Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pilsētas pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības, veselības veicināšanas un profilakses, tostarp atkarību izplatības ierobežošanas un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanas jautājumos.

Labklājības departamenta mērķis ir izveidot stabilu un atbildīgu sociālo sistēmu, kura sniedz materiālo nodrošinājumu minimālā līmenī, kā arī atbalstu sociālo problēmu risināšanā un personu sociālās funkcionēšanas spēju samazināšanās gadījumā, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veselības veicināšanas pasākumus.

Labklājības departamenta darbības prioritātes ir noteiktas Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā, Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģijā, kā arī citos plānošanas dokumentos.

Labklājības departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, tā darbību pārrauga Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Labklājības departamenta funkcijas:
* sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem;
* metodoloģiskā vadīšana un konsultatīvs atbalsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
* veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
* Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse;
* nodarbinātības jautājumu koordinācija Rīgas pašvaldībā;
* bērnu tiesību aizsardzība atbilstoši kompetencei;
* ģimeņu atbalsta sistēmas Rīgas pašvaldībā;
* finanšu vadības nodrošināšana Rīgas pašvaldībā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā;
citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

2020. gada sākumā Labklājības departamentā strādāja 67 speciālisti, viņu vidū 62 darbinieks ar augstāko izglītību, no tiem 37 darbinieki ar maģistra un trīs ar doktora grādu, 5 ar vidējo speciālo izglītību, kā arī 1 darbinieki turpina izglītību doktorantūrā.

Saskaņā ar Rīgas domes Labklājības departamenta 22.11.2019. rīkojumu Nr.DL-19-610-rp “Par darbadienas pārcelšanu 2020. gadā” pārcelta Rīgas domes Labklājības departamentā darbadiena no pirmdienas, 22. jūnija uz sestdienu 13. jūniju.

UZMANĪBU!!! Aicinām iepazīties ar rokasgrāmatu, kas veidota kā ceļvedis Rīgas pašvaldībā, par tās sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām iespējām ikvienam, kas Rīgā ieradies no citurienes. Rokasgrāmata sniedz vispārēju ieskatu Rīgas pašvaldības nodrošinātajos izglītības, veselības, sociālās palīdzības, sabiedriskā transporta pakalpojumos, kā arī piedāvātajās kultūras, sporta, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Rokasgrāmatā ir atrodama informācija un kontakti pašvaldības un valsts institūcijām. (Lasīt vairāk)

ATTENTION!!! We invite you to familiarize yourself with the municipality Handbook, which has been created as a guide to Riga Municipality, the services it provides and the opportunities it offers to anyone who has come to Riga from another place. This manual provides a general overview of the educational, health, social assistance and public transport services provided by the Municipality of Riga. The manual contains contact information on municipal and state authorities. (Read more)

Rīgas domes Labklājības departamenta amatpersonu pieņemšanas laiki

Pieteikt apmeklējumu iespējams telefoniski, norādot ziņas par ampeklētāju un risināmo jautājumu.

Nr.p.k. Amatpersona Pieņemšanas diena,
tālrunis
Pieņemšanas
laiks
Pieņemšanas vieta
1.

RD Labklājības departamenta direktore
Irēna Kondrāte

Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta,67105151 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
3.stāvs 301.kab.
2. RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks
Mārtiņš Moors
Piektdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105178 09.30 – 11.30 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 201.kab.
3. RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, direktora vietniece
Inga Solovjova
Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105191 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 215.kab.