RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
- labas krievu valodas zināšana;
- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
- zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
- prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
- zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (1090.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības, supervīzijas;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 21.05.2021. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- darba algu (610.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 14.05.2021. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”, Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Aprūpētāja amatam”:
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012672, 29396536 vai 67012698.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu ilgstošu, profesionālu un kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un diennakts sociālo aprūpi, nodaļas personāla darba organizēšanu un kontroli.

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība sociālajās zinībās (profesionālā izglītība), vēlams maģistra grāds;
• praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā (vēlama struktūrvienības vadītāja pieredze vismaz 2 gadi);
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe;
• izpratne par klientu individuālās sociālās aprūpes plānošanu, organizēšanu, dokumentēšanu un kontroli;
• amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
• zināšanas gerontoloģijā, geriatrijā un vecu cilvēku aprūpē;
• lieliskas prasmes administrēt, plānot, organizēt un uzturēt procesus;
• iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• prasme prezentēt nodaļas mērķus un darbību.
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.

Galvenie amata pienākumi:
• vadīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) darbu;
• piedalīties starpprofesionālās komandas darbā, kontrolēt klientu individuālā izvērtēšanas procesa norisi, organizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanu, kontrolēt to izpildi.
• plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt Nodaļas personāla darbu – klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu organizēšanu, klientu brīvā laika organizēšanu, ikdienas higiēnas procedūru veikšanu, klientu veļas un apģērba maiņu, inkontinences līdzekļu racionālu izmantošanu, dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu;
• kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, gatavot procesu aprakstus, ieviest kvalitātes kontroles sistēmu;
• izstrādāt iekšējo normatīvo dokumentu projektus un citus dokumentus Nodaļas darbības, mērķu un uzdevumu nodrošināšanai;
• organizēt nodaļas darbinieku sanāksmes.

Darba alga: 1280.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 27.04.2021. Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursam” iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” (turpmāk – Centrs) klientiem nepārtrauktu, kvalitatīvu veselības aprūpi un profilaktiskos pasākumus; nodaļas darba vadīšanu un organizēšanu.

Prasības pretendentiem:
• augstākā profesionālā medicīniskā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpe;
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
• zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm;
• izpratne par darba grafiku un darba laika uzskaites tabulu sagatavošanu;
• amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
• zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem;
• zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmu;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
• iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku;
• veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:
• organizēt un vadīt Veselības aprūpes nodaļas darbu;
• nodrošināt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz Centra klientu veselības stāvokļa uzturēšanu, nodrošinot primāro un sekundāro veselības aprūpi – ambulatoro aprūpi, profilaksi, medicīnisko rehabilitāciju, nepieciešamības gadījumā organizēt speciālistu konsultācijas un nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm;
• kontrolēt nodaļas speciālistu veikto veselības aprūpes manipulāciju kvalitāti un sekot līdzi izmaiņām klienta veselības aprūpes procesā atbilstoši ģimenes ārsta ordinācijām;
• organizēt Centra klientiem vajadzīgo medikamentu iegādi, uzskaiti, uzglabāšanu, izdali, norakstīšanu, sekot līdzi medikamentu derīguma termiņiem;
• izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus un citus dokumentus veselības aprūpes nodaļas darbības, mērķu un uzdevumu nodrošināšanai.

Darba alga: 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 27.04.2021. Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv, ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursam” iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina ārējo konkursu uz Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja vietnieka amata vietu

Amata mērķis: piedalīties pamatbudžeta un speciālā budžeta sastādīšanā, nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības dokumentu plūsmu, sekojot finanšu līdzekļu izlietošanai un kontrolējot to izlietojumu un uzskaiti.

Prasības:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība ekonomikā, finansēs vai citā saistītā jomā;
• praktiskā darba pieredze finanšu administrēšanā vai grāmatvedības jomā ne mazāk par 3 gadiem; darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• labas zināšanas ar amata pienākumiem saistītajā likumdošanā un lietišķajā saskarsmē;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku; pieredze darbā ar grāmatvedības programmām Horizon, ACTO ERP tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• prasme strādāt komandā, veicināt sadarbību;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• piedalīties budžetu projektu izstrādē un analizēt budžeta programmu izpildi;
• grāmatvedības programmā apstrādāt ienākošos rēķinus un izrakstīt pārdošanas pasūtījumus;
• apstrādāt avansa norēķinu pārskatus;
• sekot iesniegto dokumentu izpildes gaitai;
• veikt debitoru/kreditoru uzskaiti;
• sagatavot Valsts statistikas pārskatu; citu atskaišu dokumentācija;
• piedalīties inventarizācijas procesā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 1190.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• dinamisku un interesantu darbu;
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu.

Pretendentiem lūdzam līdz 04.05.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja vietnieks” sekojošus dokumentus:
• motivētu pieteikuma vēstuli dalībai izsludinātajā konkursā;
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr. LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 53 2202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – B līmeņa 1.pakāpē;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 3.88 EUR stundā

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 30.06.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tālr. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.Nr. 90011524360) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas divu medicīnas māsu (profesijas kods 3221 01) amatiem uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
• Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
• Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
• Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
• Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
• Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
• Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
• Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
• Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
• Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
• Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba alga: 5.88 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 30.04.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954; e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informācija: tālr. 67181953.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) (reģ. Nr. 90011524360) izsludina konkursu uz Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas divu sociālā aprūpētāju (profesijas kods 3412 01) amatiem uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
• Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
• Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
• Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
• Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
• Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba alga: 800.00 EUR mēnesī

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 29.04.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954; e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Sociālā aprūpētāja amatam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informācija: Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67181957.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
• spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
• prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
• prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
• prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
• prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā

Galvenie darba pienākumi:
• piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
• reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
• sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
• izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
• sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.05.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.05.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
• identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
• noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
• identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
• organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
• kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.05.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību (aprūpes jomā),
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.703/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.05.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 4.121/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.05.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

 Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

 Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

Kontakttālrunis papildus informācijai67105695

Lūdzam ievērot, ka atbildēsim tikai otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

....................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 880 līdz 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV (CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku!)
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105695

Lūdzam ievērot, ka atbildēsim tikai otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

.......................................................................................................................................................