Rīgas pilsētas veselības profils

Veselīga pilsēta pastāvīgi rada un uzlabo tās fizisko un sociālo vidi, paplašina kopienas resursus, ļauj cilvēkiem savstarpēji atbalstīt vienam otru, kā arī pildīt visas dzīves funkcijas un attīstīt savu iespējamo potenciālu. Veselības aprūpe nav noteicošais veselību ietekmējošais faktors – vienlīdz svarīga ir izglītība, darba vide un citi vispārējie sociāli ekonomiskie, kultūras un vides apstākļi. Viens no sabiedrības veselības politikas pamatprincipiem ir „veselība visās politikās”(health in all policies). Būtiski ir panākt, lai visas nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā. Veselīga sabiedrība veicina paaugstinātu darba produktivitāti, veselīgu novecošanos, kā arī izmaksu samazināšanu izdevumiem, kas saistīti ar slimību ārstēšanu un sociālo palīdzību. Viens no Rīgas pilsētas pašvaldības mērķiem ir attīstīt starpsektoru sadarbību sabiedrības veselībā, veidojot apziņu, ka ikvienai nozarei ir ietekme uz iedzīvotāju veselību, sākot no cilvēka dzimšanas brīža līdz pat mūža beigām, kā arī to, ka iedzīvotāju veselība ietekmē pilsētas attīstību kopumā. Veselīga pilsēta apzinās sabiedrības veselības svarīgumu un cenšas to uzlabot. Pilsētas veselības profils ir instruments, lai to panāktu. Tas satur informāciju par sabiedrības veselības rādītājiem, kas atspoguļo situāciju Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā arī programmām un aktivitātēm, kuras tiek īstenotas esošo situācijas uzlabošanai. Profila mērķis ir sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju pilsētas sabiedrības veselības aktivitāšu un politikas plānošanai.

Rīgas pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv vieglā un saprotamā valodā pieejama aktuālā un speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības jautājumiem – Rīgas pašvaldības kompetenci, veselības veicināšanu un atkarības profilaksi, ģimenes psihosociālās labklājības veicināšanu un ģimenes aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Šajā mājas lapā esošā informācija var būt noderīga gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem.