Piecdesmito reizi notika Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde

24. septembrī piecdesmito reizi uz sēdi sanāca Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Dienas kārtībā tika izskatīti vairāki jautājumi. Padomes sekretāre Taiga Kantāne informēja par līdzšinējo Padomes darbu. Vairāki klātesošie Padomes locekļi atzina, ka Padomes 50 sēdēs ir izskatīti daudzu svarīgi jautājumi, kas iedrošina personas ar īpašām vajadzībām nākt uz Rīgas domi un risināt savus sasāpējušos jautājumus, jo zina, ka problēma tiks te sadzirdēta un risināta. Klātesošie ierosināja vēl vairāk iesaistīt Padomes darbā citus Rīgas domes departamenta speciālistus un Rīgas uzņēmumu pārstāvju. Par ugunsdrošību sociālajā dzīvojamajā mājā Mežrozīšu ielā 43 ziņoja Latvijas
Miopātijas
asociācija
“Sartorius”,
valdes
prezidente S.Survila, un atbildes sniedza SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, diskusija izvērtās par operatīvāku ugunsdzēsēju darbu, ja būtu zināms, kuros no sociālās mājas dzīvokļiem dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām, jautājumu par rīcību ugunsgrēka laikā nolemts pārrunāt vēl atkārtoti.
Sēdes noslēgumā V.Kleinbergs atzīmēja: “Regulāras tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām mums ir ļoti būtiskas. To laikā veidojas dialogs, saruna, kas bieži vien ir ierosme jēgpilnām pārmaiņām. Piecdesmitā Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēde notiks klātienē, atjaunotajā Rīgas domes sēžu zālē. Esmu gandarīts, ka tā nu kļuvusi pieejamāka, jo zālē iebūvēta akustiskā cilpa te atskaņoto saturu ļaus uztvert visiem cilvēkiem.”

Par Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes darbu

Padome izveidota ar Rīgas domes 2007. gada 10. septembra lēmumu Nr. 2890 „Par personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes izveidošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā”, pirmā sēde notika 2007. gada 31. oktobrī. Sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. Padomes mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sadarbību starp personas ar invaliditāti pārstāvošajām NVO un Rīgas pilsētas pašvaldību. Padomes sastāvā ir Rīgas domes deputāti, Labklājības departamenta amatpersonas un 29 personu ar invaliditāti NVO, kuras pārstāv personu ar invaliditāti intereses Rīgas pilsētas pašvaldībā, Padomes izveidošanas sākumā darbojās 19 nevalstiskās organizācijas.
49 Padomes sēdēs izskatīti 170 dažādi jautājumi, no kuriem vairāki risinājumi ir bijuši aktuāli rīdziniekiem, piemēram, 2011.g. izveidots salons „Saulgrieze” Rīgas centrāltirgū, kurā
personas
ar
invaliditāti var
realizēt
savus individuālos
ražojumus; izveidotas autostāvvietas personām ar invaliditāti pie Rīgas Zooloģiskā dārza, Rīgas Leļļu teātra, Nodarbinātības valsts aģentūras un citviet galvaspilsētā. 2019. gadā ar AS
«Rīgas
Centrāltirgus»
pārrunāta atjaunotā gastronomijas paviljona pieejamība, veiktas izmaiņas tirdzniecības vietu iekārtojumā, lai nodrošinātu pieejamību personām riteņkrēslos; 2020. gadā pēc Padomes ierosinājuma Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta mājokļa pielāgošanai saņēmēju loks paplašināts ar personām ar redzes invaliditāti un daudzi citi jautājumi. Vairāki Padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm, piemēram, ierosināta ielas infrastruktūras uzlabošana gājējiem pie Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rīgas apvienotās nodaļas Ventspils ielā 53, izveidota regulējama gājēju pāreja, aktualizēts jautājums par cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem nodarbinātības vajadzībām, vīziju un iespējām, kā arī izskatīti citi jautājumi.
Informācija par Padomes darbu un izskatītajiem jautājumiem pieejama mājas lapā ld.riga.lv sadaļas „Pakalpojumi” apakšsadaļā „Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925, e-pasts: lita.brice@riga.lv.