RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
• Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
• Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
• Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
• Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
• Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba alga – 800.00 EUR mēnesī.

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana, atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 22.10.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079 vai sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Sociālā aprūpētāja amatam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Saimniecības nodaļas vecākā tehniskā strādnieka amata pretendentu konkursu

Darba apraksts: veikt remonta darbus Centra teritorijā, ēkās, veikt labiekārtošanas darbus un inventāra uzstādīšanu un remontu.

Prasības pretendentiem:
• Pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
• Valsts valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa II pakāpei.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:
• Veikt Centra ēkās un teritorijā remontdarbus.
• Veikt salauzto mēbeļu remontu un labošanu.
• Montēt un pārvietot Centram iegādātās mēbeles.

Mēs piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
• Mūsdienīgu darba vidi.
• Darba algu – 560.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
• Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 22.10.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079 vai sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Vecākā tehniskā strādnieka amatam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Saimniecības nodaļas vadītāja pa tālr. 67181961.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā Atkarību profilakses speciālistu Sociālā darba nodaļā

Galvenie darba pienākumi:
- organizēt individuālo un grupu konsultāciju darbu atbilstoši savas mērķa grupas klientu vajadzību specifikai;
- nodrošināt klientiem sniegto konsultāciju, individuālo darbu ar klientu uzskaiti un reģistrāciju atbilstoši Rīgas Sociālajā dienestā  noteiktajai kārtībai;
- sniegt nepieciešamo informāciju sociālajam darbiniekam – gadījuma vadītājam, ātrākai problēmu risināšanai un palīdzības sniegšanai;
- sagatavot un iesniegt Nodaļas vadītājam ikmēneša atskaites par darbu;
- piedalīties Rīgas domes Labklājības departamenta un RSD organizētajās sanāksmēs;
- nodrošināt individuālo un sociāli pedagoģisko darbu ar klientiem un viņu ģimenes locekļiem pēc speciāli izstrādātas motivācijas programmas;
- vadīt vai organizēt vismaz vienu atbalsta vai uzvedības korekcijas grupu pieaugušo vai bērnu un jauniešu auditorijā;
- sniegt profesionālu palīdzību klientiem, kā arī viņu ģimenēm atkarību jautājumos ( veicot individuālo un ģimenes konsultēšanu; veicot uzvedības korekcijas pasākumus; sniedzot psiholoģisko atbalstu; motivējot iesaistīties atkarību ārstniecības un palīdzības programmās);
- nodrošinot atkarību ārstniecības un palīdzības programmas savas kompetences ietvaros, vadot atbalsta grupas un uzvedības korekcijas grupas;
- nepieciešamības gadījumā organizēt un veikt sadarbību ar izglītības iestādēm: skolām, internātskolām u.c. mācību iestādēm; pašvaldības institūcijām: policiju, bāriņtiesu u.c.;
Valsts institūcijām: VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas aģentūra” u.c. Rīgas Sociālā dienesta  struktūrvienību darbiniekiem;
- veikt apsekojumus mājās kopā ar sociālo darbinieku – gadījuma vadītāju;
- sniegt informāciju Mobilajai brigādei par apsekojuma nepieciešamību. .
- savas kompetences ietvaros sagatavot ziņojumus, pārskatus, RSD vēstules, atbildes uz iesniegumiem u.c. dokumentus;
- piedalīties Rīgas Sociālā dienesta un Rīgas domes Labklājības departamenta organizētos pasākumos par atkarību profilaksi, lai popularizētu Atkarību profilakses speciālistu pakalpojumu.

Izglītība – amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā kvalifikācija: otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība psiholoģijā, sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- Psiholoģiskās konsultēšanas prasmes darbā ar individuālajiem klientiem un grupām.
- Valsts valodas prasme un krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri nepārvalda valsts valodu.
- Prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā.
- Labām prasmēm darbā ar datoru un biroja tehniku.
- Saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
- Praktiskā darba pieredze sociālās vai psiholoģiskās konsultēšanas darbā ar klientiem vismaz divi gadi.
- Profesionālas zināšanas par atkarību slimību, tās profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju Latvijā un pasaulē.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un  zinošu   kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 920.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba vieta – Vidrižu iela 1A, Rīga.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 05.11.2021.

ATBILDĒSIM TIKAI OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM.

................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts:
• veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
• palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
• sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
• saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
• novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
• veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 3.88 EUR stundā (summētais darba laiks)

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana, atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 30.11.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079 vai sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas finanšu speciālista (profesijas kods: 3313 07) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Centra finanšu dokumentu apriti, uzskaiti, kontroli un kases operācijas.

Prasības:
● Augstākā izglītība nozarē vai profesionālā vidējā izglītība.
● Praktiskā darba pieredze grāmatvedības jomā - vismaz 2 gadi.
● Finanšu jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot tos praksē.
● Profesionālās zināšanas par pašvaldību budžeta plānošanu, tā pamatprincipiem un standarta prasībām.
● Finanšu un saimnieciskās darbības dokumentu sagatavošana.
● Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasmes ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
● Valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (B2 līmenis).
● Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
● Profesionālās ētikas izpratne, augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
● Centra pamatlīdzekļu, saimniecības, remonta materiālu, medikamentu  un degvielas uzskaites norakstīšanas aktu kontrole pēc nomenklatūrām tālākai iesniegšanai Rīgas domes Finanšu departamentā (turpmāk – FD).
● Centra pamatlīdzekļu, degvielas, mīkstā un cietā  inventāra norakstīšana no noliktavām, kontrole un atskaites sagatavošana iesniegšanai FD.
● Izmaksu sarakstu sagatavošana par 15% pensijām vai pabalstiem izmaksai kasei vai ar pārskaitījumu (programma ACTO- ERP, KAVIS).
● Sagatavot ikmēneša atskaites par Centra budžetā paredzēto ieņēmumu/izdevumu izlietojumu.
● Centra noliktavas atlikumu analīze, inventāra pārvērtēšanas pavadzīmju veidošana.
● Apgrozāmo līdzekļu pārskatu sagatavošana.
● Rīkojuma sagatavošana par Centra klientu izmaksājamo pensijas (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta) daļu, pamatojoties uz klientu apgādnieku pilnvarām un tālāka iesniegšana FD.
● Dokumentu sagatavošana un izpilde (inventarizācijas, norakstīšana par saņemto pakalpojumu un tml.).
● Centra veicamo aprēķinu un piestādāmo rēķinu apstrāde, sadalījums pa dimensijām, tālākai iesniegšanai FD.
● Meta rēķinu kontrole un izpilde.  

Mēs piedāvājam:
● Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
● Mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus.
● Veselības apdrošināšanas polisi.
● Darba algu – 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 11.10.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079; e-pasts: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas finanšu speciālista amata (uz nenoteiktu laiku) konkursam”:
● Motivētu pieteikumu.
● Profesionālās dzīves aprakstu (CV).
● Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67012227 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67012241.

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas (profesijas kods: 3221 01) amata (0,5 slodze) uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Prasības:
• vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams sertifikāts “Internās aprūpes māsa”, “Ambulatorās aprūpes māsa” vai “Ķirurģijas aprūpes māsa”;
• praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1 līmenis);
• labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
• piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
• veikt klientu novērtēšanu – sistemātisku datu apkopošanu par klientu veselības stāvokli;
• sekot klientu veselības stāvoklim un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
• nodrošināt klientu veselības aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta/citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu;
• nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
• koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• darba algu – 870 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 29.10.2021. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079; e-pasts: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkursam” (uz nenoteiktu laiku ar 0,5 slodzi) konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos 67012227 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67012230.

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas (profesijas kods: 3221 01) amata (1 slodze) uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Prasības:
• vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams sertifikāts “Internās aprūpes māsa”, “Ambulatorās aprūpes māsa” vai “Ķirurģijas aprūpes māsa”;
• praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1 līmenis);
• labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
• piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
• veikt klientu novērtēšanu – sistemātisku datu apkopošanu par klientu veselības stāvokli;
• sekot klientu veselības stāvoklim un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
• nodrošināt klientu veselības aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta/citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu;
• nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
• koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• darba algu – 870 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 29.10.2021. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079, e-pasts: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkursam” (uz noteiktu laiku ar 1 slodzi) konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos 67012227 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67012230.

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” administrācija izsludina Vecākā personāla speciālista amata pretendentu konkursu (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” kvalitatīvu personāla vadības procesu realizāciju

Prasības:
- augstākā izglītība, vēlams personāla vadībā;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas – lasīt, runāt;
- labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
- praktiskā darba pieredze personāla vadības jomā;
- zināšanas un prasme izmantot darbā darba likumdošanu un ar to saistītos normatīvos aktus, prast pielietot tos praksē;
- kā priekšrocība tiks uzskatīta darba pieredze ar sistēmām RDLIS, KAVIS;
- vēlamas zināšanas par pašvaldību darba specifiku un pašvaldību darba organizāciju.

Darbs saistīts ar personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un kārtošanu, darbinieku pieņemšanu, atskaišu sagatavošanu saistībā ar personālu, apmācību plānu sastādīšanu, personāla atlases organizēšanu u.c.

Piedāvājam:
- darbu uz noteiktu laiku, 0.7 slodze;
- atalgojumu 710.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
- mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem līdz 13.10.2021. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Vecākā personāla speciālista amatam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
• iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698.

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālos darbiniekus

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālā gadījuma vadīšanas procesā t.sk., sociālos pakalpojumus, veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
- vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības polisi;
- braukšanas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Darba laiks - pilna slodze

Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

Darba alga - 880.00 - 1000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk - SOPA).
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem;
- informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
- novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem;
- regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi;
- sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam RSD pieņemtā lēmumu pamatojumu.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme  praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
• spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
• prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
• prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
• prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
• prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā

Galvenie darba pienākumi:
• piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
• reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām  Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
• sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
• izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
• sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.  

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.10.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību  (aprūpes jomā),
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.703/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.10.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................