Rīgas domes noteikumi

Lai iepazītos ar RD saistošo noteikumu tekstu jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!

Rīgas domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 153 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu"

Rīgas domes 24.11.2021. saistošie noteikumi Nr.100 "Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes 23.05.2017. lēmums Nr. 5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru"

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Rīgas domes 03.04.2020. lēmums Nr. 220 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā"

Rīgas domes 29.05.2019. lēmums Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"

Rīgas domes 24.01.2018. nolikums Nr. 22 "Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums"

Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu"

Rīgas domes 8.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 138 "Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā"

Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”

Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 90 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam"

Rīgas domes 03.07. 2007. saistošie noteikumi Nr. 81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām"

Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Rīgas domes 03.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti"

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem"

Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu"

Rīgas domes 08.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 141 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Ar Latvijas Republikas tiesību aktiem var iepazīties portālā http://likumi.lv