Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas pilsētas pašvaldībā, ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – Noteikumi Nr.202).

Saskaņā ar Noteikumiem Nr.202 ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz - 320 EUR, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz - 400 EUR.

Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstība maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.

Maznodrošinātas personas statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:
1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850 vai mājaslapā https://pip.riga.lv/);
2. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai). Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai spiežot šeit;
3. saņemt siltās ēdināšanas pakalpojumu kādā no četrām zupas virtuves atrašanās vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, neuzrādot dokumentus un līdzņemšanai). Sīkāku informāciju par zupas virtuvju atrašanās vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai spiežot šeit;
4. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no desmit siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (otro ēdienu persona var saņemt līdzņemšanai, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai spiežot šeit;
5. saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (informāciju par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tālruni 67474700 vai mājaslapā: http://mvd.riga.lv);
6. lūgt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt, zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai mājaslapā www.jpa.gov.lv);
7. saskaņā ar Rīgas domes 25.09.2019. lēmumu Nr.2321 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un, ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
8. saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas var ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests noteicis maznodrošinātā statusu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242 eiro (vairāk informācijas: www.atbalstapakas.lv). Ar izdales vietām Rīgā var iepazīties, spiežot šeit, kā arī, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055 (P.,0.,T., C. no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā. Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru kontaktinformāciju skat. šeit.

AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds. Vairāk informācijas: www.elektrum.lv.