Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem

Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene savā būtībā ir vērtējama kā īslaicīga aprūpe, kur bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam tiek nodrošināta aprūpe ģimenē līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Savukārt, ja tas nav iespējams, bērnam tiek nodibināta aizbildnība vai bērns tiek adoptēts.

Atbalsta centri
Lai veicinātu audžuģimeņu kustību un sniegtu psiholoģisko atbalstu audžuvecākiem, no 2018. gada Latvijā tiek reģistrēti un darbu uzsāk Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. 

Rīgā ir reģistrēti četri Atbalsta centri:
1. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Rīgas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs "AIRI vecākiem", adrese - Senču iela 4 , Rīga, LV - 1011. Atbalsta centra vadītāja: Guna Makarova, tālrunis 27774407, e-pasts guna.makarova@sosbca.lv. Diennakts tālrunis: 26118837, interneta vietne www.sosbernuciemati.lv. Dibinātājs: biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija".
2. Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrs "Dūja", adrese - Brīvības gatve 195-28, Rīga, LV-1039. Atbalsta centra vadītāja Margita Kalniņa - Laksa, tālrunis 29833251, e-pasts: margita.kalnina-laksa@atbalstafonds.lv, interneta vietne. Dibinātājs: Sociālā atbalsta izglītības fonds.
3. Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "TILTS", adrese - Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002. Tālrunis 29130210, e-pasts: palidzibareniem@gmail.com, interneta vietne www.palidzibareniem.lv. Dibinātājs: biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem".
4. Atbalsta centrs "Dzeguzēns", adrese - Pērnavas iela 62, Rīga, LV - 1035. Kontaktinformācija: Sarma Bergmane, tālrunis: 29641139, e-pasts: labiedriba@gmail.com, interneta vietne www.labiedriba.lv. Dibinātājs: Latvijas Audžuģimeņu biedrība.

Audžuģimeņu specializācija
Šobrīd Ministru kabineta noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" noteikti divi specializācijas veidi:
- Krīzes audžuģimene.
- Audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Kas var kļūt par audžuģimeni?
Par audžuģimeni ir iespējams kļūt, ja vismaz viens no laulātajiem ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Par audžuvecākiem var kļūt laulāts pāris vai persona, bet par lēmumu bērnu nodot adopcijā lemj bāriņtiesa.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenes aprūpē, ja:
- bērna vecāki ir miruši;
- bērns ir atrasts;
- bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
- bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
- bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
- izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni, audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni;
- bērna vecāku slimība, kas liedz vecākiem veikt pilnvērtīgu bērnu aprūpi.

Kā kļūt par audžuģimeni?
Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.Bāriņtiesa pēc šo dokumentu saņemšanas izvērtē tos, kā arī izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē; noskaidro ģimenes materiālo stāvokli; pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu; pieprasa informāciju no Sodu reģistra. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, tā informē audžuģimeni par pienākumu noslēgt vienošanos ar atbalsta centru par atbalsta saņemšanu un iespēju veikt brīvprātīgo darbu bērnu aprūpes iestādē. Laulātie (persona) pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai noslēdz vienošanos ar tās izvēlēto atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojuma sagatavošanu, kā arī mācību un psihosociālā atbalsta nodrošināšanu. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic atkārtotas pārrunas ar audžuģimeni un tiek pieņemts galīgais lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai attiecīgi nepiešķiršanu. Tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību. Laulātie (persona) pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Pēc mācību programmas sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību. Bāriņtiesa, ņemot vērā atbalsta centra sagatavoto psihologa atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi, mēneša laikā pēc mācību programmas beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Valsts atbalsts audžuģimenei
Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam jeb 171 EUR. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, tad atlīdzības apmērs ir 222,30 EUR, bet, ja trīs un vairāk bērnu - 273,60 EUR. Tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas, piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie.

Rīgas pašvaldības pabalsts audžuģimenēm (pakalpojuma apraksts)
Rīgā audžuvecāki vēršas Rīgas Sociālajā dienestā
(Baznīcas ielā 19/23, 110. kab., tālr. 67105044). Tiesības saņemt atlīdzību ir ģimenēm vai personai, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, deklarējušas dzīvesvietu Rīgā un ģimenes aprūpē atrodas ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns. Atlīdzību piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests ģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu par audžuģimenes pakalpojumu sniegšanu. Atlīdzība 215 EUR mēnesī par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē mēnesī katram bērnam ir 375 EUR (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas). Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā bērnam līdz sešu gadu (ieskaitot) vecumam - 200 EUR. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā bērnam līdz 18 gadu vecumam - 250 EUR.Šo atbalstu nosaka Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei".

Informatīvā lapa par Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Gadījumos, kas saistīti ar audžuģimenes vai Rīgas bāriņtiesas ievietoto audžubērnu problēmu risināšanu, lūdzam informēt Rīgas bāriņtiesu - Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, tālrunis 67037746.

Lai uzzinātu vairāk par audžuģimenēm, specializēto audžuģimeņu tiesībām un pienākumiem, varat skatīt:
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"
Ministru kabienta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Rīgas domes 2009. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"
Rīgas domes 2020. gada 6. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Kontaktinformācija:
LR Labklājības ministrija
Nodibinājums "Fonds PLECS"

......................................................................................................................................................

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

Kas ir aizbildnība?
Aizbildnis ir persona, kas nodrošina bērna tiesību un interešu aizsardzību un ir iecelta vai apstiprināta saskaņā ar Civillikumā noteikto kārtību. Aizbildņa galvenais uzdevums ir aizvietot saviem aizbilstamajiem vecākus, pārstāvēt viņu personiskās un mantiskās attiecības. Par aizbildņiem bieži vien kļūst cilvēki, kas vēlas palīdzēt bērniem, bet dažādu iemeslu un apstākļu dēļ nav gatavi uzņemties par viņiem pilnīgu atbildību.

Kā kļūt par aizbildni?
Par aizbildni var kļūt, iesniedzot iesniegumu un citus bāriņtiesas noteiktos dokumentus dzīvesvietas bāriņtiesā. Bāriņtiesa lemj par aizbildņa statusapiešķiršanu.
Atšķirībā no adopcijas, noformējot aizbildnību, šī ģimene par bērnu ir atbildīga tikai līdz 18 gadu vecumam, bērna pilngadības sasniegšanai. Pirms bērns tiek nodots aizbildnībā, notiek iepazīšanās un konkrētās ģimenes izpēte.

Valsts atbalsts aizbildnim
Aizbildnis saņem atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu. To piešķir no aizbildnības nodibināšanas dienas. Atlīdzības apmērs mēnesī – 54,07 EUR neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Papildus aizbildnis saņem pabalstu par bērna uzturēšanu. To piešķir par katra aizbildnībā esošā bērna uzturēšanu. Pabalsta apmērs mēnesī: no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2020. gadā – 107,50 EUR mēnesī); no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2020. gadā – 129 EUR mēnesī).

Pašvaldības atbalsts aizbildnim (pakalpojuma apraksts)
Rīgas pašvaldībā pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests par otro un katru nākamo aizbildnībā esošo bērnu. Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsta apmērs 60,00 EUR mēnesī (par vienu bērnu), un 50,00 EUR mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

Informatīvā lapa par Rīgas pašvaldības pabalstu aizbildņiem

....................................................................................................................................................

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (pakalpojuma apraksts)

1. Speciālistu konsultācijas audžuģimenēs ievietotajiem bērniem un audžuģimeņu bioloģiskajiem bērniem, aizbildņiem un adoptētājiem;
2. Saskarsmes un piesaistes veicināšanas treniņš audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem ar bērnu;
3. Konsultācijas bērna bioloģiskajai ģimenei saskarsmes prasmju uzlabošanai ar audžuģimeni vai aizbildņa ģimenei;
4. Sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem;
5. Izglītojošie semināri aizbildņiem un adoptētājiem;
6. Patronāžas pakalpojums aizbildņiem;
7. Konsultācija krīzes situācijā dzīvesvietā aizbildņiem;
8. Tikšanās organizēšana ar bioloģisko ģimeni aizbildņiem;
9. Ziemassvētku pasākums audžuģimenēm.

Pakalpojuma saņēmējs var būt:
1. Rīgas pašvaldībā deklarēta ģimene, kura vēlas iegūt audžuģimenes statusu;
2. Rīgas pašvaldībā deklarēta audžuģimene;
3. audžuģimene, kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns;
4. Rīgas pašvaldībā deklarēta persona vai ģimene, kura vēlas ņemt aizbildnībā Rīgas pašvaldībā deklarētu bērnu;
5. aizbildņa ģimene kurā ievietotajam bērnam lēmumu par aizbildnības nodibināšanu ir pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa;
6. Rīgas pašvaldībā deklarēta adoptētāja ģimene;
7. ārpus Rīgas deklarēta adoptētāja ģimene līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā, ja pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā ir nodots bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Rīgas bāriņtiesa.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Audžuģimenes pārstāvis, aizbildnis vai adoptētājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu Pakalpojuma saņemšanai un iesniedz šādus papildus dokumentus:
1. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu un/vai Rīgas bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē (ja audžuģimene nav deklarēta Rīgā), ja Pakalpojuma pieprasītājs ir audžuģimene;
2. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja Pakalpojuma pieprasītājs ir aizbildnis;
3. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par adoptētāja ģimenes statusu un/vai bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpēja Pakalpojuma pieprasītājs ir adoptētājs.

.....................................................................................................................................................

Adopcija

Informācija par adopciju

Atbalsts adopētājiem