Rīdziniekiem turpinās iespēja saņemt pabalstu mājokļa izdevumu segšanai07.01.2024 10:52

Ņemot vērā apkures sezonas sākšanos, Rīgas valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka ikvienam galvaspilsētā deklarētajam iedzīvotājam  uz mājokļa pabalstu īres, apsaimniekošanas un citu komunālo maksājumu segšanai, ja mājsaimniecība  kvalificējas  normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem šī pabalsta saņemšanai.
Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Pabalsta piešķiršanai tiek vērtēti ģimenes ienākumi, uzkrājumi un piederošie īpašumi, savukārt izmaksājamā pabalsta apjoma aprēķinā tiek arī ņemti vērā izdevumu normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem. Ne vienmēr mājokļa pabalsts sedz pilnu summu par mājokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem un daļa maksājuma var būt veicama mājsaimniecībai pašai.

Kādas mājsaimniecības var pretendēt uz mājokļa pabalstu?
•mājsaimniecības locekļu deklarētā  un faktiskā dzīvesvieta ir  Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā  ;
•mājsaimniecības uzkrājumi nepārsniedz 343 uro un 240 euro katrai nākamajai personai  mājsaimniecībā.;
• mājsaimniecībai pieder ne vairāk kā viena automašīna (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru), u.t.t.;
 Plašāku informāciju par mājsaimniecības materiālo stāvokli, skatīt:   https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums (36.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā)

Kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?
Atbilstoši noteikumos** paredzētajam, ņem vērā šādus izdevumus (kas nepārsniedz normatīvos noteiktos) par:
•īri;
•apsaimniekošanu;
•apkuri;
•auksto un karsto ūdeni;
•elektroenerģiju;
•dabasgāzi;
•kanalizāciju vai asenizāciju;
•sadzīves atkritumiem;
•telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
•par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

**Normatīvi noteikti Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, skat. https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu un  Rīgas domes 12.07.2023. saistošajos noteikumos Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” skat.: https://likumi.lv/ta/id/343940-par-majsaimniecibas-atzisanu-par-trucigu-vai-maznodrosinatu-un-socialas-palidzibas-pabalstiem-rigas-valstspilsetas-pasvaldiba
 Saskaņā ar Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumu  ( turpmāk -Likums)- GMI slieksnis  ir  137 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

1.Lai mājsaimniecībai aprēķinātu mājokļa pabalsta apmēru, garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summai piemēro šādus koeficientus: atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti piemēros koeficientu 2,5;
2.mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;
3.mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficientu 2;
4.pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5.
“Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu koeficientu, un rēķinos vai kvītīs aprēķināto maksājumu summu par attiecīgo periodu (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu par mājokli) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:
Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I, kur
Pmaj – pabalsta apmērs;
(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai:
GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;
N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;
KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
K – rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu);
I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru).”
Ja tiek pieprasīts mājokļa  pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pēc 3 mēnešiem!

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai saņemtu pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija. Lai to varētu izdarīt:
•persona vai mājsaimniecības pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā, pirms tam pierakstoties pie sociālā darba speciālista uz vizīti sava rajona teritoriālajā centrā, lai pārrunātu sociālā atbalsta saņemšanas iespējas. Līdzi jāņem visi nepieciešamie dokumenti, t.sk., iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas, un citi dokumenti,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
•aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.

Dokumentus , t.sk. iesniegumu ir iespējams iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv
Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju ērtību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju. Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Mājokļa pabalstu mājsaimniecībai piešķir ar to mēnesi, kurā Rīgas Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
Uzmanību! Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus!

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 25770080.
Tāpat pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem ir tiesības pretendēt arī uz citiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem.