Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Labklājības departaments

 

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Labklājības departaments (turpmāk – Departaments), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

 

  1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas organizēšana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta
c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
Likums “Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Administratīvā procesa likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Publisko iepirkumu likums, Civillikums,
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 8.1.apakšpunkts – Departamenta funkcija ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestādes, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Juridiskā pārvalde, Labklājības ministrija 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Pretendentam, kurš nav norādījis iepirkuma dokumentos prasītos personu datus, netiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
Personai, kura nesniegs pakalpojuma saņemšanai noteiktos datus, pakalpojums netiks sniegts 

Datu avoti

Piedāvājuma vai pieteikuma iesniedzējs iepirkumā, Sociālo pakalpojumu sniedzējs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (NPAIS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (IR), Labklājības ministrija (SPOLIS), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK), Rīgas Sociālais dienests

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārstāvības pamats,dati par pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu vai piešķirto sociālo pabalstu 

 

  1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas pārraudzība un kontrole

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde 

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
likums “Par pašvaldībām”
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 8.1.apakšpunkts – Departamenta funkcija ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem
10.2. apakšpunkts - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam uzdevums sociālajā jomā ir pārraudzīt un kontrolēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principu un kārtības ievērošanu, to atbilstību Rīgas domes noteiktajiem kritērijiem un normatīvajiem tiesību aktiem;
10.6 - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam uzdevums sociālajā jomā ir organizēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Tiesībsargājošās institūcijas

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

5 gadi

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

-

Datu avoti

Sociālo pakalpojumu sniedzējs (HORIZON), Rīgas Sociālais dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Lauku atbalsta dienests (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Swedbank, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts izglītības informatīvā sistēma (VIIS), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastru reģistrs (VZD  KR), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA), VID Kontu reģistrs, māju apsaimniekotāji (SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA “Rīgas Pilsētbūvnieks”)

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dati par pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu vai piešķirto sociālo pabalstu, informācija par sociālo gadījumu

 

  1. Statistikas datu par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un nodarbinātību apkopošana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde 

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 8.1.apakšpunkts – Departamenta funkcija ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem
10.9. apakšpunkts - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam uzdevums sociālajā jomā ir apkopot un analizēt statistikas datus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, iedzīvotāju nodarbinātību
10.10. - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam uzdevums sociālajā jomā ir veikt sociāli ekonomiskās situācijas izpēti Rīgā un prognozēt nepieciešamo sociālo pakalpojumu veidus un sociālās palīdzības apjomu
10.11. - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam uzdevums sociālajā jomā ir apzināt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

-

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

5 gadi

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

-

Datu avoti

Sociālo pakalpojumu sniedzējs, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogramma Sociālās palīdzības administrēšanas  informācijas sistēma (SOPA), Rīgas Sociālais dienests

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dati par pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu vai piešķirto sociālo pabalstu/ statusu

 

  1. Pasākumu īstenošana veselības veicināšanai un slimību profilaksei

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde 

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta
c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
Administratīvā procesa likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Publisko iepirkumu likums,
Civillikums
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 8.4.apakšpunkts – Departamenta funkcija ir Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse
11.4.apakšpunkts - lai nodrošinātu nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam ir uzdevums veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas, veselības veicināšanas, kā arī slimību profilakses jomā īstenot pasākumus veselības veicināšanā un slimību profilaksē iedzīvotāju veselības paradumu uzlabošanai
Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumi Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Juridiskā pārvalde, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, Sadarbības partneris, ja aktivitāte tiek finansēta no ārējiem finanšu avotiem, aktivitātes nodrošinātājs (pakalpojuma sniedzējs), Veselības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Pretendentam, kurš nav norādījis iepirkuma dokumentos prasītos personu datus, netiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
Personai, kura nesniegs noteiktos datus par dalību aktivitātē, tā netiks nodrošināta

Datu avoti

Pieteikuma vai piedāvājuma iesniedzējs iepirkumā,
Pakalpojuma sniedzējs

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām
dati par pašvaldības finansētās aktivitātes saņemšanu

 

  1. Finansiāla atbalsta sniegšana nevalstiskajām organizācijām

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta
c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
Administratīvā procesa likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 9.9.apakšpunkts – Departamenta vispārīgais uzdevums ir sniegt finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina Rīgas pilsētas iedzīvotājiem pakalpojumus sociālajā, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas domes Finanšu departaments

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 5 gadus

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Projekta iesniedzējam (nevalstiskajai organizācijai), kurš nav norādījis projekta pieteikuma dokumentos prasītos personu datus, netiks piešķirts finansējums

Datu avoti 

Projekta iesniedzējs

Attiecīgo personas datu kategorijas

Juridiskās personas likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds, amata nosaukums, CV pēc noteikta parauga personai, kas iesaistīta pakalpojuma sniegšanā (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, u.c.), informācija par atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām

 

  1. Administratīvo aktu par sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu piešķiršanu tiesiskuma izvērtēšana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde

Apstrādes juridiskais pamats

Likums “Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
Administratīvā procesa likums,
Valsts pārvaldes iekārtas likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Rīgas domes 04.09.2012. saistošie noteikumi Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” u.c. normatīvie akti, kas nosaka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, Rīgas domes 2021. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā", Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”, Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 25 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”,Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr.26 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”, Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.81 „Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām”, Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 24 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam”, Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 „ Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu”, Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”, Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr.59 „ Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”, Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 12.5.apakšpunkts – Departamenta kompetencē ir pārstāvēt Pašvaldību tiesā lietās, kas izriet no Departamenta funkcijām vai noteiktas Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Pilnvarotās personas, aizbildņi, aizgādņi, tiesību pārņēmēji, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas Sociālais dienests, tiesu varas iestādes

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus (pēc sprieduma stāšanās spēkā)Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Netiks sniegts pakalpojums

Datu avoti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (NPAIS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (IR), Rīgas Bāriņtiesas informācijas sistēma (BARIS)

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par personas ģimenes un materiālo stāvokli, pilnvarotām personām, sociālo situāciju

 

  1. Iekšējā audita, tematisko pārbaužu, pēcpārbaužu veikšana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde

Apstrādes juridiskais pamats

Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 12.9.apakšpunkts - Departamenta kompetencē ir veikt iekšējos auditus un tematiskās pārbaudes Departamenta pakļautības iestādēs, kā arī kontrolēt Pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši Departamenta noslēgtajiem līgumiem

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Tiesībsargājošās institūcijas, Valsts kontrole, Audita un revīzijas pārvalde

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Iekšējo auditu lietas tiek glabātas 5 gadus, 1 lieta katru gadu tiek atlasīta pastāvīgai glabāšanai (Latvijas nacionālā arhīva rīkojums)
Tematisko pārbaužu lietas tiek glabātas 10 gadus

 

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

-

Datu avoti

Rīgas Sociālais dienests, Sociālā pakalpojuma sniedzējs, Informatīvās sistēmas: SOPA, HORIZON, KAVIS, KADRI, LIGUMI, RDLIS

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, ar pakalpojumu saņemšanu saistītie dati

 

  1. Finanšu vadības nodrošināšana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Atlīdzības aprēķināšanai un izmaksai Pārziņa darbiniekiem, samaksas veikšanai par pakalpojumiem

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta
c)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Administratīvā procesa likums,
likums “Par pašvaldībām”,
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 8.7.apakšpunkts – Departamenta funkcija ir finanšu vadības nodrošināšana Pašvaldības sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Rīgas domes Finanšu departaments

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 5 gadus

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

-

Datu avoti

Pakalpojuma sniedzējs

Attiecīgo personas datu kategorijas

vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, ar darba gaitu saistītie dati, ar pakalpojuma saņemšanu saistītie dati

9. Bezmaksas informatīvā tālruņa darbības nodrošināšana

 

Mērķis personas datu apstrādei

Informācijas sniegšana par  iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību, sociālās palīdzības un pakalpojumu organizēšanu ārkārtas situācijās, kā arī leģitīmās intereses - pakalpojuma kvalitātes kontroles nodrošināšana, realizēšanai

Apstrādes juridiskais pamats

Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta

e)apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 6.panta 1.punkts – klientam ir tiesības bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību
Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 9.10.apakšpunkts - lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamenta vispārīgais uzdevums ir nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību, kā arī sekmēt iedzīvotāju informētību par veselības aprūpi un izpratni par veselības veicināšanas, slimību profilakses, t.sk. atkarību profilakses, jautājumiem un veikt šo jautājumu koordināciju Pašvaldībā.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

Tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, Rīgas domes Informāciju un tehnoloģiju centrs, Rīgas domes Labklājības departaments un tā pakļautības iestādes

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

2 mēneši

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Netiks sniegta palīdzība ārkārtas sociālā gadījuma risināšanai

Datu avoti

Persona, kas izmanto bezmaksas informatīvo tālruni

Attiecīgo personas datu kategorijas

Balss, kontaktinformācija, adrese, informācija par ārkārtas sociālo gadījumu

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Departamentam piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.