2022

UZMANĪBU! Rīdzinieki aicināti precīzi aizpildīt pieteikumus mājokļa pabalsta piešķiršanai; izmaksa var aizkavēties07.02.2022 12:36

Rīgas Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret izveidojušos situāciju, ja mājokļa  pabalsta aprēķins ir aizkavējies un  pabalsta pārskaitīšana nenotiek plānotajos datumos.

Sakarā ar straujo tarifu pieaugumu pakalpojumiem, kas saistīti ar  komunālo pakalpojumu apmaksu, un izmaiņām  likumdošanā (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, stājās spēkā 24.12.2021. un  Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, stājās spēkā 29.01.2022.), kas skar arī mājokļa pabalsta aprēķina kārtību pašvaldībā, tiek ietekmēts pašvaldību sociālo dienestu darbs. Būtiski palielinājies iedzīvotāju iesniegto  dokumentu  un apstrādājamo datu apjoms, kā arī pandēmijas ietekmē samazinās darbinieku skaits, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki darba intensitātes dēļ var nepaspēt laikus izskatīt katru iedzīvotāja iesniegto iesniegumu un savlaicīgi pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Uzsveram, ka Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus un, ja tiks pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tas tiks pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Iedzīvotājiem, kuri iesniegumus par mājokļa pabalsta piešķiršanu un iztikas līdzekļu deklarāciju jau ir iesnieguši valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pabalstu pārrēķināšana un piešķiršana notiks uz iepriekšējā iesnieguma pamata, tādēļ atkārtots iesniegums Rīgas Sociālajā dienestā nav jāiesniedz.

Lai darbinieki kvalitatīvāk varētu veikt iedzīvotāju iesniegto iesniegumu un dokumentu apstrādi un savlaicīgi pieņemt lēmumu, lūdzam precīzi aizpildīt un iesniegt nepieciešamos dokumentus:

1.Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju un pievienot nepieciešamos dokumentus, adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts
2.Joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, aizpildīt iesniegumu veidlapas un iztikas līdzekļu deklarāciju  uz vietas vai, paņemot veidlapas līdzi uz mājām un pēc aizpildīšanas,  kopā ar iesniegumu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un nepieciešamā palīdzība, un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ievietojot to dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā.
3.Lūgums iedzīvotājiem iesniegumu par mājokļa pabalsta pārrēķinu iesniegt 1 reizi trijos mēnešos!
4.Sakarā ar ārkārtīgi lielo saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraukties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies.
5.Tāpat zvanot pa bezmaksas tālruni 80005055, pēc darba laika var atstāt savu jautājumu balss pastkastītē, un nākamajā darba dienā ar Jums sazināsies un sniegs atbildi.
6.Ar informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā:ld.riga.lv/Aktualitātes.

Atgādinām, ka aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Jau iepriekš paldies iedzīvotājiem par sapratni!

Par atbalstu mājsaimniecībām norēķinos par mājokli – jautājumi un atbildes07.02.2022 08:51

Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu.
Likuma mērķis ir mazināt ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu saistītu negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi.

Lai sniegtu plašāku atbalstu mājsaimniecībām norēķinos par mājokli, likumā papildinātas jau decembrī pieņemtās normas un mērķdotācija pašvaldībām mājokļa pabalsta nodrošināšanai iedzīvotājiem noteikta līdz 2022.gada 31.decembrim. Sabiedrībai ir daudz jautājumu par tematu, tāpēc Labklājības ministrija ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi uz tiem skaidrojošas atbildes.

Kādi ir pieņemtie risinājumi pašvaldību nodrošinātā mājokļa pabalsta ietvaros?
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu atbalstu visās pašvaldībās zemu ienākumu mājsaimniecībām, kurās pastāv risks norēķināties par mājokļa uzturēšanu šajā apkures sezonā, īpaši pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi arī ir zemi, bet nedaudz pārsniedz šobrīd Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni, jau decembrī Saeima veica grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nosakot koeficientus diviem mājsaimniecību veidiem mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulā:
*atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
*mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2.

Tas deva iespēju saņemt mājokļa pabalstu atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar ienākumiem līdz aptuveni 400 eiro, šādi saglabājot personas rīcībā 272 eiro mēnesī, vai mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ar ienākumiem aptuveni 600 eiro, šādi saglabājot mājsaimniecības rīcībā 370 eiro mēnesī. Koeficientsattiecas tikai uz mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas formulu, bet neietekmē garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru.

Vienlaikus tika ieviesta mērķdotācija pašvaldībām mājokļa pabalsta nodrošināšanai iedzīvotājiem – līdzfinansējums 50 procentu apmērā no mājokļa pabalstam faktiski izlietotajiem izdevumiem. Tas bija paredzēts no janvāra līdz maijam. Tagad šis laiks ir pagarināts līdz gada beigām.

Tagad ir noteikta augstāka robeža, pie kuras arī pārējās mājsaimniecības var kvalificēties mājokļa pabalsta saņemšanai. Tas ļaus uz mājokļa pabalstu pretendēt arī pārējām mājsaimniecībām, kurām noteikts koeficients 1,5.

Pārējās mājsaimniecības pašvaldību programmā, kas tiks izmatota mājokļa pabalsta aprēķināšanai, ir šādas:
*mājsaimniecības ar nepilnu ģimeni ar 1 - 2 bērniem;
*mājsaimniecības ar nepilu ģimeni ar 3 un vairāk bērniem;
*mājsaimniecības ar pilnu ģimeni ar 1 – 2 bērniem;
*mājsaimniecības ar pilnu ģimeni ar 3 un vairāk bērniem;
*mājsaimniecības bez bērniem, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona.
To varēs saņemt arī, piemēram, pilnas un nepilnas ģimenes ar bērniem, ģimenes, kurās ir viena vai vairākas personas ir darbspējīgā vecumā, bet dzīvo kopā ar pensijas vecuma personu vai persona ar invaliditāti.

Bērni un pensionāri ir tā iedzīvotāju kategorija, kura ir mazāk aizsargāta, jo bieži vien ir atkarīga no citiem cilvēkiem - bērni no vecākiem un pensionāri no saviem bērniem, tādēļ koeficienta palielināšana, lai sniegtu mājokļa pabalstu arī pārējām mājsaimniecībām, ir pamatota un nepieciešama.

Kas var pretendēt uz šo pašvaldību pabalstu?
Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli  apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai (109 eiro pirmajai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā) un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc speciālas formulas, piemērojot attiecīgo koeficientu.
Turklāt atbalsts tiks nodrošināts ne tikai diviem mājsaimniecību veidiem līdz 2022.gada 31.maijam, bet visiem mājsaimniecību veidiem visa gada garumā.

Kā un kur var pieteikties šī pabalsta saņemšanai?
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegumu, ienākumus un ar mājokli saistītu izdevumus apliecinošus dokumentus.
Ārkārtējās situācijas laikā dokumentu iesniegšana notiek attālināti un pašvaldības sociālais dienests var piešķirt mājokļa pabalstu,  pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem.

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
*par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
*par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
*ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, gāzes balona iegādi vai nomaiņu, nekustamā īpašuma nodoklis;
*cietā kurināmā iegādei (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas).

Visām izdevumu pozīcijām ir noteikti maksimāli pieļaujamie normatīvi. To nosaka Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikums.

Kas vēl tiek vērtēts pirms mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas?
Pašvaldības sociālais dienests pirms mājokļa pabalsta apmērā aprēķināšanas izvērtē mājsaimniecībai piederošos naudas līdzekļu uzkrājumus un īpašumus. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam par naudas līdzekļu uzkrājumiem neuzskata 272 euro mājsaimniecībai, par īpašumu neuzskata mājokli, kurā mājsaimniecība dzīvo un ir deklarēta, zemes īpašumu, kas kopumā nepārsniedz piecus hektārus un sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transporta līdzekļus, kas precizēts likumā.

Autors: Labklājības ministrija

Par mājokļa pabalstu29.01.2022 11:45

Kas ir mājokļa pabalsts ?
Mājokļa pabalsts  ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, kas tiek pārskaitīts apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu  un Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem  noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”
Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Kas var pretendēt uz mājokļa pabalstu:?
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusi mājsaimniecība.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai piešķirtu  mājokļa pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija.  
Lai to varētu izdarīt:
1) persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā iesniegumu un dokumentus,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
2) aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē  savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, iesniegumu,  kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts un, kurā norādīts pabalsta mērķis, sniegts izklāsts par mājsaimniecības sociālo situāciju, u.c. nozīmīga informācija lēmuma pieņemšanai, iedzīvotāji aicināti iesniegt  attālināti, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: soc@riga.lv.
 
Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Ja Rīgas iedzīvotājam nav datora un nav iespējas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju elektroniski, joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, paņemt veidlapas un aizpildīt šo iztikas līdzekļu deklarāciju  uz vietas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā vai, paņemot līdzi uz mājām un pēc aizpildīšanas,  kopā ar iesniegumu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un nepieciešamā palīdzība, un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā

IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

Kā tiek aprēķināts mājokļa pabalsta apmērs?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma ( GMI)  sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī.

No1. janvāra tikai aprēķinot mājokļa pabalstu GMI sliekšņu summai piemēro koeficientus:
•atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – 2,5;
•mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – 2;
•pārējām mājsaimniecībām – 1,5.

Piemēri mājokļa pabalsta aprēķinam
Piemērs nr.1.
Atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar  ienākumiem ir 350 euro  un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī - 210 euro , mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 GMI sliekšņu summa, 2,5 - koeficients,  
    P = (109x2,5+210) - 350 = 132,50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  77.50 euro ir summa, kura klientam pašam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.2.
 Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas personas - pensionārs un persona ar invaliditāti, kopējie ienākumi  ir 550 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu mēnesī - 390 euro .
Mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 +76 GMI sliekšņu summa, 2 - koeficients,  
P = (109+ 76)x2 +390) - 550 = 210  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  180 euro ir summa, kura klientiem pašiem ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.3.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo viena darbspējīga persona, ienākumi  mēnesī  ir 400 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 304 euro
P =(109x1,5) +304 - 400 = 67.50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  291 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.4.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas darbspējīgas personas un divas nepilngadīgas personas, ienākumi  mēnesī  ir  800 euro,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 480 euro , pabalsta aprēķins
    P=((109+3x760)x1,5)+480))-800=185.50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, bet  463 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par  pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Sakarā ar ārkārtīgi lielu saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraucieties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies !!!