RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments atkārtoti izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenā speciālista ( profesijas kods: 2422 04) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:
• Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);
• Praktiskā darba pieredze sociālajā jomā vismaz 2 gadi;
• Normatīvo aktu zināšanas sociālajā jomā, kā arī prasmes normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;
• Izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi, darbības pamatprincipiem un administratīvo procesu;
• Pieredze normatīvo aktu izstrādē, sociālā darba, sociālo pakalpojumu organizēšanā, pārraudzīšanā un jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā un sadarbības veidošanas ar nevalstiskajām organizācijām tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Prasme organizēt starpinstitucionālu sadarbību;
• Prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot rakstiskus ziņojumu ziņojumus un pārskatus;
• Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasmes ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
• Brīvi pārvalda valsts valodu;
• Krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
• Pārraudzīt kopienas centru, dienas centra pilngadīgām personām un sociālā darba pakalpojuma ārstniecības iestādēs nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā;
• Sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgo darba attīstīšana Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajā nozarē;
• Tiesību aktu, t.sk. metodisko materiālu izstrāde;
• Informācijas vākšana, analīze un secinājumu veikšana par pārraugāmajām jomām;
• Organizēt informācijas apkopošanu par nozares attīstības plānošanu.

Mēs piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Mūsdienīgu darba vidi;
• Veselības apdrošināšanas polisi;
• Darba algu – 1 095 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 27.01.2021. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenā speciālista amata konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105186

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināš263501anas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 900.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 10.02.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
• identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
• noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
• identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
• organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
• kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 850.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 10.02.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
• vēlama praktiskā darba pieredze,
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.285/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 10.02.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.524/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 10.02.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Lietvedības sektora vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: koordinēt un vadīt Lietvedības sektora darbu.

Prasības:
• augstākā izglītība;
• praktiskā darba pieredze ne mazāk kā 2 gadi lietvedībā vai atbildīgā sekretāra amatā;
• praktiskā darba pieredze vadošā amatā;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme orientēties likumdošanā un spēja izmantot darbā tiesību aktus;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot, organizēt un kontrolēt Lietvedības sektora darbu un atbildēt par tam noteikto uzdevumu izpildi;
• veikt Lietvedības sektora darbinieku amata pienākumu un uzdevumu sadali, uzraudzīt pienākumu izpildi un kontrolēt darba kvalitāti;
• nodrošināt visa veida korespondences reģistrēšanu Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā (RDLIS), kā arī veikt korespondences nosūtīšanu vai pāradresēšanu;
• nodrošināt iestādes rīkojumu pamatdarbības jautājumos un citu organizatorisko dokumentu sagatavošanu un reģistrēšanu;
• izstrādāt un sagatavot apstiprināšanai iestādes normatīvo dokumentu projektus lietvedības un arhīva darba nodrošināšanai, kā arī uzraudzīt apstiprināto nolikumu, noteikumu u.tml. ievērošanu iestādē;
• sastādīt lietu nomenklatūru atbilstoši Valsts arhīva prasībām un nodrošināt lietu vadīšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai;
• protokolēt vadības u.c. veida sapulces;
• ikdiena darbā asistēt iestādes vadītājam.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 1150.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.01.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Lietvedības sektora vadītāja amata pretendentu konkursam” sekojošus dokumentus:
• motivētu pieteikuma vēstuli dalībai izsludinātajā konkursā,
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
• spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
• prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
• prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
• prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
• prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā

Galvenie darba pienākumi:
• piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
• reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
• sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
• izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
• sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 850.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 18.01.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina jurista amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbības tiesiskumu.

Prasības:
• otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinībās,
• vismaz 2 gadu praktiska darba pieredze jurista amatā,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• zināt administratīvi procesuālās tiesības un administratīvo procesu regulējošos normatīvos aktus, sociālās tiesības un tās regulējošos normatīvos aktus, publisko iepirkumu procesu un to regulējošos normatīvos aktus,
• prasme pārbaudīt juridisko dokumentu pieņemšanas procedūras un noformēšanas atbilstību tiesību normu prasībām,
• labas zināšanas darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• izstrādāt iestādes darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus (nolikumus, reglamentus, iekšējos noteikumus), nodrošināt to aktualizāciju.
• sagatavot, koriģēt, vīzēt ar personālu saistītos, organizatoriskos vai saimnieciska rakstura dokumentus, kas nepieciešami iestādes darbības nodrošināšanai un atbalsta funkciju nodrošināšanai.
• koordinēt, izstrādāt, izvērtēt, sagatavot iestādes darbībai nepieciešamos līgumus (pakalpojumu, piegādes, nomas, sadarbības, iepirkumu u.tml. līgumus),
• izvērtēt saņemtos līgumu projektus (pakalpojumu, piegādes, nomas, sadarbības, iepirkumu u.tml. līgumus),
• sagatavot iestādes līgumu grozījumus, labojumus, precizējumus (pakalpojumu, piegādes, nomas, sadarbības, iepirkumu u.tml. līgumus),
• organizēt iestādes līgumu noslēgšanas procedūru (pakalpojumu, piegādes, nomas, sadarbības, iepirkumu u.tml. līgumus),
• vīzēt iestādes līgumu izpildes dokumentus (pakalpojumu, piegādes, nomas, sadarbības, iepirkumu u.tml. līgumus),
• nodrošināt regulāru iestādes darbinieku apmācību interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos un veikt iestādes darbinieku zināšanu pārbaudi.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 1095.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 18.01.2021. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Jurista amata pretendentu konkursam” sekojošus dokumentus:
• motivētu pieteikuma vēstuli dalībai izsludinātajā konkursā,
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011585238) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 53 2202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
- pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
- latviešu valoda – B līmeņa 1.pakāpē;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 3.66 EUR stundā

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 31.03.2021. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
- profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tel. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 800 līdz 850 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV (CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku!)
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Kontakttālrunis papildus informācijai:67105695

Lūdzam ievērot, ka atbildēsim tikai otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

.......................................................................................................................................................