Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Rīgā (pakalpojuma apraksts)

Rīgas pilsētas pašvaldībā, ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi Nr.220).

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.220 maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 80 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas (noapaļots līdz veseliem euro) uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Pārējām personām mājsaimniecībā tiek piemērots koeficients 0,7 no pirmajai personai noteiktā ienākumu sliekšņa un tas ir līdz 549 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 384 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas personas statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:
1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850 vai mājaslapā https://pip.riga.lv/);
2. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai). Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai  šeit;
3. saņemt siltu maltīti kādā no četrām zupas virtuves atrašanās vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, neuzrādot dokumentus un līdzņemšanai). Sīkāku informāciju par zupas virtuvju atrašanās vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai spiežot šeit;
4. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no vienpadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (otro ēdienu persona var saņemt līdzņemšanai, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai šeit;
5. saņemt palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā (informāciju par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tālruni 67474700 vai mājaslapā: https://mvd.riga.lv);
6. lūgt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt, zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai mājaslapā www.jpa.gov.lv);
7.saskaņā ar  Rīgas domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, no Rīgas pilsētas pašvaldības  budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas un vispārējo izglītības programmu un, ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.
8.saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas var ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests noteicis maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un tās vidējie ienākumi nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 288 euro (vairāk informācijas: atbalstapakas.lv. Ar izdales vietām Rīgā var iepazīties Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem, kā arī uzzināt var zvanot pa tālruni 80005055).
9. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek noteikts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.(Ministru kabineta noteikumi Nr. 809, 2020. gada 17. decembrī “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 14. punkts).
10. Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055 (P., 0., T., C. no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048; 25770080 darba dienās darba laikā.

Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta mājsaimniecības materiālās situācijas atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu, un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.

AS “Latvenergo” turpina nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds. Vairāk informācijas:https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.