Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums

Īslaicīgās uzturēšanās mītne (pakalpojuma apraksts)

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.
Atbilstoši nepieciešamībai personai (ģimenei) tiek sniegta cita sociālā palīdzība un/vai citi sociālie pakalpojumi.
Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz 6 mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš saņemts pakalpojums.

Pakalpojuma sniedzējs Adrese  Vadītājs Kontakti
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītne “Burtnieks”

www.redcross.lv

Ziemeļu rajons, Burtnieku iela 37 (4.stāvs), Rīga, LV – 1084

 

Ieva Antonsone

mitne@redcross.lv

 

Diennakts tālrunis: 67436672 29403885

 

Biedrība ” Latvijas samariešu apvienība”

https://samariesi.lv/lv/kontakti/islaicigas-uzturesanas-mitne

Latgales priekšpilsēta, Dzērvju iela 1,Rīga, LV – 1019
29870318;
65826394