RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina amata pretendentu konkursu uz Sociālā darbinieka amatu (darbs uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi:
1.Plānot un organizēt savu darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālā darba pakalpojumu norisi Centrā.
2.Noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas. Apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt resursus.
3.Vadīt starpprofesionālās komandas darbu, nodrošināt tās regulāru un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā.
4.Apkopot klienta dokumentus, izveidot klienta lietu, kā arī atbilstoši prasībām, savlaicīgi noformēt, aizpildīt un regulāri, ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos, aktualizēt attiecīgos klientu lietas dokumentu pielikumus, sadarbojoties ar citiem Centra speciālistiem un darbiniekiem.
5.Nodrošināt regulāru Centra klientu kustības un noslogojuma uzskaiti saskaņā ar nodaļas vadītāja, direktora un augstākstāvošu institūciju prasībām u.c. pienākumi.

Prasības:
1.Profesionālā augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība).
2.Praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā vismaz 3 gadi.
3.Prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.
4.Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe.
5.Labas krievu valodas zināšanas, - lasīt un runāt prasme.
6.Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku.
7.Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
8.Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.
    
Piedāvājam:
1.darbu  uz noteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”;
2.stabilu atalgojumu 940.00 EUR (Bruto) un sociālās garantijas;
3.apmācības.

Pretendentiem līdz 20.08.2021. Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris”, Rīgā, Birzes ielā 54,  LV - 1016, tālr. 29396536, e-pasts: Stella.Maris@riga.lv ar norādi “Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam” iesniegt:
-profesionālās pieredzes aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) (reģ. Nr. 90011524360) izsludina konkursu uz Saimniecības nodaļas ēkas dežuranta (profesijas kods 9629 05) amatu uz noteiktu laiku

Amata mērķis:
Dežurēt pie centrālās ieejas, izsniegt un saņemt atslēgas, saņemt nepieciešamo informāciju, reģistrēt apmeklētājus apmeklētāju žurnālā, sekot līdzi kārtībai Centrā un teritorijā.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā izglītība.
•Valsts valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa II pakāpei.
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:
•Dežurēt pie galvenās ieejas Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”.
•Izsniegt un saņemt kabinetu un telpu atslēgas, veikt ierakstus atslēgu izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā, fiksējot laiku, kabineta/telpas nosaukumu;
•Sniegt nepieciešamo informāciju apmeklētājiem, atbildēt uz telefona zvaniem.
•Palīdzēt klientiem ratiņkrēslos iekļūt un izkļūt caur centrālajām durvīm.
•Sekot apmeklētāju ienākšanai un iziešanai no Centra, ievākt informāciju par apmeklētājiem, kādā nolūkā un pie kā viņi dodas, izdarot ierakstus apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.

Mēs piedāvājam:
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu – 515.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 31.08.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Ēkas dežuranta amatam’’ uz noteiktu laiku:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•motivācijas vēstuli;
•izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Saimniecības nodaļas vadītāja, pa tālr.67181961.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” Adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1074; elektroniskā pasta adrese: mezciems@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu iestādes tiesiskās intereses. Gadījumā, ja iestāde saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Iekšējā audita nodaļas auditora - eksperta (profesijas kods: 2411 07) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Nodrošināt Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu un līgumorganizāciju pašvaldības resursu izmantošanas efektivitātes kontroli un veikt iekšējos auditus

 Prasības:
•Augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā un auditā, finansēs vai personāla vadībā;
•Profesionālā kvalifikācija un vismaz 3 gadu darba pieredze ar ekonomiku, grāmatvedību, uzņēmējdarbību vai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanu saistītā jomā, kas atbilst iekšējā audita uzdevumu veikšanai (pieredze auditu veikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
•Zināšanas par pašvaldības darbības specifiku, kā arī ekonomikā, grāmatvedībā, auditā, starptautiskajos audita standartos un tiesību pamatos, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā;
•Prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
•Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasmes ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
•Brīvi pārvalda valsts valodu;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas
•Koncentrēšanās un analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt iekšējos auditus Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošajās iestādēs un tematiskās pārbaudes līgumorganizācijās, atbilstoši apstiprinātajam audita gada plānam;
•Izstrādāt iekšējā audita procedūras – audita uzdevuma darba plānu, audita darba programmu, identificēt, iegūt un pārbaudīt iekšējā audita mērķu sasniegšanai nepieciešamo, ticamo, atbilstošo  un derīgo informāciju, izvēlēties atbilstošo pārbaudes metodi un veikt attiecīgās pārbaudes;
•Veikt iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas auditus, balstoties uz sistēmu risku novērtējumu;
•Sagatavot vērtējumu par pašvaldības resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu.

Mēs piedāvājam :
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu –  1 170 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 16.08.2021. plkst. 16:00 iesniegt papīra formātā Rīgas domes Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV-1010 vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dl@riga.lv ar norādi „Iekšējā audita nodaļas auditora – eksperta  amata konkursam” šādus dokumentus:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.
Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105920
Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka :
1)Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments), adrese: Baznīcas 19/23, Rīga, LV – 10 ; elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv
2)Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

............................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas sociālā aprūpētāja konkursu

Amata mērķis: plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
• Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
• Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
• Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
• Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
• Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba alga: 800.00 EUR mēnesī.

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana, atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 10.08.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Sociālā aprūpētāja amatam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: sniegt preventīvu, psihosociālu un emocionālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība vēlams sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā (var arī pēdējā kursā studējošie),
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• prasme kontaktēties ar cilvēkiem, spēja atbalstīt un iedrošināt, prasme veicināt jauniešu līdzdarbošanos,
• prasme analizēt jauniešu sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz jauniešiem,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī citiem darbiniekiem sniegt jauniešiem, kuriem tuvojas pilngadība, informāciju par resursiem, pakalpojumiem un iespējām pēc aiziešanas no ārpusģimenes aprūpes,
• nodrošināt sociālās rehabilitācijas programmas un individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas,
• izveidot klienta lietu, regulāri atspoguļojot klienta lietā preventīvā un psihosociālā darba procesu un nodrošināt pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamo dokumentāciju,
• psihosociālā darba procesā nepieciešamības gadījumā veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
•identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
•noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
•identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
•organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
•kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt  kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme  praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
•spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
•prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
•prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
•prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
•prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
•prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā

Galvenie darba pienākumi:
•piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
•sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
•reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām  Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
•veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
•sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
•izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
•sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.  

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
•kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 4.121/ stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:  Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību  (aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 3.703/ stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm atbilstošu atbalstu ikdienas pasākumos.

Prasības:
•pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
•iesaistīties ģimeņu ar bērniem, grūtnieču rehabilitācijas plānu realizēšanā,
•nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm pašaprūpē,
•veicina ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm saskarsmes iemaņas un sociālās prasmes,
•veicināt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm psihoemocionālo stabilitāti palīdzot risināt viņu problēmas,
•palīdzēt apgūt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm praktiskas iemaņas bērniņa aprūpē, piesaistes un vecāku un bērnu attiecību veidošanā,
•nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm sociāli pieņemamas uzvedības nostiprināšanā,
•palīdzēt uzturēt drošu un mājīgu vidi.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 4.121/ stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. plkst. 17:00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam Ģimenes atbalsta centrā”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu


Amata mērķis:
R
adīt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm drošības sajūtu, sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā. Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm tiesību un tiesisko interešu pārstāvību saskaņā normatīvo aktu prasībām. Identificē ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma gaitu.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•veikt sociālo darbu ar krīzes situācijā nonākušām vai sociālā riska grupas ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm, palīdzot apzināt viņu problēmas,
•nodrošina individuālu pieeju ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm psihosociālo problēmu risināšanā, kopā ar ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm izstrādājot un īstenojot individuālo sociālās rehabilitācijas plānu,
•veicina ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm saskarsmes iemaņas un sociālās prasmes,
•izstrādā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām,
•iekārto, uztur un pārzina personas (ģimenes) lietu;

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 19.08.2021. plkst.17:00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta centrs”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas (profesijas kods: 3221 01) amata (1 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Prasības:
•vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
•vēlams sertifikāts “Internās aprūpes māsa”, “Ambulatorās aprūpes māsa” vai “Ķirurģijas aprūpes māsa”;
•praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
•valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1 līmenis);
•labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
● piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
● veikt klientu novērtēšanu – sistemātisku datu apkopošanu par klientu veselības stāvokli;
● sekot klientu veselības stāvoklim  un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
● nodrošināt klientu veselības aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta/citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu;
● nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
● koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Mēs piedāvājam:
●  Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
●  Mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus;
●  Veselības apdrošināšanas polisi;
●  Darba algu – 870 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 20.08.2021. plkst.16:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079; e-pasts: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkursam” (uz noteiktu laiku ar 1 slodzi) konkursam”:

● Motivētu pieteikumu;
● Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
● Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67012227 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67012230.

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.
Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Centrs informē, ka :
1)Pārzinis darbinieka personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (apstrādātājs ir Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”), adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga, LV-1079, tālruņa numurs 67012236, elektroniskā pasta adrese: rsacgailezers@riga.lv;
2)Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes nodaļas masiera amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturēšanas pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu.

Prasības pretendentiem:
•    vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts,
•    valsts valodas zināšanas atbilstošas C līmeņa 2. pakāpei,
•    praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā,
•    zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,
•    augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•    zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
•    veikt masāžu klientiem ar dažādām saslimšanām pēc ģimenes ārsta norādījumiem,
•    izveidot psiholoģisko kontaktu ar klientu, uzticēšanos, pacietību, taktiku un iejūtību,
•    konsultēt klientu grupas, lai izvairītos no traumām, spriedzes un nostiprinātu muskulatūru,
•    veikt ārstnieciskās fizkultūras nodarbības.

Mēnešalga – 375,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks – nepilns darba laiks (0,5 slodze).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 31.08.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Masiera konkursam”:
•    profesionālās dzīves aprakstu (CV),
•    motivācijas vēstuli,
•    izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, tel. 67181052, mob.tel. 26191503.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts:
•    veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
•    palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
•    sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
•    saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
•    novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
•    veikt klientu uzraudzību u.c..

Prasības pretendentiem:
•    pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•    valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
•    augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•    patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Mēnešalga: 3.88 EUR stundā (summētais darba laiks)

Sociālās garantijas:
Atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.
Pretendentiem līdz 30.09.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
•    profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tel. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv .

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas ģimenēm un bērniem galvenā speciālista - eksperta (profesijas kods: 2422 10)  amata pretendentu konkursu
(uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:
Nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā

 Prasības:
•    Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);
•    Praktiskā darba pieredze sociālajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•     Normatīvo  aktu zināšanas sociālajā jomā, kā arī prasmes normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;
•    Izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi, darbības pamatprincipiem un administratīvo procesu;
•    Pieredze normatīvo aktu izstrādē, sociālā darba, sociālo pakalpojumu organizēšanā, pārraudzīšanā un jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    Labas zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un bērnu un jauniešu attīstības posmiem;
•    Prasme organizēt starpinstitucionālu sadarbību;
•    Prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
•    Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasmes ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
•    Brīvi pārvalda valsts valodu;
•    Krievu un /vai angļu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
•    Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•    Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
•    Piedalīties Rīgas domes sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem, bērniem un jauniešiem politikas izstrādē un īstenošanā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar ārējiem politikas dokumentiem;
•    Pārraudzīt noteiktu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
•    Tiesību aktu, t.sk. metodisko materiālu izstrāde;
•    Informācijas vākšana, analīze un secinājumu veikšana par pārraugāmajām jomām;
•    Organizēt informācijas apkopošanu par nozares attīstības plānošanu.

Mēs piedāvājam :
•    Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•    Mūsdienīgu darba vidi;
•    Darba algu –  1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 30.07.2021. plkst. 16:00 iesniegt papīra formātā Rīgas domes Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010 vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dl@riga.lv ar norādi „Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas ģimenēm un bērniem galvenā speciālista – eksperta  amata konkursam” šādus dokumentus:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.
Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105155
Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka :
1)    Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments), adrese: Baznīcas 19/23, Rīga, LV – 10 ; elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv
2)    Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” (turpmāk – Centrs) klientiem nepārtrauktu, kvalitatīvu veselības aprūpi un profilaktiskos pasākumus; nodaļas darba vadīšanu un organizēšanu.

Prasības pretendentiem:
• augstākā profesionālā medicīniskā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpe;
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
• zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm;
• izpratne par darba grafiku un darba laika uzskaites tabulu sagatavošanu;
• amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
• zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem;
• zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmu;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
• iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku;
• veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēmu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:
• Organizēt un vadīt Veselības aprūpes nodaļas darbu.
• Nodrošināt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz Centra klientu veselības stāvokļa uzturēšanu, nodrošinot primāro un sekundāro veselības aprūpi – ambulatoro aprūpi, profilaksi, medicīnisko rehabilitāciju, nepieciešamības gadījumā organizēt speciālistu konsultācijas un nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm.
• Kontrolēt nodaļas speciālistu veikto veselības aprūpes manipulāciju kvalitāti un sekot līdzi izmaiņām klienta veselības aprūpes procesā atbilstoši ģimenes ārsta ordinācijām.
• Organizēt Centra klientiem vajadzīgo medikamentu iegādi, uzskaiti, uzglabāšanu, izdali, norakstīšanu, sekot līdzi medikamentu derīguma termiņiem.
• Izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus un citus dokumentus veselības aprūpes nodaļas darbības, mērķu un uzdevumu nodrošināšanai.

Darba alga: 1 417.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, tajā skaitā piemaksa).

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 06.08.2021. Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursam” iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- Augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts.
- Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
- Labas krievu valodas zināšana.
- Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi.
- Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā.
- Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.
- Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
- Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:
- Darbu uz nenoteiktu laiku.
- Stabilu darba algu (1090.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
- Apmācības, supervīzijas.
- Veselības apdrošināšana pēc 3 nostrādātiem mēnešiem.

Pretendentiem līdz 04.08.2021. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
- motivētu pieteikumu,
- profesionālo aprakstu (CV), atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām;
- izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina APRŪPĒTĀJA (profesijas kods 5322 02) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība.
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei.
- Teicamas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra.
- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- summētais darba laiks;
- darba alga 650.00 EUR (bruto)
- veselības apdrošināšana pēc 3 nostrādātiem mēnešiem.

Pretendentiem līdz 04.08.2021. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Aprūpētāja amatam”:
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698 vai 29396536.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina ārējo konkursu struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vadītāja amatam

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta centrs” ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm krīzes situācijā.

Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds sociālajās zinībās, pedagoģijā, psiholoģijā, vadības zinībās vai tiesību zinībās),
• vadoša darba pieredze sociālā institūcijā,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
• priekšzināšanas un prasmes izmantot darbā sociālo likumdošanu un normatīvos aktus,
• zināšanas par pašvaldības darbības specifiku un pašvaldības darba organizāciju,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• prasme organizēt savu un padoto darbu,
• pozitīva iepriekšēja darba pieredze,

Galvenie darba pienākumi:
• plānot, organizēt un vadīt struktūrvienības darbu saskaņā ar pašvaldības iestāžu darbību regulējošiem tiesību aktiem, iestādes nolikumā iestādei noteiktajiem mērķiem, deleģētajām funkcijām un noteikto kompetenci,
• organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajam,
• nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai novirzīto pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu atbilstoši šā finansējuma mērķiem,
• nodrošināt struktūrvienības personāla vadību un attīstību,
• iesaistīties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā, kas veicina pakalpojuma attīstību.

Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā Rīgas pašvaldības iestādē, nodrošinot dinamisku un interesantu darbu, kā arī atsaucīgus un zinošus kolēģus,
• stabilu atalgojumu (mēneša bruto samaksa 1350.- EUR) un sociālās garantijas,
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
• papildus bonusus atbilstoši iestādes Darba koplīguma noteikumiem.

Pretendentiem līdz 29.07.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā, nosūtot uz e-pastu bjc.personals@riga.lv ar norādi „Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vadītāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas sociālā aprūpētāja konkursu

Amata mērķis: plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
• Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
• Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
• Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
• Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
• Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba alga: 800.00 EUR mēnesī

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 23.07.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Sociālā aprūpētāja amatam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas divu medicīnas māsu (profesijas kods 3221 01) amatiem uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
• Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
• Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
• Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
• Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
• Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
• Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
• Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
• Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
• Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
• Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba alga: 5.88 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks.

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 31.07.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pa tālr. 67181953.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................