Informācija cilvēkiem ar invaliditāti

Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem – cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas, bet kuriem ir grūtības saviem spēkiem atrast piemērotu darbu, tiek organizēts nodarbinātības atbalsta pakalpojums, kura mērķis palīdzēt meklēt un atrast sev piemērotu darbu. Pakalpojumu var saņemt cilvēki ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī ar iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti.
Lai saņemtu pakalpojumu cilvēkam vispirms jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc dzīves vietas un jāiesniedz iesniegums par nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanu. Sociālais darbinieks sadarbībā ar klientu sastādīs sociālās rehabilitācijas plānu un izsniegs norīkojumu pakalpojuma saņemšanai. Saņemot šo pakalpojumu netiek izvērtēti klienta ienākumi un materiālais stāvoklis.
Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu Rīgā sniedz Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””, kas ir atvēris Nodarbinātības atbalsta centru ar devīzi: “Mēs palīdzēsim atrast piemērotu darbu un uzlabot savu labklājību un dzīves kvalitāti!” Pakalpojums ir domāts Rīgā dzīvojošajiem invalīdiem.
Saņemot pakalpojumu, tiks veikts katra klienta situācijas individuāls izvērtējams un izstrādāta katram klientam atbilstoša atbalsta programma, kuras ietvaros varēs saņemt:
· informāciju par brīvajām darba vietām;
· atbalstu meklējot darbu interneta vidē, drukātajā presē un dažādās datu bāzēs;
· palīdzēs uzrakstīt CV;
· nodrošinās dalību atbalsta grupā;
· organizēs tikšanos ar citu iesaistīto institūciju speciālistiem (Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras);
· organizēs ekskursijas uzņēmumos;
· palīdzēs sagatavoties darba intervijai;
· sniegs atbalstu arī pēc darba uzsākšanas.

Informatīvā lapa par nodarbinātības atbalsta pakalpojumu saņemšanu Rīgā

Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu (pakalpojuma apraksts)

Samaksa par transporta pakalpojumiem:
· specializētais autotransports (mikroautobuss) vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284.57 EUR gadā vai 23.72 EUR mēnesī;
· transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – 71.14 EUR mēnesī;
· papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 30.00 EUR mēnesī;
· papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai – 71.14 EUR gadā.

Samaksa transporta pakalpojumiem tiek piešķirta no mēneša, kad saņemts personas iesniegums uz laiku līdz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma derīguma termiņa beigām.

INFORMATĪVS BUKLETS par apmaksu transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

Personas ar invaliditāti,kurām ir apgrūtināta pārvietošanāsun, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu,arī no valsts (izmaksā VSAA) var saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai.To nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1606 ‘Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās”Pabalsta apmērs ir 210 EUR gadā.

Vienreizējs transporta pakalpojums personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tiek piešķirts vienu reizi gadā vai vairāk nekā vienu reizi gadā šādos gadījumos:
* personas nokļūšanai uz īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un no tās, lai Persona varētu sākt saņemt šo sociālo  pakalpojumu, vai Personas pārvietošanai minētā pakalpojuma izbeigšanas gadījumā;
* personas nokļūšanai uz stacionāro ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi un no tās;
* personas nokļūšanai uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, lai uzsāktu institūcijas pakalpojuma saņemšanu.
To var saņemt personas ar kustību traucējumiem, kurām nav izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (turpmāk – VDEĀK atzinums). Vienreizējo pakalpojumu piešķir nokļūšanai uz institūciju un no institūcijas, kura sniedz veselības aprūpes, rehabilitācijas, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, kā arī nokļūšanai uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, lai uzsāktu institūcijas pakalpojuma saņemšanu.

Specializētā vienreizējā transporta pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) saņemšanai rīdziniekam Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā jāiesniedz iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem. Cilvēka materiālo stāvokli neizvērtē. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”

Sadarbības līgums Rīgas Sociālajam dienestam par Pakalpojumu ir noslēgts ar:
1.Biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība”
Biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” piedāvā mikroautobusus, kas aprīkoti ar liftiem – pacēlājiem vai uzbrauktuvēm, ir speciālas drošības jostas ratiņkrēsliem un sēdošajiem, kas garantē drošību brauciena laikā.
Biedrība arī nodrošina guļošu pacientu transportēšanu uz mājām no slimnīcas, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas.
Pakalpojuma pieteikšana pa tālruni 67339265, darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.
Diennakts servisa tālrunis: 26317267.
Mājas lapa: https://svjp.lv/lv/info/specializetais-transports

2.Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” piedāvā drošu un ērtu specializēto transportu, lai nogādātu personas, kuras pašas nevar pārvietoties, uz (no) slimnīcu, pie ārsta, uz citu dzīvesvietu, kā arī pa jebkuru citu nepieciešamo maršrutu. Samariešu apvienības rīcībā ir īpaši aprīkoti transportlīdzekļi guļošu vai riteņkrēslā sēdošu cilvēku pārvadāšanai.
Tālrunis: 8898 vai 29395595
Mājas lapa: https://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/specializetais-transports

3.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina specializēto transportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kustību traucējumiem Rīgā, kā arī nepieciešamības gadījumā visā Latvijā un ārpus tās robežām. Braucieni tiek nodrošināti darba dienās un brīvdienās no plkst. 8.00-20.00.
Pārvadājumi jāpiesaka darba dienās no plkst. 9.00-16.30.
Tālrunis: 67212775, mob.tel.: 25900071
Mājas lapa: https://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/specializeta-autotransporta-pakalpojumi/
______________________________________________________________
Sadarbības līgums nav noslēgts, bet specializētā  transporta pakalpojumus arī sniedz:

SIA “Volente deo”
SIA “Volente deo” sniedz specializētā transporta un pavadoņa pakalpojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvā specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Tālrunis: 27034798, dispečere – 27034764
Mājas lapa: https://volentedeo.lv/

SIA “MED Transports”
SIA MED transports. Specializēta transporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, kopā ar pavadoni-asistentu vai medicīnas darbinieku.
Diennakts tālrunis +371 20399900
Mājas lapa: https://medtransports.lv

MED4you, tālrunis uzziņām: 28010404
Mājas lapa: https://www.med4u.lv/

Vides pieejamība
Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (pakalpojuma apraksts)
Rīgas domes 2023. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. RD-23-193-sn “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti” nosaka pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības. Pabalsta apmērs ir līdz 6000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 2250 EUR personai ar redzes invaliditāti.

Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā
Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā (pakalpojuma apraksts)
Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji. Rīgas domes 2023. gada 5. aprīļa saistošo noteikumu Nr.RD-23-194-sn Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā 6.punkts paredz: nosakot Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējuma apmēru līdz 10 000 EUR (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) atbilstoši Pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

 Citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību personas ar invaliditāti saņem vispārējā kārtībā, ar iesniegumu vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā. Plašāka informācija pa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048; 25770080.

Asistenta pakalpojums Rīgas valstspilsētas pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti
No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti (pakalpojuma apraksts)
Vairāk par valsts finansētā asistenta pakalpojumu lasi, spiežot šeit.

Noderīga informācija:

Video zīmju valodā
Rīdziniekiem ir pieejama informācija zīmju valodā par 20 Rīgas pašvaldības institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par Rīgas valstspilsētas Labklājības departamenta sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālo palīdzību. Aplūkot video var šeit.

Labklājības ministrijas mājas lapa: www.lm.gov.lv sadaļā Personām ar invaliditāti.
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti. Vairāk informācijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā (lasīt vairāk).
Lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, valsts likumdošanā ir paredzējusi atviegojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā. Katrai invaliditātes grupai ir noteikti atšķirīgi atvieglojuma veidi. Tāpat tiek ņemts vērā vai invalīds strādā vai nestrādā.

Atvieglojumi personām ar invaliditāti
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) www.vdeavk.gov.lv
Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.23-208 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”noteiktas atlaides braukšanai Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā (tramvajs, trolejbuss, autobuss).
Pašvaldības noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (lasīt vairāk)
Pieteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgā, Terēzes ielā 5, LV-1012 vai iesniegt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nodokļu maksātāju apkalpošanas vietās Rīgā. Kontaktinformāciju, adreses un darba laikus skat. šeit.

Izvēlies audiogrāmatu, ja parasto nevari lasīt!

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) ir mūsdienīga bibliotēka, kas apkalpo cilvēkus ar lasīšanas traucējumiem visā valstī, piedāvājot audiogrāmatas. LNerB apkalpo ikvienu, kuram ir grūti vai nespēj lasīt parasto drukāto tekstu. Lasītāji ir neredzīgas un vājredzīgas personas, kā arī personas ar citādām lasīšanas grūtībām un ar fiziskiem traucējumiem, kas minētas Autortiesību likuma 221.pantā. Audiogrāmatas atbilst grāmatas saturam parastajā drukā, kas nolasīts audiāli, Audiogrāmatas ietver visu veidu grāmatas: daiļliteratūru, biogrāfijas un dzeju. Lai pievienotos LNerB pielāgotās literatūras lasītāju lokam, nepieciešams atnākt personīgi uz bibliotēku Rīgā vai atsūtīt savu kontaktinformāciju bibliotēkais pa pastu vai e-pastu.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļa Rīgā, tālr. 67514513, adrese: Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024, e-pasts: info@neredzigobiblioteka.lvwwww.neredzigobiblioteka.lv

UZMANĪBU CILVĒKIEM AR 1. GRUPAS INVALIDITĀTI UN ĢIMENĒM AR BĒRNIEM INVALĪDIEM!

– Atbalstu var saņemt uz līgumu, kas ir noslēgts par jebkuru Elektrum produktu,neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas personas līgums.
– Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām personām, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.
– Pieteikties atbalstam var portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem Elektrum.
– 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
– Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi papildu dokumenti.Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu invalīdu).
– Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tādēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās klients saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts ir piešķirts.
– Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī.
– Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz gada beigām.
– Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju par norēķinu kārtību savā e-pastā vai pa pastu.
– Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portālā www.elektrum.lv.
– Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80 200 400.

Nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses:
Latvijas Reto slimību alianse https://retasslimibas.lv/
Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS www.apeirons.lv
Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” www.sustento.lv
Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība “VIGOR” www.vigor.lv
Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija www.lnbiedriba.lv
Latvijas Nedzirdīgo savienība www.lns.lv
Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija www.prm.lv