Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā 2020. gadā

Sociālo pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no Rīgas domes budžeta programmas 18.02.00.
"Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" ietvaros un tos administrē Rīgas Sociālais dienests

N.p.k. Sociālā pabalsta veids (valsts vai pašvaldības noteiktais) Normatīvie akti, pakalpojuma apraksts Saņemšanas kritēriji Pabalsta apmērs

Valsts noteiktie sociālie pabalsti

 

1.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai.
Pakalpojuma apraksts 
(lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"; Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"; Ministru kabineta 17.06.2009.  noteikumi "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību", Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

 

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir tām personām, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī ir mazāki par šo saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeņa summas apmēru.
Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis:

  • darbspējīgām personām ir 64.00 EUR;
  • nepilngadīgiem bērniem 80.00 EUR;
  • pensionāriem/invalīdiem 128.06 EUR.

Pēc formulas: ģimenes (personas) ienākumi – ģimenes (personas) GMI līmenis (summa) = pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai.

Vienu reizi mēnesī.

 

2.

 

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī,
bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 EUR mēnesī.
Dzīvokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Pēc formulas:
P = GMI + K – I, kur:
P – dzīvokļa pabalsta apmērs;
GMI – garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa klientam;
K – ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajās maksājumu kvītīs norādīto izdevumu summu; I – klienta ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai).

Vienu reizi mēnesī.

UZMANĪBU! Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pēc 3 mēnešiem!

 

3.

Pabalsts krīzes situācijā

 

Pabalsts krīzes situācijā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.”

 

Krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, ja nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību.

Atsevišķi dzīvojošai personai – līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai;

Ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām.

4.

Pabalsti pilngadīgiem bāreņiem

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi  Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"; Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.90  "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas."

Tiesības saņemt pabalstu ir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

 

128.06 EUR vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

 

430.00 EUR vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

 

64.03 EUR mēnesī pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem.

 

Pēc īres līgumā norādītās summas pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

5.

Pabalsti audžuģimenēm bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei

 

Pabalsts audžuģimenei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi  Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"; Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei."

 

Pabalsts audžuģimenei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei."

 

Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

322.50 EUR mēnesī bērna uzturam.

 

 

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no audžuvecākiem, kura deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldībā un ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns.

 

Līdz 163.63 EUR gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

 

 

 

213.43 EUR mēnesī.

Pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālie pabalsti

 

6.

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.


100 EUR gadā pensionāriem/invalīdiem/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem -  valsts noteikto obligāto pacienta iemaksu nodrošināšanai.

Pabalstu pacienta iemaksas un līdzmaksājuma segšanai par valsts apmaksātā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja pēc slimnīcas rēķina un dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas ģimenei netiek nodrošināts garantētais minimālais ienākumu līmenis. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc formulas.

Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, pēc darījumu apliecinošā dokumentā norādītās summas valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai (bez ierobežojuma).

Pensionāriem/invalīdiem/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem līdz 345 EUR gadā, bet ne vairāk par darījumu apliecinošā dokumentā norādīto summu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādes apmaksa.

7.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.”

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

Atbilstoši nepieciešamībai, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu vai sociālā darbinieka atzinumu.

 

8.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

 

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

50 EUR

Uzsākot katru mācību gadu.

UZMANĪBU!
Pabalstu var pieprasīt no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

 

9.

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai invalīdiem

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 03.04.2020. saistošie noteikumi Nr.10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti".

Tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti.

 

Pabalsta apmērs ir līdz 4000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 1500 EUR personai ar redzes invaliditāti.

10.

Pabalsts politiski represētajām personām

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem."

Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

 

100 EUR gadā.

11.

Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām

 

Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām."

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas pamatdzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir katru gadu mēnesī, kad Persona sasniedz simts un vairāk gadu.

150 EUR gadā.

12.

Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu."

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

150 EUR katram jaundzimušajam.

13.

Pabalsts aizbildņiem

Pabalsts aizbildnim. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu."

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

 

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildim, kurš audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

60 EUR mēnesī.

 

50 EUR mēnesī.

14.

Pabalsts aizgādņiem

Pabalsts aizgādnim. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem."

Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni, pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju.

28.46 EUR mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

14.23 EUR mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

15.

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts apbedīšanai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

Tiesības saņemt pabalstu ir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu.

Pabalsta maksimālais apmērs ir 430.00 EUR, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Uzmanību! Pabalsta saņemšanai izdevumus apliecinošie dokumentu orģināli ir jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža!

16.

 

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas

 

 

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā."

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni ( 400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi,kuras ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, kurām Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu.

Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas.

 

Pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 430 EUR.

Vienreizējs pabalsts.