RSAC “Stella maris”

Birzes iela 54,
Rīga, LV –1016
Tālrunis: 67012698
Fakss: 67434443
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: stella.maris@riga.lv

Mājas lapa: https://www.sacstellamaris.lv/

Rīgas sociālā aprūpes centra “Stella maris” darbinieku darba laiks:
Pirmdienās – Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

Apmeklētāju pieņemšana
Ar RSAC “Stella maris” direktori Ilzi Andersoni var tikties, iepriekš vienojoties par laiku zvanot pa tālruni: 67012592 vai 27876029

Pretkorupcijas pasākumi
Par RSAC “Stella maris” darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC “Stella maris “direktori Ilzi Andersoni pa tālruni 67012592 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv

Rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: “Stella maris”
RD iestādes adrese: Birzes ielā 54, Rīga, LV-1016
RD iestādes kods: 21211

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV42RIKO0021501718040

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta “Valentīna Pikuļa aleja”
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru:
Autobusi: 3 (uz Centru/Pļavniekiem), 30 (uz Centru), 36 (uz Imantu), 56 (uz Ziepniekkalnu).
Minibusi: 246 (uz Centru).

Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra:
Autobusi: 3 (no Pļavniekiem/Centra), 30 (no Centra), 36 no Imantas), 56 (no Ziepniekkalna).
Minibusi: 246 (no Centra)

Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” (turpmāk – Centrs) nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ilgstošu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.
Centra sadzīves apstākļu raksturojums:
• centra iemītnieki dzīvo divos divstāvīgos namos;
• klienti izvietoti 49 dzīvojamās istabās;
• 8 dzīvojamās istabas ir vienvietīgas, 22 – divvietīgas, 12- trīsvietīgas, 7 – četrvietīgas;
• vidējā dzīvojamā platība uz klientu ir 8,2m²;
• katrā dzīvojamā nama 1.stāvā ir ēdamtelpa, katrā stāvā – atpūtas telpa;
• kapela un kultūras pasākumu norises telpa atrodas atsevišķā ēkā.
• centrs atrodas Daugavgrīvas salā – vieta klusa, teritorija ar skaistu parku, netālu jūra un Buļļupe.

Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu un saskaņā ar Latvijas Republikas 19.11.2002. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, Ministra kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Sociālā pakalpojuma mērķi:
1. Nodrošināt Centra klientu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas.
2. Nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
2. personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;
3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšana (ne retāk kā trīs reizes dienā);
4. neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā;
5. klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe  Centra finanšu līdzekļu ietvaros;
6. sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
7. klienta garīga aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;
8. palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
9. saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;
10. klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11. atbalsta sniegšana klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties vidē un telpā;
12. klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;
13. sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni;
14. klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.

Ja vēlaties ziedot naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar Saimniecības nodaļas vadītāju Arvi Ulmani – 67012639, e-pasts: arvis.ulmanis@riga.lv vai Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieci Sandru Slavu – 67012615, e-pasts: sandra.slava@riga.lv.

Rekvizīti ziedojumiem

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.:LV90011524360

RD iestāde: “Stella maris”
RD iestādes adrese: Birzes ielā 54, Rīga, LV-1016
RD iestādes kods: 21211

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV83NDEA0021501718040

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.