Valsts budžeta finansētie un līdzfinansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
• neredzīgām un nedzirdīgām personām;
• no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
• no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
• vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
• no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
• cilvēku tirdzniecības upuriem;
• personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar prognozējamu invaliditāti;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
• politiski represētām personām;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.