RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments  izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista - eksperta ( profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu
(uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:
Nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:
•Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā;
•Praktiskā darba pieredze sociālajā jomā vēlama vismaz 2 gadi;
•Normatīvo  aktu zināšanas sociālajā jomā, kā arī prasmes normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;
•Izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi, darbības pamatprincipiem un administratīvo procesu;
•Pieredze normatīvo aktu izstrādē, sociālā darba, sociālo pakalpojumu organizēšanā, pārraudzīšanā un jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanā;
•Pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā un sadarbības veidošana ar nevalstiskajām organizācijām;
•Prasme organizēt starpinstitucionālu sadarbību;
•Prasme apkopot un analizēt informāciju, sagatavot rakstiskus ziņojumu ziņojumus un pārskatus;
•Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk., prasmes ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
•Brīvi pārvalda valsts valodu;
•Krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
•Pārraudzīt kopienas centra, dienas centra pilngadīgām personām un sociālā darba pakalpojuma ārstniecības iestādēs nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā;
•Sadarbības veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgo darba attīstīšana Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajā nozarē;
•Tiesību aktu, t.sk. metodisko materiālu izstrāde;
•Informācijas vākšana, analīze un secinājumu veikšana par pārraugāmajām jomām;
•Organizēt informācijas apkopošanu par nozares attīstības plānošanu.

Mēs piedāvājam :
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Veselības apdrošināšanas polisi;
•Darba algu –  1 170 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 03.02.2022. plkst. 15:00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista - eksperta amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.
Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105186
Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka :
1)Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments), adrese: Baznīcas 19/23, Rīga, LV – 10 ; elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv
2)Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā vecāko juristu Administratīvās nodaļas Juridiskajā sektorā

Galvenie darba pienākumi:

-sadarbībā ar atbildīgajām struktūrvienībām veikt publisko iepirkumu un cenu aptauju plānošanu un organizēšanu,
-sniegt atbalstu, metodiskos norādījumus un juridiskās konsultācijas Dienesta nodaļām publisko iepirkumu un cenu aptauju veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas izstrādes procesā;
-nepieciešamības gadījumā sagatavot atbilžu projektus uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem un sūdzībām.
-atbilstoši kompetencei, izstrādāt līgumu, t.sk., dažādu dokumentu projektus publisko iepirkumu un cenu aptaujas jomā, to grozījumu, administratīvo aktu un citu dokumentu paraugus Dienesta struktūrvienību vajadzībām;
-nepieciešamības gadījumā pārstāvēt ar pilnvarojumu Dienesta intereses izmeklēšanas iestādēs vai tiesā;
-izvērtēt un saskaņot citu Dienesta struktūrvienību sagatavotos līgumu projektus, nodrošināt to saskaņošanu un noslēgšanu, veikt nepieciešamās organizatoriskās darbības līgumu slēgšanas procesā;
-nodrošināt Dienesta līgumu reģistrēšanu un līgumu izpildes termiņu kontroli;
-pārbaudīt Dienesta izdoto administratīvo aktu un citu dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām u.c.

Prasības kandidātiem.

Izglītība – augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vai students, kas iegūst izglītību šajā studiju programmā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:

-vismaz divu gadu praktiska darba pieredze jurista (juriskonsulta) amatā, veicot līdzīga rakstura darbu;
- teicamas latviešu valodas zināšanas.
-prasme sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
-zināšanas par administratīvo procesu pašvaldības iestādē un par publisko iestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem (atbilstoši jomai);
-praktiskā darba pieredze iekšējo normatīvo aktu piemērošanā un izstrādē;
-labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
-augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-stabilu darbu;
-sociālās garantijas;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi.

Darba alga- 1090.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).
Darba laiks - pilna slodze.
Darba vieta – Baznīcas iela 19/23, Rīga.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 18.02.2022.  uz e-pastu: PKVS@riga.lv
 
Atbildēsim tikai 2. kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!
..............................................................................................................................................

 

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam JAUNĀKO  REFERENTU ASISTENTA PAKALPOJUMA DOKUMENTU ARHIVĒŠANAS JOMĀ

Galvenie darba pienākumi:
-veikt Nodaļas darbinieku sagatavoto dokumentu atbilstības dokumentu noformēšanas nosacījumiem pārbaudi, sniegt Nodaļas darbiniekiem metodisko palīdzību dokumentu noformēšanā;
-nodrošināt Lietu nomenklatūrā paredzēto lietu, žurnālu, korespondences un citu lietvedības dokumentu glabāšanu un RSD noteiktās konfidencialitātes ievērošanu;
-piedalīties Nodaļas Lietu nomenklatūras kārtējam gadam projekta izstrādē;
-veikt Nodaļas arhīva lietu veidošanu un savlaicīgu noformēšanu glabāšanai arhīvā, kontrolēt arhīva lietu un žurnālu glabāšanas termiņu ievērošanu;
-veikt Nodaļas arhīva dokumentu uzskaiti, sagatavot un noformēt pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstus un aktus tālākai nodošanai Valsts arhīvā, sagatavot aktus par to lietu iznīcināšanu, kurām beidzas glabāšanas termiņš;
-sastādīt un izsniegt arhīva dokumentu kopijas;
-savā darbā izmantot Pašvaldības sociālās informācijas sistēmu (SOPA), Rīgas domes lietvedības informatīvo sistēmu (RDLIS) un citas datu bāzes.

Prasības kandidātiem:
Izglītība - vidējā profesionālā izglītība, vēlama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Prasmes un specifiskas zināšanas:
brīvi pārvalda valsts valodu;
labas krievu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
prasme orientēties likumdošanā;
labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-stabilu darbu;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba alga- 820.00 eur- pirms nodokļu nomaksas
Darba laiks – pilna slodze.
Darba vietas- Dzirciema iela24, Rīga.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 17.02.2022 uz e-pastu: PKVS@riga.lv
CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, Jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.
............................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Ziemeļi” Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga Struktūrvienībā “Vita” Kalnciema iela 131, Rīga


Amata mērķis:  Nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu kontroli.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•labas zināšanas lietvedībā,
•teicamas valsts valodas zināšanas,
•vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem,
•reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti,
•sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus,
•organizēt apmeklētāju pieņemšanu,
•veikt sanāksmju protokolēšanu,
•sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu, sākot no 780.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•piemaksas par papildu darbu,
•naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 26.01.2022. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina vecākā tehniskā strādnieka amata pretendentu konkursu


Darba apraksts:
Veikt remonta darbus Centra teritorijā, ēkās, veikt labiekārtošanas darbus un inventāra uzstādīšanu un remontu.
Prasības pretendentiem:
•Pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•Valsts valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa 2.pakāpei;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu darbu;
•Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie pienākumi:
•Veikt Centra ēkās un teritorijā remontdarbus;
•Veikt salauzto mēbeļu remontu un labošanu;
•Montēt un pārvietot Centram iegādātās mēbeles.

Mēs piedāvājam:
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu – 560.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 31.01.2022. iesniegt elektroniski Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Vecākā tehniskā strādnieka amatam”:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Saimniecības nodaļas vadītāja pa tālr.67181961, 67181954.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

....................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam REFERENTU ASISTENTA PAKALPOJUMA ADMINISTRĒŠANAS JOMĀ ASISTENTA PAKALPOJUMA PAŠVADĪBĀ ADMINISTRĒŠANAS NODAĻĀ darbam uz 0.5 slodzi

Galvenie darba pienākumi:
-pārraudzīt Nodaļas referentu asistenta pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas procesu, nodrošināt klienta lietās esošo dokumentu pārbaudi;
-veikt Nodaļas dokumentu (ikmēneša pārskati par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu, uzņēmuma līgumi u.c.) izskatīšanu un  pārbaudi;
-sagatavot administratīvo aktu projektus un pārbaudīt cita jaunākā referenta un  referenta sagatavotos administratīvo aktu projektus,organizēt saraksti ar klientu, juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldības iestādēm;
-veikt jaunāko referentu vai referentu apmācības un konsultēšanu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un nodrošināšanu;
-apkopot un analizēt informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes gaitā, sagatavot Nodaļas vadītājam ieteikumus darba organizācijas uzlabošanai;
-nepieciešamības gadījumā veikt līgumu saistību izpildes kontroli, kā arī uzraudzīt sniegtā asistenta pakalpojuma kvalitātes un apjoma atbilstību noslēgtajam līgumam;
-nepieciešamības gadījumā veikt jaunāko referentu vai referentu veidoto klientu lietu kārtošanu, sagatavošanu uzglabāšanai arhīvā un aizvietot citu referentu asistenta pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas jomā u.c.

Prasības kandidātiem:
Izglītība -  pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība.
Prasmes un specifiskas zināšanas:
brīvi pārvalda valsts valodu;
labas krievu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
prasme orientēties likumdošanā;
labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-stabilu darbu;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.


Darba alga-545.00 eur- pirms nodokļu nomaksas
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo  darbinieku asistenta pakalpojuma nodrošināšanas jomā (Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļā)

Galvenie darba pienākumi:

-pieņemt klientus vai tā likumisko pārstāvi, konsultēt, informēt par Asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
-pieņemt un reģistrēt Pakalpojuma pieprasītāja rakstveida un mutvārdu iesniegumus;
-pārbaudīt jaunāko referentu un referentu pieņemto dokumentu atbilstību Ministru kabineta noteikumiem, pārbaudīt saņemto informāciju;
-objektīvi izvērtēt klientu iesniegumus, jautājumus, priekšlikumus un sūdzības;
-pieprasīt papildus informāciju, ja tas nepieciešams, no citām institūcijām, kas pamato klientu tiesības saņemt Pakalpojumu;
-novērtēt klientu vajadzības un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem Pakalpojuma saņemšanai;
-izvērtēt katras personas vajadzības, ikdienas darbības un vides atšķirības, katras personas situāciju un sociālo aktivitāti;
-nepieciešamības gadījumā veikt klienta apsekošanu dzīves vietā un veikt vides apstākļu novērtējumu;
-izvērtēt nepieciešamību sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu klientam;
-kontrolēt rehabilitācijas plāna īstenošanu;
-sagatavot administratīvo aktu un citu dokumentu projektus, pārbaudīt nodaļas darbinieku sagatavotos administratīvo aktu projektus, organizēt saraksti ar klientu, klienta likumisko pārstāvi, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, atbilstoši lietvedības prasībām;
-pārbaudīt pārskatus par faktiski sniegto Pakalpojumu, izvērtēt pārskatu atbilstību piešķirtajam Pakalpojumam un izvērtēt iesniegto aktivitātes pamatojošo dokumentu atbilstību Pakalpojumam;
-informēt klientu par RSD pieņemto lēmumu u.c.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
•vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
•prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
•labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
•saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
•labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
•spēja strādāt  stresa apstākļos;
•precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
•profesionālo apmācību;
•lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
•stabilu darbu;
•sociālās garantijas.
•apmaksātu papildatvaļinājumu.
•veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta- Baldones iela 2.
Darba alga- 1000.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv
 ..........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālos darbiniekus

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālā gadījuma vadīšanas procesā t.sk., sociālos pakalpojumus, veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
- vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības polisi;
- braukšanas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Darba laiks - pilna slodze

Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

Darba alga - 880.00 - 1000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk - SOPA).
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem;
- informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
- novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem;
- regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi;
- sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam RSD pieņemtā lēmumu pamatojumu.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam klientu apkalpošanas speciālistus sociālā darba jomā

Galvenie darba pienākumi:
-ievadīt Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā SOPA iegūto/fiksēto informāciju un aizpildīto dokumentāciju iesniegt atbildīgajam sociālā darba speciālistam;
-ievadīt SOPA iesniegumus un par tiem pieņemtos lēmumus;
-noformēt un aizpildīt klienta lietu kontaktinformācijas veidlapu un dokumentāciju;
-sagatavot arhivēšanai klienta lietu;
-sagatavot pārskatu un pārraudzīt klienta lietas dokumentācijas (personas novērtēšanai, rehabilitācijas plāna izpildei, risku noteikšanai) termiņus;
-veikt un organizēt klienta apsekošanu dzīves apstākļu novērtēšanai dzīvesvietā, kā arī apsekošanas aktu reģistrēšana;
-sagatavot administratīvo aktu, atzinumu un pilnvaru projektus;
-sagatavot un nosūtīt pieprasījumus Mobilajai brigādei;
-informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
-sagatavot atskaites, atbildēt uz tālruņa zvaniem (sociālā darba speciālistu prombūtnes laikā), piefiksēt informāciju un nodod to atbildīgajam darbiniekam.

Prasības kandidātiem.
Izglītība – pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
-pārvaldīt valsts valodu atbilstoši trešajai (augstākajai) pakāpei ;
-sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
-prasme orientēties normatīvajos aktos;
-darbā lietot informāciju tehnoloģijas, lai nodrošinātu informācijas apriti un ātrāku/efektīvāku uzdevumu veikšanu (Outlook, Share point, Skype for business, u.c.);
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja strādāt  stresa apstākļos;
-prasme  rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
-vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
-precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu darbu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 850.00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta –Rīgas Sociālais dienests.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU SOCIĀLĀ DARBA NODAĻĀ sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā pārraudzības un administrēšanas jomā

Galvenie darba pienākumi:
- Nodrošināt RSD darbinieku vienveidīgu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā piešķiršanas praksi.
- Koordinēt RSD sociālā darba speciālistu darbu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā nodrošināšanas jomā.
- Administrēt transporta pakalpojumu personām, kurām apgrūtināta pārvietošanās un nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
- Piedalīties sociālo pakalpojumu dzīvesvietā iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisijās.
- Piedalīties darba grupās un komisijās.
- Izstrādāt priekšlikumus un piedalīties darba grupās par jaunu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā attīstīšanu un ieviešanu.
- Organizēt Nodaļas kompetencei atbilstošus informatīvus pasākumus par sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā nodrošināšanu.
- Savas kompetences ietvaros pārraudzīt līgumu izpildi par sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā.
- Sagatavot dokumentu projektus (pārskati, pieņemšanas - nodošanas akti, vēstules, līgumi, administratīvie akti par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu) un līdzdarboties RSD Rajonu nodaļu darbinieku dokumentu projektu par sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā vai institūcijā sagatavošanā un izskatīšanā, lemt par lietas tālāko virzību.
- Sniegt darbiniekiem konsultācijas, metodisku atbalstu un aktuālu informāciju par Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) lietošanas jautājumiem, sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā un institūcijā, to nodrošināšanu un piešķiršanas kārtību.
- Izlases veidā pārbaudīt SOPA ievadīto datu pareizību, ievērojot konfidencialitāti un ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas nosacījumu izpildi.
- RSD vadītāja un/vai Nodaļas vadītāja uzdevumā veikt RSD Rajonu nodaļu darbinieku piešķirto pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu dokumentācijas pārbaudes, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.
- Izsniegt nosūtījumus bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
- Veidot rindu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņemšanai grupu mājā (dzīvoklī) un specializētajās darbnīcās, pilngadīgu personu ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un koordinēt rindas virzību, izskatīt RSD Rajonu nodaļu darbinieku sagatavotos dokumentus.

Prasības kandidātiem:

Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vēlams maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- pārvalda valsts valodu un spēja sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- orientējas sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot praksē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Baznīcas iela, Rīga
Darba alga - 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU SOCIĀLĀ DARBA NODAĻĀ sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām pārraudzības un administrēšanas jomā

Galvenie darba pienākumi:
- Nodrošināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām vienveidīgu praksi RSD.
- Koordinēt RSD sociālā darba speciālistu darbu sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām nodrošināšanas jomā.
- Piedalīties darba grupās un komisijās, tai skaitā iepirkumu komisijās par sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, izstrādājot sociālo pakalpojumu iepirkumu dokumentāciju.
- Izstrādāt priekšlikumus un piedalīties darba grupās par jaunu sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām attīstīšanu un ieviešanu.
- Sniegt priekšlikumus dažādu iekšējo normatīvo aktu izstrādē iniciēt iekšējo normatīvo aktu grozījumus.
- Savas kompetences ietvaros pārraudzīt līgumu saistību izpildi un veikt dokumentācijas pārbaudi par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, t.sk., pārraudzīt deleģējuma līgumu saistību izpildi un veikt dokumentācijas pārbaudi par sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanu Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēs.
- Sagatavot dokumentu projektus (pārskati, pieņemšanas - nodošanas akti, vēstules, līgumi, administratīvie akti par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu) un līdzdarboties RSD Rajonu nodaļu darbinieku dokumentu projektu par sociālā darba pakalpojumu un sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām sagatavošanā un izskatīšanā, lemt par lietas tālāko virzību.
- Administrēt valsts finansētos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, nodrošinot pakalpojumu pārraudzību un koordinēšanu, iesniegto dokumentu un pakalpojumu sniedzēju atskaišu pārbaudi, nosūtījumu un līgumu sagatavošanu, datu ievadi Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā un darbinieku konsultēšanu.
- Organizēt un veikt pārbaudes RSD Rajonu nodaļu darbinieku sociālo gadījumu lietās par sniegtajiem sociālā darba un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt ieteikumus konstatēto nepilnību novēršanai.
- Piedalīties un nepieciešamības gadījumā organizēt starpinstitucionālās tikšanās par sociālā gadījuma vadīšanu un institūciju sadarbību.
- Sniegt darbiniekiem konsultācijas, metodisku atbalstu un aktuālu informāciju par SOPA lietošanas jautājumiem, sociālā darba jautājumiem un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, to nodrošināšanu un piešķiršanas kārtību. Savas kompetences ietvaros objektīvi izvērtēt viņu iesniegumus, jautājumus, priekšlikumus un sūdzības.

Prasības kandidātiem:

Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vēlams maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- pārvalda valsts valodu un spēja sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- orientējas sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot praksē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta- Baznīcas iela, Rīga
Darba alga - 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo pedagogu Dienas centrā “Kamene”

Galvenie darba pienākumi:
- veikt sociāli pedagoģisko intervenci un atbalsta darbu ar Kopienas centra klientiem;
- iesaistīties sociālpedagoģiskā darba procesā kopīgi ar klientu, sadarbojoties ar Dienesta un citu institūciju speciālistiem;
- identificēt klienta sociālās problēmas un iesaistīties sociālā gadījuma risināšanā;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- informēt un konsultēt Kopienas centra klientu ģimenes locekļus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālās pedagoģijas teorijas un metodes;
- novērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta sociālo vajadzību specifikai u.c

Prasības kandidātiem:

Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā pedagoģijā/sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai students, kas iegūst izglītību šajā studiju programmā.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- prasme orientēties likumdošanā un prasmīgi tos pielietot darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba vieta - Salnas iela 2, Rīga
Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 870.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Atbildēsim otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam klientu apkalpošanas speciālistu (darbā ar bērniem un jauniešiem) Kopienas centrā “Ābeļzieds” - darbam uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:
- Organizēt un vadīt sociālā atbalsta grupas un āra aktivitātes bērniem un jauniešiem.
- Bērnu un Jauniešu interesēs apzināt kopienā pieejamos resursus un sociālos pakalpojumus un informēt par to pieejamību.
- Identificēt kopienas bērnu un jauniešu vajadzības un intereses, veicināt dialogu starp dažādu grupu jauniešiem kopienā.
- Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos Kopienas centra aktivitātēs, kopā izstrādāt, organizēt un vadīt socializējošās programmas un aktivitātes.
- Nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas ( par apmeklējumu, īstenotajiem pasākumiem u.c.) mēnesim, ceturksnim, gadam, aktivitāšu apraksti un informācija par to realizēšanu, informācija par apzinātajām kopienas jauniešu vajadzībām) sagatavošanu darbam ar Kopienas centra bērniem un jauniešiem.
- Veidot sadarbību ar kopienas bērnu un jauniešu izglītības iestādēm, NVO, citām institūcijām.
- Sadarbībā ar Kopienas centra vecāko sociālo darbinieku organizēt un mobilizēt resursus Kopienas centra mērķu sasniegšanai u.c.

Prasības kandidātiem:

Izglītība – pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasme rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta - Dzirciema iela 24

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo  aprūpētāju

Galvenie darba pienākumi:
-saņemot signālu elektroniskās sociālās aprūpes plānošanas sistēmā APSIS, sazināties ar klientu un vienoties par novērtēšanas laiku un detaļām iekļūšanai dzīvesvietā;
-novērtēt klienta fiziskās un garīgās spējas, identificēt klienta pašaprūpes spējas, resursus, noteikt klienta pamatvajadzības, izvērtēt klienta vēlmes un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību;
-veikt Novērtēšanas procesā iegūto datu un ziņu atbilstības pārbaudi (loģiskā un kvalitatīvā pārbaude), nepieciešamības gadījumā veikt labojumus sistēmā APSIS.
nepieciešamības gadījumā pieņemt no klienta rakstveida un mutvārdu iesniegumus un nodot tos teritoriālajam centram pēc piekritības;
-novērtēt klienta apmierinātību ar aprūpes mājās pakalpojumu, izmantojot RSD izstrādāto klientu apmierinātības novērtēšanas anketu;
sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošiem jautājumiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, to piešķiršanas kārtību, pakalpojumu sniedzējiem;
-sniegt informāciju teritoriālā centra vadītājam, ja Novērtēšanas procesa laikā novēroti īpaši apstākļi klienta dzīvesvietā (parāds par dzīvesvietas īri vai apsaimniekošanu, sadzīves apstākļi, kas var apdraudēt klienta veselību vai dzīvību t.sk. pārtraukta elektroenerģijas vai siltuma padeve, klienta tendence vākt priekšmetus vai lietas, pamatvajadzību nodrošināšanai nepietiekami sadzīves priekšmeti u.c.) ;
-sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesā sadarboties ar sociālā darba speciālistiem u.c.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība: sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs vai medicīnas māsa, ārsta palīgs.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
Novērtēt klienta pamatvajadzības un funkcionālās spējas;
Novērtēt klienta pašaprūpes spējas;
Izvēlēties klienta vēlmēm un vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes veidus;
Veidot profesionālās attiecības ar klientiem;
Identificēt klienta un sociālajā vidē esošos resursus, prast piesaistīt tos;
Identificēt riskus klienta dzīvesvietā vai sadzīvē;
Pielietot informācijas tehnoloģijas;
Pārvaldīt valsts valodu.

Mēs piedāvājam:
•profesionālo apmācību;
•lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
•stabilu darbu;
•sociālās garantijas;
•veselības apdrošināšanas polisi.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta- Rīga, Vidrižu iela.
Darba alga- 835.00 (pirms nodokļu nomaksas).
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

SAZINĀSIMIES AR OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja palīgu

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt un organizēt Struktūrvienības vadītāja noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
- koordinēt un organizēt autotransporta pārraudzību rajona nodaļas ietvaros;
- organizēt Struktūrvienības darbinieku darba vietu aprīkojuma vajadzību apkopošanu un sagatavot priekšlikumus to uzlabošanai;
- organizēt informācijas apriti saimnieciskos jautājumos ar Administratīvas nodaļas Saimniecības sektora darbiniekiem;
- piedalīties saimnieciskās darbības organizatoriskā darba nodrošināšanā Struktūrvienībā;
- sadarboties rajona nodaļas ietvaros ar Darba aizsardzības un drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķi darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
- piedalīties iekšējo normatīvo aktu projektu Struktūrvienības funkciju īstenošanai un attīstībai izstrādē;
- savas kompetences ietvaros sagatavot ziņojumus, ieteikumus, atzinumus, u.c. dokumentus;
- sagatavot sadarbības līgumu ar apsaimniekotājiem projektus un iesniegt Struktūrvienības vadītājam, sadarbībā ar Sociālās palīdzības nodaļas Datu bāzes analītiķi pārraudzīt un kontrolēt līguma izpildi;
- organizēt abonementa biļešu datu nesēju - nepersonalizēto viedkaršu aprites pārraudzību Struktūrvienībā;
- sadarboties ar Administratīvās nodaļas Saimniecības sektora Saimniecības atbildīgo speciālistu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma nodrošināšanas jautājumos u.c.

Prasības kandidātiem.

Izgītība - Otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus.
- prasme orientēties likumdošanā;
- augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- vienas Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās valodas un krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri nepārvalda valsts valodu;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta - E.Smiļģa iela 46

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) (reģ. Nr.90011524360) izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas veļas mazgātāja (profesijas kods 9121 01) amatu uz noteiktu laiku

Amata mērķis:
Nodrošināt Centra klientiem izmazgātu gultas veļu un individuālo apģērbu, darbiniekiem – piešķirto darba apģērbu.

Prasības pretendentiem:
•Vispārējā vidējā izglītība.
•Valsts valodas prasme atbilstoši B līmeņa I. pakāpei.
•Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.
•Prasme lietot veļas mašīnas, žāvējamās mašīnas un gludināmo aprīkojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darba instrukcijai.

Galvenie pienākumi:
•Veikt klientu veļas pieņemšanu mazgāšanai.
•Nosvērt mazgāšanā nodoto Centra klientu netīro veļu, šķirot to un veikt uzskaiti.
•Sašķirot pieņemto veļu pēc krāsām un apģērba struktūras.
•Veikt netīrās veļas dezinfekciju.
•Veikt Centra klientu personīgās veļas mazgāšanu, nodrošinot pareizu veļas mašīnas temperatūras izvēli.

Mēs piedāvājam:
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu – 530.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 28.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Veļas mazgātājs” uz noteiktu laiku:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•motivācijas vēstuli;
•izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, pa tālr.67012049.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Ziemeļi” Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga Struktūrvienībā “Vita” Kalnciema iela 131, Rīga

Amata mērķis:  Nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu kontroli.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•labas zināšanas lietvedībā,
•teicamas valsts valodas zināšanas,
•vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem,
•reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti,
•sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus,
•organizēt apmeklētāju pieņemšanu,
•veikt sanāksmju protokolēšanu,
•sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu, sākot no 780.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•piemaksas par papildu darbu,
•naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

..............................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Darba pienākumi:
1.Vadīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas komandu un nodrošināt tās ilglaicīgu funkcionēšu;
2.Vadīt, organizēt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas personāla (sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs un aprūpētāji) amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
3.Nodrošināt Centra klientiem sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu dokumentēšanu.
4.Organizēt un vadīt sociālā gadījuma risināšanu Centra klientiem;
5.Pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās;
6.Organizēt un vadīt pasākumus, kā arī kultūras dzīvi Centra klientiem;
7.Sastādīt sociālās aprūpes personālam un sociālā darba speciālistiem darba grafikus un darba laika uzskaites tabulas.

Prasības:
1.Profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (Otrā līmeņa profesionālā izglītība);
2.Praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā 2 gadi.
3.Prasmes vadīt komandu, sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem;
4.Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku;
5.Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā, psiholoģijā.
    
Piedāvājam:
1.darbu  uz nenoteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”;
2.stabilu atalgojumu 1382.00 EUR (pirms nodokļiem) un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polise;
3.apmācības; supervīzijas;
4.papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu;
5.braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transportā;
6.mūsdienīgu darba vidi;
7.dinamisku un interesantu darbu;
8.draudzīgu kolektīvu, atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem līdz  31.01.2022. iesniegt RSAC  “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr.: 67012592, 67012698.

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem.

......................................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)


Amata mērķis: Nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu   veselības aprūpi.

Prasības:
-Augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts.;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-Labas krievu valodas zināšana;
-Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-stabilu atalgojumu (1382.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polise;
-apmācības, supervīzijas;
-papildus bonusi saskaņā ar koplīgumu;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz  31.01.2022. iesniegt RSAC  “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012592, 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina medicīnas māsas amata (0,5 slodze) uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts;
•Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe;
•Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā;
•Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus;
•Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm;
•Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi;
•Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai;
•Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas;
•Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās;
•Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim;
•Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā;
•Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei;
•Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
•Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus.

Mēnešalga: 5.88 EUR stundā (summētais darba laiks).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 31.01.2022. iesniegt elektroniski Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems”, sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv, ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
•profesionālās dzīves aprakstu (CV),
•motivācijas vēstuli,
•izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, mob.tel. 26191503.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
•Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
•Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
•Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
•Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
•Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
•Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
•Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
•Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba samaksa – 800.00 EUR mēnesī.

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 20.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Sociālā aprūpētāja amatam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

...........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts:
•veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
•palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
•sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
•saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
•novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
•veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
•pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Mēnešalga: 3.88 EUR stundā (summētais darba laiks)

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.
Pretendentiem līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr.67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs” – Imantas 7.līnija Nr.4, Rīga

Amata mērķis: Sniegt preventīvu, psihosociālu un emocionālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība vēlams sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā (var arī pēdējā kursā studējošie),
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•prasme kontaktēties ar cilvēkiem, spēja atbalstīt un iedrošināt, prasme veicināt jauniešu līdzdarbošanos,
•prasme analizēt jauniešu sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz jauniešiem,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī citiem darbiniekiem sniegt jauniešiem, kuriem tuvojas pilngadība, informāciju par resursiem, pakalpojumiem un iespējām pēc aiziešanas no ārpusģimenes aprūpes,
•nodrošināt sociālās rehabilitācijas programmas un individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas,
•izveidot klienta lietu, regulāri atspoguļojot klienta lietā preventīvā un psihosociālā darba procesu un nodrošināt pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamo dokumentāciju,
•psihosociālā darba procesā nepieciešamības gadījumā veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Struktūrvienības “Ģimenes atbalsta centrs” vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga

Amata mērķis: Radīt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm drošības sajūtu, sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā. Nodrošināt ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm tiesību un tiesisko interešu pārstāvību saskaņā normatīvo aktu prasībām. Identificē ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma gaitu.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
•Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
•veikt sociālo darbu ar krīzes situācijā nonākušām vai sociālā riska grupas ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm, palīdzot apzināt viņu problēmas,
•nodrošina individuālu pieeju ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm psihosociālo problēmu risināšanā, kopā ar ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm izstrādājot un īstenojot individuālo sociālās rehabilitācijas plānu,
•veicina ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm saskarsmes iemaņas un sociālās prasmes,
•izstrādā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām,
•iekārto, uztur un pārzina personas (ģimenes) lietu;

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
•papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022.  iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta centrs”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) (reģ. Nr. 90011524360) izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas saimniecības pārziņa (profesijas kods 5151 11) amatu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:
Veikt Centra mīkstā inventāra izsniegšanu, organizēt klientu veļas maiņu, labošanu, aizkaru (žalūziju) nodrošinājumu un telpu iekārtošanu (klientu istabu, koplietošanas telpu) atbilstoši izvirzītajām prasībām.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā profesionālā izglītība vai pirmā līmeņa augstākā izglītība.
•Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku.
•Valsts valodas zināšanas B līmeņa 2. pakāpe.
•Prasme sagatavot rakstiskus pārskatus un ziņojumus.
•Prasme strādāt komandā, sadarboties ar Centra darbiniekiem.

Galvenie pienākumi:
•Organizēt istabu mājīgu iekārtošanu, aprīkojot ar nepieciešamo inventāru, mēbelēm, atbilstoši klientu funkcionālajam stāvoklim.
•Kontrolēt veļas, mēbeļu, inventāra, aizkaru, žalūziju stāvokli, pārskatīt to nolietojumu, veikt norakstīšanu.
•Veikt klientu netīrās veļas un apģērbu pieņemšanu, šķirošanu, marķēšanu, uzskaiti un nodošanu mazgāšanā vai remontā.
•Veikt tīrās veļas saņemšanu, uzkaiti, šķirošanu pēc veļas mazgātavas un to izsniegšanu klientiem atbilstoši marķējumam.

Mēs piedāvājam:
•Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•Mūsdienīgu darba vidi;
•Darba algu – 670.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem līdz 28.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Saimniecības pārziis” uz nenoteiktu laiku:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•motivācijas vēstuli;
•izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, pa tālr.67012049.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” Adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1074; elektroniskā pasta adrese: mezciems@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu iestādes tiesiskās intereses. Gadījumā, ja iestāde saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu lietai un glabāti lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu


Amata mērķis:
Vadīt, organizēt un kontrolēt Centra Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas darbu

Prasības pretendentiem:
•Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
•Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
•Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie amata pienākumi:
•Plānot, organizēt un vadīt nodaļas un savu padoto darbinieku darbu, sastādīt darba grafikus un darba laika uzskaites tabulas.
•Nodrošināt iestādes materiāltehnisko un finanšu resursu racionālu izmantošanu un saņemto pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu.
•Organizēt Centra ēku uzturēšanas, kopšanas, un citus darbus, saistībā ar ēku ikdienas funkcionēšanu.
•Organizēt Centra telpu uzkopšanu – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas; kontrolēt uzkopto telpu tīrību.
•Organizēt inventāra, mīkstā inventāra dezinfekcijas līdzekļu, individuālo kopšanas līdzekļu, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu un darba apavu iegādi, veikt tā uzskaiti, glabāšanu, izsniegšanu un norakstīšanu.
•Apzināt preču un pakalpojumu izdevīgākos piedāvājumus, veicot cenu aptaujas. Gatavot tehniskās specifikācijas.
•Sagatavot līgumu projektus, sekot līdzi līgumu nosacījumu izpildei.
•Organizēt Centra klientu veļas mazgāšanu, gludināšanu, šķirošanu, labošanu.

Mēnešalga – EUR 1090.00 (pirms nodokļu nomaksas).

Sociālās garantijas:
Veselības apdrošināšana, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 20.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītāja amata konkursam” uz nenoteiktu laiku:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•motivācijas vēstuli;
•izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa tālr.67181953, 67181954.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina amata pretendentu konkursu uz Sociālā darbinieka amatu (darbs uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:
1. Plānot un organizēt savu darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālā darba pakalpojumu norisi Centrā.
2. Noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas. Apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt resursus.
3. Vadīt starpprofesionālās komandas darbu, nodrošināt tās regulāru un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā.
4. Apkopot klienta dokumentus, izveidot klienta lietu, kā arī atbilstoši prasībām, savlaicīgi noformēt, aizpildīt un regulāri, ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos, aktualizēt attiecīgos klientu lietas dokumentu pielikumus, sadarbojoties ar citiem Centra speciālistiem un darbiniekiem.
5. Nodrošināt regulāru Centra klientu kustības un noslogojuma uzskaiti saskaņā ar nodaļas vadītāja, direktora un augstākstāvošu institūciju prasībām u.c. pienākumi.

Prasības:
1. Profesionālā augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība).
2. Praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā vismaz 3 gadi.
3. Prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.
4. Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe.
5. Labas krievu valodas zināšanas, - lasīt un runāt prasme.
6. Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku.
7. Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
8. Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.

Piedāvājam:
1. Darbu uz noteiktu laiku Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella maris”.
2. Stabilu atalgojumu 1090.00 EUR (Bruto) un sociālās garantijas.
3. Apmācības.

Pretendentiem līdz 31.01.2022. Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris”, Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, tālr. 29396536, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam” iesniegt:
- profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
- motivācijas vēstuli;
- izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” administrācija izsludina Personāla speciālista amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” kvalitatīvu personāla vadības procesu realizāciju

Prasības:
-Izglītība personāla vadībā (vēlama augstākā izglītība);
-teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas – lasīt, runāt, kādas no Eiropas Savienības svešvalodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī,
-labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
-prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-vēlama praktiskā darba pieredze personāla vadības jomā vismaz 3 gadi;
-zināšanas un prasme izmantot darbā darba likumdošanu un ar to saistītos normatīvos aktus, prast  pielietot tos praksē;
-zināšanas par personāla lietām, biroja darba organizāciju, lietvedību, vēlama darba pieredze ar sistēmām RDLIS, KAVIS, līgumu uzskaites sistēmu;
-zināšanas par pašvaldību darba specifiku un pašvaldību darba organizāciju;
-augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem; lietišķo etiķeti, saskarsmi, pozitīvu komunikāciju, informācijas tehnoloģijām, darba aizsardzību, ugunsdrošību.

Darbs saistīts ar personāla, lietvedības dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un kārtošanu, darbinieku pieņemšanu, apmācību plānu sastādīšanu un apmācību organizēšanu, darbinieku saliedēšanas un motivācijas pasākumu organizēšanu, personāla atlases organizēšanu u.c.

Piedāvājam:
-darbu uz noteiktu laiku, 0.7 slodze;
-stabilu atalgojumu (770.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem līdz  31.01.2022. iesniegt RSAC  “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV–1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „personāla speciālista amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698, 67012592.
Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem.

...........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” izsludina Saimniecības nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:  
Vadīt, organizēt, kontrolēt saimniecības nodaļas darbu, nodrošināt saimnieciski-tehnisko darbību Rīgas sociālās aprūpes centrā “Stella maris”.
 
Prasības pretendentiem:
•Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
•Labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, Excel, Horizon u.c.) un citu biroja tehniku;
•Brīvi pārvalda valsts valodu un krievu valodas zināšanas – vismaz sarunvalodas līmenī;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme komunicēt ar cilvēkiem;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu un citu darbinieku darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Plānot un vadīt iestādes saimniecības darbu, plānot finanšu līdzekļus, sadarbojoties ar iestādes finansistu un kontrolēt izdevumus savas kompetences ietvaros;
•Nodrošināt iestādes materiāltehnisko un finanšu resursu racionālu izmantošanu un saņemto pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu;
•Organizēt iestādes ēku uzturēšanas, kopšanas, remonta, ēkas un teritorijas uzraudzības pakalpojumus un citus, saistībā ar ēku ikdienas funkcionēšanu saistītos jautājumus;
•Nodrošināt iestādes ēku elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu tehniskā darba kārtībā, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu izmantošanu;
•Kontrolēt iestādes ēku fasādes stāvokli, apkopot veicamo saimniecisko darbu un sīko remontdarbu nepieciešamību, veikt cenu aptaujas, organizēt remontdarbu tāmju sagatavošanu;
•Veikt iestādē esošā inventāra, mēbeļu, iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu un organizēt nepieciešamos sīkos remontus;
•Veikt esošā inventāra, mēbeļu, iekārtu un tehnikas uzglabāšanu, uzskaiti un sadali  saskaņā ar Iestādē pieņemto kartību;
•Veikt iepirkumus elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
•Organizēt iestādes lietošanā esošo transporta līdzekļu tehnisko apkopi un remontus, tehniskās apskates, apdrošināšanu un savlaicīgu riepu nomaiņu;
•Kontrolēt iestādes transporta līdzekļu lietošanu, ceļazīmes un degvielas izlietojumu;
•Sagatavot tehniskās specifikācijas, piedalīts iepirkumos nodaļas kompetences ietvaros;
•Organizēt un atbildēt par iestādes personāla iepazīstināšanu ar ievadinstrukcijām, ugunsdrošības un darba drošības instrukcijām, atbildēt par darba un ugunsdrošību iestādē.

Piedāvājam:
darbu uz nenoteiktu laiku;
stabilu atalgojumu (1287.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
apmācības, supervīzijas;
atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Iesniedzamie dokumenti:
•profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes,
•pieteikuma/motivācijas vēstule,
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,
Pieteikumi iesniedzami personīgi, sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: stella.maris@riga.lv. Pa pastu sūtītie un personīgi iesniedzamie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi – “Saimniecības nodaļas vadītāja amata konkursam” līdz 2022.gada 31.janvārim.

Personīgi un pa pastu:  Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris”, Birzes ielā 54, Rīga, LV – 1016. Tālrunis informācijai: 67012592, 67012698.


Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris”. Adrese: Birzes iela 54, Rīga, LV-1016; tālrunis: 67026214; elektroniskā pasta adrese: stella.maris@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi stella.maris@riga.lv

..............................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu Struktūrvienībā “Ezermala”, Ezermalas ielā 36, Rīgā

Amata mērķis: nodrošināt iestādes jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.
Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt jauniešu personas lietu,
• kārtot ar jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam struktūrvienībā “Ezermala”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu struktūrvienībā “Krīzes centrs”, Maskavas ielā 178, Rīgā

Amata mērķis: nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
• identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
• noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
• identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
• organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
• kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu struktūrvienībā “Krīzes centrs”, Maskavas ielā 178, Rīgā

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
• spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
• prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
• prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
• prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
• prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā,
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
• reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
• veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
• sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
• sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
• izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
• sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 930.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu dažādās Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās: “Ziemeļi” – Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga, “Vita” – Kalnciema iela 131, Rīga, “Imanta” – Imantas 7. līnija Nr.4, Rīga

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību (aprūpes jomā),
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku,
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.687/ stundā,
• mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursu struktūrvienībā “Imanta” – Imantas 7. līnija Nr.4, Rīga

Amata mērķis: nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku un materiālo vērtību nogādāšanu noteiktās vietās.

Prasības:
• vidējā izglītība,
• B un D kategorijas autovadītāja tiesības, 95 kods,
• vēlama praktiskā darba pieredze 1-2 gadi,
• valsts valodas zināšanas,
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu,
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku, materiālo vērtību un pirkumu nogādāšanu noteiktās vietās atbilstoši maršrutam,
• patstāvīgi plānot maršrutus,
• palīdzēt iekraušanas - izkraušanas darbos,
• nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākumus ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 3.627/stundā,
• mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu.

Pretendentiem lūdzam līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 29449112, 67037667, 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu struktūrvienībā “Ziemeļi”, Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide),
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 980.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 17.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursu (dažādās struktūrvienībās: “Ziemeļi” – Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga, “Ezermala” – Ezermalas iela 36, Rīga, “Vita” – Kalnciema iela 131, Rīga, “Krīzes centrs” – Maskavas iela 178, Rīga, “Imanta” – Imantas 7.līnija Nr.4, Rīga)

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,
• Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• stundas tarifa likme EUR 4.103/stundā,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 17.01.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) izsludina sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības; atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu Centra klientiem.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība sociālajā darbā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe.
• Iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office programmām) un biroja tehniku.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu.
• Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā.

Galvenie pienākumi:
• Izvērtēt klienta pamatvajadzības.
• Plānot un organizēt Centra klientam sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Novērtēt sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti.
• Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.

Darba alga – 800.00 EUR mēnesī.

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana, atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 31.01.2022. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, sūtot uz e-pastu: mezciems@riga.lv ar norādi „Sociālā aprūpētāja amatam”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas pa tālr. 67026039, 67181957.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................