Trūcīgās personas statuss

Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rīgā (pakalpojuma apraksts)

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot no 01.01.2021. trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:

1. iespēju saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu (informāciju par pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, kā arī jebkuru citu informāciju par sociālo pabalstu piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldībā iespējams iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā ld.riga.lv);
2. saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju (jebkuru informāciju par dzīvesvietas deklarēšanas kārtību var iegūt, zvanot pa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tālruni 67588675 vai mājaslapā www.pmlp.gov.lv);
3. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 90% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850 vai mājaslapā https://pip.riga.lv/);
4. saņemt valsts atbalstu valsts kompensējamo medikamentu, valsts noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājuma nodrošināšanai veselības aprūpē – nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā, nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju, pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlas lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā), nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 EUR apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti (informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iegūt, zvanot pa Latvijas Republikas Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta centra bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, mājaslapa: www.vmnvd.gov.lv). Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda Rīgas Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles. Valsts apmaksātos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tām noteiktās summas ietvaros. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes veido rindas valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai. Ja pacients izvēlas saņemt nepieciešamo pakalpojumu ātrāk, bez gaidīšanas rindā, tad minētais pakalpojums ir maksas pakalpojums, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, no kura pilnas samaksas nav atbrīvotas trūcīgās personas;
5. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
6. saņemt siltu ēdienu kādā no četrām zupas virtuvēm (silto ēdienu persona var saņemt, neuzrādot dokumentus un līdzņemšanai). Sīkāku informāciju par zupas virtuvju atrašanās vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
7. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no trīspadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (otro ēdienu persona var saņemt līdzņemšanai, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
8. saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var iegūt, zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājaslapa: www.jpa.gov.lv);
9. saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas (vairāk informācijas: www.atbalstapakas.lv). Rīgā ir 10 izdales vietas. Sīkāku informāciju par izdales vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055;
10. saskaņā ar Rīgas domes 25.09.2019. lēmumu Nr.2321 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, no Rīgas pilsētas pašvaldības  budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un, ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu. Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz 2,77 eiro dienā.

Lēmumu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta mājsaimniecības materiālās situācijas atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.

Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055 (P., 0., T., C. no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā.

AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, personām ar 1. grupas invaliditāti, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pakalpojuma apraksts)

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRU SARAKSTS

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa), ja ), ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu (Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"). Personām bez noteiktas dzīvesvietas pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu papildus saistošo noteiktumu 23. punktā noteiktajam ir tiesības saņemt arī gadījumos, ja personai nepieciešamais pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma apjoms atbilst 18–35 aprūpes stundām nedēļā un ja sešu mēnešu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas personai nav iespējams nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu (turpmāk - SAC) nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.

2. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu institūcijā, kura nav Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija vai ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt 430 EUR.

Informatīvs buklets par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī par līgumorganizācijām (lasīt vairāk).

Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Pakalpojuma uzdevums - novērtēt personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai (turpmāk - palalpojums).
Rīgas Sociālais dienests, personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, nosaka sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda novērtējuma protokolu, ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu.

Rīgas Sociālais dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. par personas atbilstību Pakalpojuma saņemšanai, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem.
2. par personas neatbilstību Pakalpojuma saņemšanai:
2.1. ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam kopumā ir novērtēta augstāk par 19 punktiem;
2.2. ja novērtējamajās pozīcijās persona ir saņēmusi maksimālo punktu skaitu;
2.3. ja ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskas kontrindikācijas Pakalpojuma saņemšanai;
2.4. ja persona atkārtoti pieprasa Pakalpojumu, bet viņas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe nav paaugstinājusies (novērtējums nav pasliktinājies salīdzinājumā ar iepriekš veikto novērtējumu);
2.5. ja iesniegtie dokumenti neatbilst Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumu Nr.273 'Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem' prasībām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK-10, medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), saņemtās medicīniskās rehabilitācijas laiks specializētā rehabilitācijas centrā vai slimnīcā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kuru dēļ nepieciešams pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā, ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma.
2. Personas iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.
3. Politiski represētas personas un/vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas personas statusu apliecinoša dokumenta kopija.