Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums

Īslaicīgās uzturēšanās mītne (pakalpojuma apraksts)

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.
Atbilstoši nepieciešamībai personai (ģimenei) tiek sniegta cita sociālā palīdzība un/vai citi sociālie pakalpojumi.
Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz 6 mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš saņemts pakalpojums.

UZMANĪBU! Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:
* personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
* personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
* persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.
Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:
* persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
* personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojuma sniedzējs Adrese  Vadītājs Kontakti

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" īslaicīgās uzturēšanās mītne "Burtnieks"

www.redcross.lv

Ziemeļu rajons, Burtnieku iela 37 (4.stāvs), Rīga, LV - 1084

 

Ieva Antonsone

mitne@redcross.lv

 

Diennakts tālrunis: 67436672 29403885

 

Biedrība " Latvijas samariešu apvienība"

https://samariesi.lv/lv/kontakti/islaicigas-uzturesanas-mitne

Latgales priekšpilsēta, Dzērvju iela 1,Rīga, LV - 1019

 
Edgars Grotāns

65826394,

 
29749913