Sociālo pabalstu veidi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā 2024. gadā

Sociālo pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no Rīgas domes budžeta programmas 18.02.00.
“Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros un tos administrē Rīgas Sociālais dienests

N.p.k. Sociālā pabalsta veids (valsts vai pašvaldības noteiktais) Normatīvie akti, pakalpojuma apraksts Saņemšanas kritēriji Pabalsta apmērs
Valsts noteiktie sociālie pabalsti
1. Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts (pakalpojuma apraksts)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
GMI pabalstu piešķir tām personām, kuras atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī ir mazāki par šo saistošajos noteikumos noteikto GMI summas apmēru.
Sākot no 01.07.2023. garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 137 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96  EUR pārējām personām mājsaimniecībā.
Pēc formulas: ģimenes (personas) ienākumi – ģimenes (personas) GMI līmenis (summa) = pabalsts GMI nodrošināšanai.

Vienu reizi mēnesī.

2. Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai (pakalpojuma apraksts)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”; Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Pēc formulas:
P = GMI x Koef.+K – I, kur:
P – mājokļa pabalsta apmērs;
GMI – garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa klientam;
K – ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajās maksājumu kvītīs norādīto izdevumu summu; I – klienta ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai).
Koef. – noteikts normatīvajos paktos par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiemVienu reizi mēnesī.UZMANĪBU! Ja tiek pieprasīts mājokļa  pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pēc 3 mēnešiem!
3. Pabalsts krīzes situācijā Pabalsts krīzes situācijā (pakalpojuma apraksts)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, ja nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību.

Atsevišķi dzīvojošai personai – līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai.

Ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām.

Dokumenti jāiesniedz 2 mēnešu laikā!

4. Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanā Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās (pakalpojuma apraksts)

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi  Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”; Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošie noteikumi Nr. RD-23-218-sn “ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

Tiesības saņemt pabalstu ir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. 274 EUR pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Personām ar invaliditāti kopš bērnības 411 EUR.

1166 EUR vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem – 137 EUR; personām ar invaliditāti kopš bērnības – 206 EUR, ja ir izglītības iestādes audzēknis.

Pēc īres līgumā norādītās summas pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

5. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstiem audžuģimenei
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstiem audžuģimenei(pakalpojuma apraksts)

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi“; Rīgas domes 20.12.2023. saistošie noteikumi Nr.23-247-sn Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstiem audžuģimenei”

Tiesības pieprasīt pabalstus ir audžuģimenei, kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Rīgas Sociālo dienestu noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Tiesības pieprasīt Pašvaldības atlīdzību ir audžuģimenei, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tās aprūpē atrodas ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 525 EUR mēnesī bērna uzturam (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas).

200 EUR gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam līdz sešu gadu vecumam.

250 EUR gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam līdz 18 gadu vecumam.

215 EUR mēnesī par audžuģimenes pienākuma pildīšanu.

Pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālie pabalsti
6. Pabalsts veselības aprūpei Pabalsts veselības aprūpei (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru mājsaimniecības atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu. 100 EUR gadā pensionāriem/invalīdiem/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem –  valsts noteikto obligāto pacienta līdzmaksājuma segšanai un ambulatoro maksas ārstniecisko manipulāciju, izmeklējumu, speciālistu konsultāciju samaksai.

Pabalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai par valsts apmaksātā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja pēc slimnīcas rēķina un dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas ģimenei netiek nodrošināts garantētais minimālais ienākumu līmenis. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc formulas.

Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, pēc darījumu apliecinošā dokumentā norādītās summas valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai (bez ierobežojuma).

Pensionāriem/invalīdiem/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem līdz 345 EUR gadā, bet ne vairāk par darījumu apliecinošā dokumentā norādīto summu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādes apmaksa.

Dokumenti jāiesniedz 2 mēnešu laikā!

7. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību. Atbilstoši nepieciešamībai, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu vai sociālā darbinieka atzinumu.
8. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam Pabalsts izglītības ieguves atbalstam (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības locekļiem.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

50 EUR, uzsākot katru mācību gadu.

UZMANĪBU!
Pabalstu var pieprasīt no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

9. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības noteikto ienākumu līmeni, kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi,kuras ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, kurām Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu.

 

Pabalsta apmērs 430 EUR.

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu minimuma iegādei patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas.

10. Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību.

 

Sociālais dienests piešķir pabalstu mājokļa parāda, kas veidojies mājsaimniecībai iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ (piemēram, ar smagu saslimšanu saistītie izdevumi), pamatsummas samaksai, ja:
* mājsaimniecībā ir nepilngadīgi bērni;
* mājsaimniecībā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
* mājsaimniecības lietotā mājokļa platība nepārsniedz saistošo noteikumos noteiktos normatīvus.
11. Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 05.04.2023 saistošie noteikumi Nr. RD-23-193-sn “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti”

Tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti. Pabalsta apmērs ir līdz 6000 euro personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 2250 euro personai ar redzes invaliditāti.
12. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. 150 EUR gadā.
13. Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām (pakalpojuma apraksts) 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas pamatdzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir katru gadu mēnesī, kad Persona sasniedz simts un vairāk gadu. 250 EUR gadā.
14. Bērna piedzimšanas pabalsts
 Bērna piedzimšanas pabalsts (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. 150 EUR katram jaundzimušajam.
15. Pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu  (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildim, kurš audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

60 EUR mēnesī.

 

50 EUR mēnesī.

16. Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu
Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni, pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju. 50.00 EUR mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

25.00 EUR mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

17. Pabalsts apbedīšanai
 Pabalsts apbedīšanai (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt pabalstu ir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta maksimālais apmērs ir 430.00 EUR, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz:
* iesniegumu;
* personas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
* valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu;
* apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus.

Uzmanību! Pabalsta saņemšanai izdevumus apliecinošie dokumentu orģināli ir jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā divu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža!