Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru darbinieks noformē rakstveidā un klients to paraksta.

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
1) STRĀDĀJOŠIE - darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem; izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
2) BEZDARBNIEKI - ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā norādīts stipendijas apmērs;
3) ĢIMENES AR BĒRNIEM (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
4) STUDENTI, PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKŅI – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru;
5) PENSIONĀRI, kuri saņem citas valsts pensiju, iesniedz apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto pensiju un pabalstiem;
6) CITUS DOKUMENTUS: atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; ienākumi no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, u.c.;
un, ja pieprasa dzīvokļa pabalstu, UZRĀDA ĪRES UN/VAI APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMA ORĢINĀLU vai grupu mājas (dzīvokļa) vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmējiem - LĪGUMU PAR SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU (iesniedzot kopiju), ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus par iepriekšējo mēnesi, tai skaitā darījumu apliecinošu dokumentu par patērētās elektroenerģijas vai gāzes apmaksu, un darījumu apliecinošu dokumentu par kurināmā iegādi.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana un sociālo pabalstu piešķiršana
Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot no 01.01.2021. trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā saskaņā ar Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā".

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālos pabalstus, izņemot vienreizējos pabalstus, KLIENTAM NEPIEŠĶIR, ja:
1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (sīkāk skatīt iepriekš minētos normatīvos aktus). 
2. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījuma vietā.

Personas ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšana
Persona, kura vēlas saņemt palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā, lai novērtētu personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem statusam, vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, deklarē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus un iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus. Pakalpojumu ir iespējams saņemt personai, kas ir denacionalizētās mājas īrnieks, kura pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz 500 EUR mēnesī vienai personai, bet, ja dzīvojamo telpu īrē 2 vai vairāk personas - 400 EUR mēnesī vidēji vienai personai un kuru naudas līdzekļi un vērtspapīru uzkrājumi nepārsniedz piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru.

Nepieciešamie dokumenti:
1. ienākumus no algotā darba (ja persona ir nodarbināta);
2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas);
3. valsts sociālie pabalsti;
4. stipendijas;
5. kompensācijas;
6. uzturlīdzekļus;
7. atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;
8. citi ienākumi (pēc bankas konta izdrukas).

UZMANĪBU!!!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Neskaidrību gadījumā var saznāties ar sava rajona teritoriālo centru un aprunāties ar sociālā dienesta informatoru. Tāpat arī neskaidrību gadījumos var zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 VAI pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!