Rīgas domes noteikumi

Lai iepazītos ar RD saistošo noteikumu tekstu jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes 31.05.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-200-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei"

Rīgas domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 153 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu"

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-222-sn “Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes 23.05.2017. lēmums Nr. 5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru"

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Rīgas domes 29.05.2019. lēmums Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"

Rīgas domes 14.06.2023. nolikums Nr. RD-23-243-no 22 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums"

Rīgas domes 2023.5.04. saistošie noteikumi Nr. RD-23-194-sn “Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā”

Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-218-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Rīgas domes 05.04.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-193-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti"

Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu"

Rīgas domes 08.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 141 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Ar Latvijas Republikas tiesību aktiem var iepazīties portālā http://likumi.lv