Mājokļa pielāgošana

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 2023. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. RD-23-193-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti" nosaka pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.
Pabalsta apmērs ir līdz 6000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 2250 EUR personai ar redzes invaliditāti.

Mājokļa pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti ērtākai dzīvošanai

Mājoklis un pieejama vide tajā ir būtisks nosacījums, lai cilvēks ratiņkrēslā vai ar redzes traucējumiem varētu dzīvot iespējami neatkarīgu dzīvi. Labklājības departaments jau 14 gadus piedāvā  iespēju saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai. Šo gadu  laikā uzkrātā pieredze ir ļāvusi pilnveidot pakalpojumu un iekļaut tajā arvien jaunas iespējas. Sākotnēji mājokļa pielāgošana tika saprasta kā fiziska pieejamība, piemēram, sliekšņu likvidēšana, durvju paplašināšana un sanitārā mezgla pārbūve. Tagad ar mājokļa pielāgošanu saprot arī gudrās mājas funkciju iekļaušanu pielāgošanas procesā. Tādu funkciju kā gaismas ieslēgšana, durvju atslēgšana, logu atvēršana u.c. automatizācija būtiski mazina atkarību no līdzcilvēkiem.
Katra klienta izvērtēšanu veic Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeiti. Pēc klienta izvērtēšanas un vajadzību noteikšanas, balstoties uz  klienta vēlmēm tiek veikta mājokļa pielāgošana.

Mājokļa pielāgošanas piemēri:
Balss vadība
Furnitūra
Ieejas durvis
Istaba
Kinētiskā vadība
Santehnika
Virtuves aprīkojums

Labklājības departaments apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojis atbildes par mājokļa pielāgošanu:

1.    Kas ir pabalsts mājokļa pielāgošanai?
-Tas ir pabalsts, kas paredzēts mājokļa pielāgošanai - mājokļa pārbūve, atjaunošana vai aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību Jūsu mājoklī.

2.    Kas var saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai?
-pabalstu mājokļa pielāgošana var saņemt personas, kuras deklarētas un dzīvo Rīgā;
-personas ar I vai II grupas invaliditāti, kas pārvietojas riteņkrēslā;
-bērni ar invaliditāti, kas pārvietojas riteņkrēslā;
-personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti;
-bērni ar redzes invaliditāti.

3.    Vai mājoklim jābūt manā īpašumā, lai saņemtu mājokļa pielāgošanas pabalstu?
-Lai saņemtu mājokļa pielāgošanas pabalstu mājoklis var būt Jūsu īpašumā vai jābūt īres līgumam, kas noslēgts uz 5 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas.

4.    Kas man jādara, lai varu pieteikties un saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai?
-Lai saņemtu  pabalstu mājokļa pielāgošanai, Jūs vai Jūsu likumiskais pārstāvis uzraksta un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā Jūs norādiet mājokļa pielāgošanas veidu un firmu (komersantu), kas to īstenos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā vai nosūtīt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz  soc@riga.lv, kā arī izmantojot e-adresi (plašāka informācija par e-adreses lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese.
Lai noskaidrotu, kurā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā ir jāvēršas, var zvanīt pa Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai 25770080 vai pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta speciālisti izvērtēs Jūsu spējas veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās vides barjeras un sniegs rekomendācijas mājokļa pielāgošanai (atzinums), lai Jums mājoklī būtu ērtāk pārvietoties un pēc iespējas patstāvīgāk veikt ikdienas darbības.

5.    Vai jāiesniedz papildu dokumenti?
-Papildus iesniegumam jāiesniedz:
1.izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju, kas Sociālā dienesta speciālistam (ergoterapeitam)  palīdzēs sagatavot atzinumu.
2.īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Jūs neesiet mājokļa īpašnieks;
3.mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja pats neesiet mājokļa īpašnieks.

6.    Kāds ir pabalsta mājokļa pielāgošanai apmērs?
-Pabalsta mājokļa pielāgošanai apmērs ir līdz 6000 euro personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 2250 euro personai ar redzes invaliditāti.

7.    Kas notiek pēc iesnieguma iesniegšanas?
Pēc iesnieguma un papildus dokumentu saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta speciālisti:
-izvērtē jūsu atbilstību noteiktajām prasībām;
-novērtē jūsu individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;
-pieņem lēmumu par pabalsta mājokļa pielāgošanai piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu;
-rakstiski paziņo jums par pieņemto lēmumu;
-jūs iepazīstieties ar ergoterapeita atzinumu un komersanta sastādīto tāmi un tehniskajiem risinājumiem
-tiek noslēgts trīspusējs līgumu par jūsu mājokļa pielāgošanu (Rīgas Sociālais dienests, jūs un  mājokļa īpašnieks (ja jūs pats neesiet mājokļa īpašnieks) un  komersants.

8.    Vai pabalstu mājokļa pielāgošanai varu saņemt uz savu bankas kontu?
-Kad mājokļa pielāgošanas darbi ir pabeigti un pieņemti Rīgas Sociālais dienests samaksā komersantam par mājokļa pielāgošanas darbiem. Uz klienta kontu pārskaitījums netiek veikts.

9.    Vai pabalstam mājokļa pielāgošanai drīkst pieteikties vairākas vienā mājoklī dzīvojošas personas ar funkcionāliem traucējumiem?
-Pabalstam mājokļa pielāgošanai var pieteikties tās personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un  kuras pārvietojas riteņkrēslā un/vai ar redzes invaliditāti, un kurām nepieciešams pielāgot sava mājokļa vidi. Rīgas Sociālā dienesta speciālisti izvērtēs šo personu atbilstību pabalsta saņemšanai un vajadzības.

10.    Kādi mājokļa pielāgošanas darbi parasti tiek veikti?
-Tas atkarīgs no jūsu vajadzībām. Piemēram, sliekšņu likvidēšana, durvju paplašināšana, sanitārā mezgla pārbūve, telpu apvienošana, u.c.
-Pabalsts nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei. Tuvāku informāciju par tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem var saņemt Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra mājas lapā:  https://vtpc.lv/.

11.    Kādas palīgierīces parasti ierīko, veicot mājokļa pielāgošanu?
-Tas atkarīgs no Jūsu vajadzībām. Sociālā dienesta speciālists (ergoterapeits) novērtēs jūsu spējas veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās vides barjeras un sniegs rekomendācijas mājokļa pielāgošanai (atzinums), lai Jums mājoklī būtu ērtāk pārvietoties un Jūs varētu pēc iespējas patstāvīgāk veikt ikdienas aktivitātes.  Piemēram, gudrās mājas funkcijas - gaismas ieslēgšana, durvju atslēgšana, logu atvēršana u.c. automatizācija. Vairāk informācijas https://ld.riga.lv/lv/socialais-darbs.html.
-Pabalsts mājokļa pielāgošanai nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei. Tuvāku informāciju par tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem var saņemt Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra mājas lapā:  https://vtpc.lv/.

12.    Vai mājokļa pielāgošanas pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās var pielāgot arī koplietošanas telpas?
-Nē, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vides pielāgošana neietver koplietošanas telpu pielāgošanu.

13.    Vai es varu atkārtoti saņemt mājokļa pielāgošanas pabalstu?
-Ja mājoklī pastāv apstākļi, kas ierobežo jūsu aktivitāšu spējas un rada atkarību no citas personas palīdzības un to apliecina Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinums, tad pabalsts tiek piešķirts ne biežāk kā reizi piecos gados.
-Pabalstu var saņemt atkārtoti, ja jūs, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, maināt dzīvesvietu uz pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, t. sk. servisa dzīvokli.

14.    Kas ir komersants? Vai veikals, kur plānoju iegādāties nepieciešamās palīgierīces arī ir komersants?
-Komersants ir Komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Latvijā populārākā komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).
-Mājokļa pielāgošanas darbus var veikt jebkurš komercreģistrā reģistrēts komersants vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants. Komersants, kurš veic  nepieciešamo mājokļa pielāgojumu (veic pārbūvi, uzstāda palīgierīces), pēc mājokļa pielāgošanas darbu pabeigšanas, nodod darbu, parakstot darbu pieņemšanas aktu.

15.    Vai iespējams pielāgojot mājokli slēgt līgumu ar vairākiem komersantiem?
-Sociālā dienesta speciālists (ergoterapeits) izvērtēs jūsu spējas veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās vides barjeras un sniegs rekomendācijas mājokļa pielāgošanai (atzinums) ar  palīgierīcēm. Ja nepieciešamie mājokļa pielāgojumi īstenojami, sadarbojoties ar vairākiem komersantiem, tad iespējams slēgt līgumus ar vairākiem komersantiem.

16.    Kuros gadījumos nepiešķir vai atsaka pabalstu mājokļa pielāgošanai?
-Pabalstu mājokļa pielāgošanai nevar saņemt, ja Jūs neatbilstat to personu grupai, kuriem tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai, netiek iesniegti papildu dokumenti  vai (sk. atbildes uz 2., 3., un 5. jautājumu) vai ir kādi citi apstākļi, piemēram, ja mājoklis ir ieķīlāts (izņemot gadījumu, ja jums vai jūsu likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.)