt ģimenes loceklis vai kāda cita ģimenes izvēlēta persona. Pabalsta apmērs 56.91 euro mēnesī. Lai pretendētu uz pabalstu tiks vērtēti ģimenes ienākumi.
2.
Aprūpes mājās pakalpojuma veidā
pie Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izraudzīta pakalpojuma sniedzēja. Ģimenes ienākumus nevērtē. Aprūpi var veikt arī ģimenes loceklis, ja tas ir stājies darba attiecībās pie kāda no Iepirkuma pakalpojuma sniedzējiem. Pakalpojums ietver – aprūpes un pamatvajadzību nodrošināšanu, atbilstoši aprūpes plānā noteiktajām aktivitātēm.
3.
Jauns pakalpojums – individualizēta aprūpe
pie sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par minētā pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu. Ģimenes ienākumus nevērtē. Aprūpes pakalpojumu nevar sniegt bērna pirmās pakāpes radinieki un vienas mājsaimniecības locekļi. Pašvaldība
vecāka izvēlētam pakalpojuma sniedzējam nodrošina līdzmaksājumu līdz 490 euro mēnesī, BET šo summu nesaņems vecāki! Pakalpojums ietver – aprūpes un pamatvajadzību nodrošināšanu, uzraudzību, brīvo laiku (neierobežoti), pašaprūpes spēju attīstību, vecāku izglītošanu, tehniskos palīglīdzekļus u c.

Lai saņemtu kādu no aprūpes mājās veidiem ir jāvēršas Rīgas Sociālā dienestā savai faktiskajai dzīvesvietai tuvākajā teritoriālajā centrā.
Pakalpojumu nodrošina tikai Rīgas pašvaldībā deklarētajiem. Katrā no centriem ir sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem ar kuru varēs pārrunāt katra aprūpes pakalpojuma būtību un atšķirības kā arī piešķiršanas kārtību. Darbinieku kontakti, iesnieguma veidlapas, informatīvie materiāli pieejami Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv sadaļā
Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Tāpat sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem, kā arī Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Lai noskaidrotu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu vajadzības, Rīgas domes Labklājības departaments gada sākumā veica pētījumu, kura rezultātā tika izstrādāts jauns sociālā pakalpojuma koncepts. Ar pētījumu var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļā
RD Labklājības departamenta pētījumi. Pakalpojuma galvenais mērķis ir radīt ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Pakalpojuma izstrādē kopā ar sociālā darba speciālistiem iesaistījās arī bērnu vecāku organizācijas.