Izmaiņas sociālās palīdzības piešķiršanā 2021. gadā06.01.2021 10:41

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, sākot no 01.01.2021., garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rīgas pašvaldībā šobrīd ir spēkā esošie Rīgas domes noteikumi Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā", kuros noteikts, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 eiro, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz - 400 eiro.

INFORMĀCIJA RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA (RSD) KLIENTIEM:
1. Ja personai līdz 31.12.2020. ir piešķirts GMI pabalsts, kura izmaksa turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra un kuras GMI līmenis palielinās, RSD automātiski veiks GMI pabalsta pārrēķinu un izmaksās starpību, kā arī piešķirs atbilstošu statusu un pabalstus līdz 31.03.2021.;

2. Klientiem, kuriem iepriekš netika piešķirts GMI pabalsts, savukārt saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā šobrīd ir piešķirams GMI pabalsts, RSD piešķirs aprēķināto GMI pabalstu, kā arī piešķirs atbilstošu statusu un pabalstus līdz 31.03.2021.;

3. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, RSD automātiski piešķirs sociālo palīdzību, pamatojoties uz iepriekš iesniegtajiem dokumentiem. Savukārt ņemot vērā, ka no 01.01.2021. mājsaimniecībām mainās GMI līmenis, sociālā palīdzība tiks piešķirta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaiā tiks noteikts jauns GMI līmenis;

4. Ja klientam iepriekš tika piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, savukārt no 01.01.2021. mājsaimniecībai ir piešķirams trūcīgas mājsaimniecības statuss, RSD trūcīgas mājsaimniecības statusu piešķirs automātiski.

5. Klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss beidzās,  piem., augustā vai septembrī, RSD ir jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda jauna Iztikas līdzekļu deklarācija. Šo  klientu  atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un tiesībām saņemt  pabalstus izvērtēs saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 17.12.2021. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.