RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
* nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
* novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās  palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
* pieņemt un reģistrēt  sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus;
* veikt  piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
* sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem  jautājumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
* augstākā izglītība;
* izcila saskarsmes kultūra;
* spēja strādāt  stresa apstākļos;
* prasmi  rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
* vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
* labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
* spēja  pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
* prasme strādāt ar datoru;
* precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
* profesionālo apmācību;
* lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
* stabilu darbu;
* mūsdienīgu darba vidi;
* sociālās garantijas;
* veselības apdrošināšanas polisi;
* apmaksātu papildatvaļinājumu;
* braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 875.00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālais dienests.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

............................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina sociālā rehabilitētāja amata (profesijas kods: 3412 02) pretendentu konkursu (1 slodze – uz nenoteiktu laiku; 0,5 slodze – uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:
Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Centra klientiem, veicinot klientu līdzdarbību sociālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un sociālās rehabilitācijas procesā.

Prasības pretendentiem:
•Augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā.
•Brīvi pārvalda valsts valodu.
•Labas krievu valodas zināšanas.
•Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
•Augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
•Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.
•Praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā 1 gads.

Galvenie pienākumi:
•Veikt klienta sociālās funkcionēšanas spēju un prasmju novērtējumu.
•Noteikt sociālās rehabilitācijas mērķi, uzdevumus, izpildes termiņus un atbildīgos.
•Sastādīt sociālās rehabilitācijas plānu.
•Veicināt klientu sociālo aktivizēšanu; organizēt nodarbības un citas klientu brīvā  laika pavadīšanas aktivitātes.
•Piedalīties sociālās rehabilitācijas procesa kvalitātes novērtēšanā.

Darba samaksa – 802.00 EUR mēnesī (1 slodze); 401.00 EUR mēnesī (0,5 slodze).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 22.07.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā vai sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Sociālā rehabilitētāja amatam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam Administratīvās nodaļas Saimniecības sektora vadītāju

Mēs Tev uzticēsim:
•Plānot, organizēt un vadīt Saimniecības sektora darbu.
•Kontrolēt noslēgto saimniecisko līgumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
•Sekot saimniecības budžeta izpildei.
•Atbildēt par Dienesta lietošanā nodoto ēku  tehnisko stāvokli, uzturēšanu un uzlabošanu.
•Veikt Sektora darbinieku amata pienākumu un uzdevumu sadali un pārraudzīt tā darba kvalitāti.
•Būt materiāli atbildīgam par Dienesta bilancē esošām materiālām vērtībām.
•Nodrošināt kancelejas preču, saimniecības preču un inventāra iegādi.
•Nodrošināt Dienesta bilancē esošo automobiļu atbilstošu tehnisko stāvokli.
•Piedalīties līgumu sagatavošanā ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem Dienesta saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
•Nodrošināt Dienesta sakaru un biroja tehnikas darbību.
•Veikt cenu aptaujas un piedalīties iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādē.
•Piedalīties Dienesta pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijās.

Tev būtu vēlams:
•Augstākā profesionālā izglītība vai vidējā speciālā izglītība.
•Praktiskā darba pieredze saimniecības vadības jomā.
•Praktiska pieredze tehnisko specifikāciju sastādīšanā
•Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku
•Spēja orientēties likumdošanā.
•Augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes.
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Mēs Tev piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 1180.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas.
•mūsdienīgu darba vidi.
•veselības apdrošināšanas polisi.
•apmaksātu papildatvaļinājumu.
•Papildus labumus  saskaņā ar Darba koplīgumu.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienests, Baznīcas iela 19/23.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 30.06.2022.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas Sociālais dienests informē, ka :
1)Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: Baznīcas 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV – 1010 ; elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv
2)Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

....................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam VECĀKO PERSONĀLA INSPEKTORU (profesijas kods 2423 04) Personāla un kvalitātes vadības sektorā

Galvenie darba pienākumi:
-Personāla dokumentu gatavošana (darba līgumi un to grozījumi, rīkojumi personāla jautājumos u.c. ar personālu saistīti dokumenti).
-Datu ievadīšana Rīgas Domes Datu bāzēs, to aktualizēšana un uzturēšana, nodrošinot personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi.
-Informācijas apkopošana un nosūtīšana Valsts Ieņēmumu Dienestam (par Valsts amatpersonām), atskaišu gatavošana par vakancēm un izmaiņām darbinieku sastāvā.
-Izziņu sagatavošana personāla jautājumos, kas saistītas ar ziņu sniegšanu par darba attiecībām.
-Piedalīšanās Amatu aprakstu gatavošanā.
-Personāla atlases procesa organizēšana.
-Personāla dokumentu sagatavošana iesniegšanai Dienesta arhīvā.
-Darbinieku konsultēšana personāla jautājumos.
-Ziņojumu, pārskatu, atskaišu u.c. dokumentu gatavošana pēc Vadītāja uzdevuma.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība personāla vadības jomā.
-praktiskā darba pieredze personāla vadības jomā 1-2 gadi.
-prasmes orientēties darba attiecības reglamentējošajos normatīvajos aktos un prast tos pielietot praksē;
-profesionālās zināšanas par personāla vadības pamatprincipiem, to pielietošana, kā arī spēja šīs zināšanas pielietot praksē;
-labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
-precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā;
-augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu darbu;
-sociālās garantijas;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
-veselības apdrošināšanas polises.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienests, Baznīcas iela 19/23.
Darba alga- EUR 1020.00

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 30.06.2022.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas Sociālais dienests informē, ka :
1)Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: Baznīcas 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV – 1010 ; elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv
2)Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālos  darbiniekus

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālā gadījuma vadīšanas procesā t.sk., sociālos pakalpojumus, veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
- vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem.
Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas.
•vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
•prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
•labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
•saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
•labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
•spēja strādāt  stresa apstākļos;
•precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
•profesionālo apmācību;
•lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
•stabilu darbu;
•sociālās garantijas;
•apmaksātu papildatvaļinājumu;
•veselības polisi;
•braukšanas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta- Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
Darba alga- 920.00- 1040.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt  līdz 31.07.2022. uz  e-pastu: PKVS@riga.lv

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

...........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina vecākā tehniskā strādnieka (profesijas kods: 9333 08) amata pretendentu konkursu

Darba apraksts:
Veikt remonta darbus Centra teritorijā, ēkās, veikt labiekārtošanas darbus un inventāra uzstādīšanu un remontu.

Prasības pretendentiem:
•Pamatizglītība vai vidējā profesionālā izglītība;
•Valsts valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa 2.pakāpei;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:
•Veikt Centra ēkās un teritorijā remontdarbus;
•Veikt salauzto mēbeļu remontu un labošanu;
•Montēt un pārvietot Centrā iegādātās mēbeles.

Mēs piedāvājam:
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu – 610.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 30.06.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā vai nosūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Vecākā tehniskā strādnieka amatam”:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Saimniecības nodaļas vadītāja pa tālr. 67181961.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina aprūpētāja amata (profesijas kods: 5322 02) pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts:
•veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
•palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
•sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
•saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
•novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
•veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
•pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Mēnešalga: 3.91 EUR stundā (summētais darba laiks)

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.
Pretendentiem līdz 31.07.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079 vai sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam”:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr.67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes nodaļas masiera amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturēšanas pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu.

Prasības pretendentiem:
•vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts,
•valsts valodas zināšanas atbilstošas C līmeņa 2. pakāpei,
•praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā,
•zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
•veikt masāžu klientiem ar dažādām saslimšanām pēc ģimenes ārsta norādījumiem,
•izveidot psiholoģisko kontaktu ar klientu, uzticēšanos, pacietību, taktiku un iejūtību,
•konsultēt klientu grupas, lai izvairītos no traumām, spriedzes un nostiprinātu muskulatūru,
•veikt ārstnieciskās fizkultūras nodarbības.

Mēnešalga – 425,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks – nepilns darba laiks (0,5 slodze).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 30.06.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Masiera konkursam”:
•profesionālās dzīves aprakstu (CV),
•motivācijas vēstuli,
•izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, tel. 67181052, mob.tel. 26191503.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina medicīnas māsas amata (0,5 slodze) uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts;
•Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe;
•Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā;
•Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus;
•Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm;
•Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi;
•Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai;
•Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas;
•Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās;
•Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim;
•Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā;
•Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei;
•Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
•Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus.

Mēnešalga: 5.92 EUR stundā (summētais darba laiks).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 30.06.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079 vai elektroniski sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv, ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
•profesionālās dzīves aprakstu (CV),
•motivācijas vēstuli,
•izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, mob.tel. 26191503.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina apkopēja amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Krīzes centrs” Maskavas iela 180B, Rīga

Amata mērķis:  Nodrošināt ierādītajās telpās tīrību un kārtību.  

Prasības:
•vēlama vidējā izglītība,
•valsts valodas zināšanas,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot, organizēt un veikt ikdienas darbus - grīdu, sienu, logu un palodžu, margu  mazgāšanu un dezinficēšanu, un stiklu, spoguļu, mēbeļu, grīdu paklāju, gaismekļu, darba un sadzīves tehnikas tīrīšanu, ja nepieciešams, dezinficēšanu, saskaņā ar sanitārām normām.
•ikdienā uzturēt tīrību un kārtību koplietošanas sanitārajās telpās, rūpēties, lai to iekārtas būtu lietošanas kārtībā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•darba alga – 500.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem lūdzam līdz 03.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Apkopēja amata pretendentu konkursam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.29449112; tālr.Nr.67037066, tālr.Nr.67037667, tālr. Nr. 67181945.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Krīzes centrs” Maskavas iela 178, Rīga

Amata mērķis: Nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
•identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
•noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
•identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
•organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
•kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 03.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu (dažādās struktūrvienībās Rīgā)

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 4.46/stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 03.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursu (Struktūrvienībā “Ziemeļi” Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga)

Amata mērķis:  Nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu kontroli.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•labas zināšanas lietvedībā,
•teicamas valsts valodas zināšanas,
•vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem,
•reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti,
•sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus,
•organizēt apmeklētāju pieņemšanu,
•veikt sanāksmju protokolēšanu,
•sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu, sākot no 780.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•piemaksas par papildu darbu,
•naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informācija par personas datu apstrādi iestādē – https://ld.riga.lv/files/Dazadi%20dokumenti/Personala_atlase.pdf
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Adrese: Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019; tālrunis: 67012242; elektroniskā pasta adrese:  bjc@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu (dažādās struktūrvienībās Rīgā)

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
•kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 1060.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Krīzes centrs” Maskavas iela 178, Rīga

Amata mērķis: Sniegt preventīvu, psihosociālu, informatīvu un emocionālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem. Darbs ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība vēlams sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā (var arī pēdējā kursā studējošie),
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•prasme kontaktēties ar cilvēkiem, spēja atbalstīt un iedrošināt,
•prasme analizēt bērnu un jauniešu sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz bērniem un jauniešiem,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•organizēt un piedalīties apsekojumos un ārkārtas izbraukumos, sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
•sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, ģimenēm, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
•reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām, piedaloties bērnu un jauniešu, kuri atrodas prombūtnē, meklēšanā,
•preventīvi iesaistīties darbā ar Rīgas pašvaldības sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu sākot no 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
..........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Imanta” – Imantas 7.līnija Nr.4, Rīga

Amata mērķis: Nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku un materiālo vērtību nogādāšanu noteiktās vietās.  

Prasības:
•vidējā  izglītība,
•B un D kategorijas autovadītāja tiesības, 95 kods,
•vēlama praktiskā darba pieredze 1-2 gadi,
•valsts valodas zināšanas,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku, materiālo vērtību un pirkumu nogādāšanu noteiktās vietās atbilstoši maršrutam,
•patstāvīgi plānot maršrutus,
•palīdzēt iekraušanas - izkraušanas darbos,
•nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākumus ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 3.627/stundā,
•mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
...........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Krīzes centrs” Maskavas iela 178, Rīga

Amata mērķis: Nodrošināt  kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme  praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
•spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
•prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
•prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
•prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
•prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
•prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
•sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
•reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām  Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
•veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
•sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
•izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
•sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.  

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.
..............................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga

Amata mērķis: Radīt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm drošības sajūtu, sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā. Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm tiesību un tiesisko interešu pārstāvību saskaņā normatīvo aktu prasībām. Identificē ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma gaitu.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•veikt sociālo darbu ar krīzes situācijā nonākušām vai sociālā riska grupas ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm, palīdzot apzināt viņu problēmas,
•nodrošina individuālu pieeju ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm psihosociālo problēmu risināšanā, kopā ar ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm izstrādājot un īstenojot individuālo sociālās rehabilitācijas plānu,
•veicina ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm saskarsmes iemaņas un sociālās prasmes,
•izstrādā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām,
•iekārto, uztur un pārzina personas (ģimenes) lietu;

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 1060.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta centrs”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu
(dažādās struktūrvienībās Rīgā)

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
•kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 1060.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

...........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (dažādās struktūrvienībās Rīgā)

Amata mērķis:  Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību  (aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 3.865/stundā,
•mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, Nr. 67181945.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

...........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu
(dažādās struktūrvienībās Rīgā)

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 4.46/stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

..........................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sētnieka amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Ziemeļi” Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes teritorijas tīrību un kārtību.

Prasības:
•vēlama vidējā izglītība,
•valsts valodas zināšanas,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu,
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra un pieguļošās teritorijas, gājēju celiņu, zālāju uzkopšanu, krūmu kopšanu, ziemā gājēju celiņu un ietves attīrīšanu no sniega, celiņu kaisīšanu slidenā laikā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•darba alga – 500.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem lūdzam līdz 3.07.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sētnieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

..........................................................................................................................................

Rīgas teritoriālās sociālas aprūpes centrs “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Rīgas pilsētas sociālais aprūpes centrs "Stella maris" nodrošina klientu vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas, kā arī nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenojot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Amata mērķis: Nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu   veselības aprūpi.

Prasības:
1.Augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
2.Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
3.Labas krievu valodas zināšana;
4.Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
5.Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
6.Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
7.Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:
1.darbu  uz nenoteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”;
2.stabilu atalgojumu 1382.00 EUR (pirms nodokļiem) + piemaksa un sociālās garantijas;
3.veselības apdrošināšanas polise;
4.apmācības; supervīzijas;
5.papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu (papildatvaļinājums par ilggadēju darbu, atvaļinājuma pabalsts);
6.braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transportā;
7.mūsdienīgu darba vidi;
8.dinamisku un interesantu darbu;
9.draudzīgu kolektīvu, atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem dokumentus iesniegt RSAC  “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, vai sūtot e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi „Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012592, 67026214, 67012698.

...........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina amata pretendentu konkursu uz Sociālā darbinieka amatu

Rīgas pilsētas sociālais aprūpes centrs "Stella maris" nodrošina klientu vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas, kā arī nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenojot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Darba pienākumi:
1.Nodrošinātu kvalitatīvu sociālā darba pakalpojumu norisi Centrā.
2.Noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas. Apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt resursus.
3.Vadīt starpprofesionālās komandas darbu, nodrošināt tās regulāru un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā.
4.Apkopot klienta dokumentus, izveidot klienta lietu, kā arī atbilstoši prasībām, savlaicīgi noformēt, aizpildīt un regulāri, ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos, aktualizēt attiecīgos klientu lietas dokumentu pielikumus, sadarbojoties ar citiem Centra speciālistiem un darbiniekiem.
5.Nodrošināt regulāru Centra klientu kustības un noslogojuma uzskaiti saskaņā ar nodaļas vadītāja, direktora un augstākstāvošu institūciju prasībām u.c. pienākumi.

Prasības:
1.Profesionālā augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība).
2.Prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.
3.Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe.
4.Labas krievu valodas zināšanas - lasīt un runāt prasme.
5.Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku.
6.Patstāvība uzdevumu izpilde un prasme organizēt savu darbu.
7.Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.
    
Piedāvājam:
1.darbu  uz nenoteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”;
2.stabilu atalgojumu 1090.00 EUR (pirms nodokļiem) un sociālās garantijas,
3.veselības apdrošināšanas polise;
4.apmācības; supervīzijas; papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu (papildatvaļinājums par ilggadēju darbu, atvaļinājuma pabalsts);
5.braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transportā;
6.mūsdienīgu darba vidi;
7.dinamisku un interesantu darbu;
8.draudzīgu kolektīvu, atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem dokumentus iesniegt RSAC  “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, vai sūtot e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi “Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam” iesniegt:
-profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
-motivācijas vēstuli;
-izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr.: 67012592, 67012698.


.........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Rīgas pilsētas sociālais aprūpes centrs "Stella maris" nodrošina klientu vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas, kā arī nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenojot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Darba pienākumi:
1.Vadīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas komandu un nodrošināt tās ilglaicīgu funkcionēšu;
2.Vadīt, organizēt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas personāla (sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs un aprūpētāji) amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
3.Nodrošināt Centra klientiem sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu dokumentēšanu.
4.Organizēt un vadīt sociālā gadījuma risināšanu Centra klientiem;
5.Pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās;
6.Organizēt un vadīt pasākumus, kā arī kultūras dzīvi Centra klientiem;
7.Sastādīt sociālās aprūpes personālam un sociālā darba speciālistiem darba grafikus un darba laika uzskaites tabulas.

Prasības:
1.Profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (Otrā līmeņa profesionālā izglītība);
2.Prasmes vadīt komandu, sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem;
3.Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku;
4.Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā, psiholoģijā.
    
Piedāvājam:
1.darbu  uz nenoteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”;
2.stabilu atalgojumu 1382.00 EUR (pirms nodokļiem) + piemaksa un sociālās garantijas;
3.veselības apdrošināšanas polise;
4.apmācības; supervīzijas;
5.papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu (papildatvaļinājums par ilggadēju darbu, atvaļinājuma pabalsts);
6.braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transportā;
7.mūsdienīgu darba vidi;
8.dinamisku un interesantu darbu;
9.draudzīgu kolektīvu, atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem dokumentus iesniegt RSAC  “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, vai sūtot e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr.: 67012592, 67012698.

..........................................................................................................................................

Rīgas teritoriālās sociālais aprūpes centrs “Stella maris” Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina APRŪPĒTĀJA amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī. Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Prasības:
-Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
-Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
-Teicamas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
-Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-summētais darba laiks, maiņu darbs;
-atalgojums 650.00 Eur (bruto) sociālās garantijas un piemaksas, veselības apdrošināšanas polise;
-apmācības, supervīzijas;
-papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu (papildatvaļinājums par ilggadēju darbu, atvaļinājuma pabalsts);
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transportā;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem pieteikties RSAC „Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016,vai sūtot pieteikumu uz e-pastu stella.maris@riga.lv

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67026214.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina Vecākā personāla speciālista amata pretendentu konkursu

Rīgas pilsētas sociālais aprūpes centrs "Stella maris" nodrošina klientu vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas, kā arī nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenojot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” kvalitatīvu personāla vadības procesu realizāciju. Personāla, lietvedības dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un kārtošanu, darbinieku pieņemšanu, apmācību plānu sastādīšanu un apmācību organizēšanu, darbinieku saliedēšanas un motivācijas pasākumu organizēšanu, personāla atlases organizēšanu u.c.

Prasības:
-Izglītība personāla vadībā (vēlama augstākā izglītība);
-teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas – lasīt, runāt, kādas no Eiropas Savienības svešvalodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī,
-labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
-prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-zināšanas un prasme izmantot darbā darba likumdošanu un ar to saistītos normatīvos aktus, prast  pielietot tos praksē;
-zināšanas par personāla lietām, biroja darba organizāciju, lietvedību, vēlama darba pieredze ar sistēmām RDLIS, KAVIS, līgumu uzskaites sistēmu.

Piedāvājam:
-darbu uz noteiktu laiku līdz šī gada septembrim;
-stabilu atalgojumu (770.00 EUR, pirms nodokļiem par nepilnu darba laiku 0.7) un sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-papildus bonusus saskaņā ar darba koplīgumu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem dokumentus iesniegt RSAC  “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, vai sūtot e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi „Personāla speciālista amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698, 67012592.

.........................................................................................................................................