Trūcīgas mājsaimniecības statuss

Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rīgā (pakalpojuma apraksts)

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot no 01.07.2023. trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas un tas ir 343 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 137 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:

1. saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju (jebkuru informāciju par dzīvesvietas deklarēšanas kārtību var iegūt, zvanot pa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tālruni 67588675 vai mājaslapā www.pmlp.gov.lv);
2. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 90% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850 vai mājaslapā https://pip.riga.lv/);
3. saņemt valsts atbalstu valsts kompensējamo medikamentu, valsts noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājuma nodrošināšanai veselības aprūpē – nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā, nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju, pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlas lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā), nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 EUR apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti (informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iegūt, zvanot pa Latvijas Republikas Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta centra bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, mājaslapa: www.vmnvd.gov.lv). Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda Rīgas Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles. Valsts apmaksātos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tām noteiktās summas ietvaros. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes veido rindas valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai. Ja pacients izvēlas saņemt nepieciešamo pakalpojumu ātrāk, bez gaidīšanas rindā, tad minētais pakalpojums ir maksas pakalpojums, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, no kura pilnas samaksas nav atbrīvotas trūcīgās personas;
4. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
5. saņemt siltu ēdienu kādā no četrām zupas virtuvēm (silto ēdienu persona var saņemt, neuzrādot dokumentus un līdzņemšanai). Sīkāku informāciju par zupas virtuvju atrašanās vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
6. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no vienpadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (otro ēdienu persona var saņemt līdzņemšanai, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
7. saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var iegūt, zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājaslapa: www.jpa.gov.lv);
8. saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas (vairāk informācijas: www.atbalstapakas.lv). Rīgā ir 10 izdales vietas. Sīkāku informāciju par izdales vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055;
9. saskaņā ar  Rīgas domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, no Rīgas pilsētas pašvaldības  budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas audzēkņiem, kuri Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas un vispārējo izglītības programmu un, ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.
10.Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek noteikts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.(Ministru kabineta noteikumi Nr. 809, 2020. gada 17. decembrī “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 14. punkts).

Lēmumu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta mājsaimniecības materiālās situācijas atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.

Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055 (P., 0., T., C. no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048; 25770080 darba dienās darba laikā.

AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, personām ar 1. grupas invaliditāti, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem.