Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru darbinieks noformē rakstveidā un klients to paraksta.
Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
1) STRĀDĀJOŠIE – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem; izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
2) BEZDARBNIEKI - Ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā norādīts stipendijas apmērs;
3) ĢIMENES AR BĒRNIEM (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
4) STUDENTI, PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKŅI – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru;
5) PENSIONĀRI, kuri saņem citas valsts pensiju iesniedz apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto pensiju un pabalstiem;
6) CITUS DOKUMENTUS: atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; ienākumi no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, u.c.;
un, ja pieprasa dzīvokļa pabalstu UZRĀDA ĪRES UN/VAI APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMA ORĢINĀLU vai grupu mājas (dzīvokļa) vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmējiem - LĪGUMU PAR SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU (iesniedzot kopiju), ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus par iepriekšējo mēnesi, tai skaitā darījumu apliecinošu dokumentu par patērētās elektroenerģijas vai gāzes apmaksu, un darījumu apliecinošu dokumentu par kurināmā iegādi.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana un sociālo pabalstu piešķiršana
(Pamatojums: likums "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums"; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā").
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 EUR. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz cilvēku nepārsniedz 320.00 EUR; atsevišķi dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji 400.00 EUR mēnesī. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz 3 mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un sociālos pabalstus, izņemot vienreizējos pabalstus, KLIENTAM NEPIEŠĶIR, ja:
1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (sīkāk skatīt iepriekš minētos normatīvos aktus). 
2. tas ir noslēdzis uztura līgumu;
3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījuma vietā.

Personas ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšana
Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, lai novērtētu personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem statusam, vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, deklarē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus un iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus. Pakalpojumu ir iespējams saņemt personai, kas ir denacionalizētās mājas īrnieks, kura pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz 400 EUR mēnesī vienai personai, bet, ja dzīvojamo telpu īrē 2 vai vairāk personas - 320 EUR mēnesī vidēji vienai personai un kuru naudas līdzekļi un vērtspapīru uzkrājumi nepārsniedz piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru.

Nepieciešamie dokumenti:
1. ienākumus no algotā darba (ja persona ir nodarbināta);
2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas);
3. valsts sociālie pabalsti;
4. stipendijas;
5. kompensācijas;
6. uzturlīdzekļus;
7. atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;
8. citi ienākumi (pēc bankas konta izdrukas).