.

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš

Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas COVD-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu.
*Šeit atrodamas atbildes un visbiežāk uzdotajiem jautājumiem - https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijas-sertifikata-deriguma-termins
Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv <http://www.vmnvd.gov.lv>
Rīdzinieki, balstvakcināciju neatstājiet uz pēdējo brīdi!

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem ir grūtības segt komunālo izdevumu rēķinus, vērsties Rīgas Sociālajā dienestā

Kas ir mājokļa pabalsts ?
Mājokļa pabalsts  ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, kas tiek pārskaitīts apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”
Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Kas var pretendēt uz mājokļa pabalstu:?
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusi mājsaimniecība.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai piešķirtu  mājokļa pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija.  
Lai to varētu izdarīt:
1) persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā iesniegumu un dokumentus,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
2) aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē  savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, iesniegumu,  kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts un, kurā norādīts pabalsta mērķis, sniegts izklāsts par mājsaimniecības sociālo situāciju, u.c. nozīmīga informācija lēmuma pieņemšanai, iedzīvotāji aicināti iesniegt  attālināti, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: soc@riga.lv.
 
Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Ja Rīgas iedzīvotājam nav datora un nav iespējas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju elektroniski, joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, paņemt veidlapas un aizpildīt šo iztikas līdzekļu deklarāciju  uz vietas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā vai, paņemot līdzi uz mājām un pēc aizpildīšanas,  kopā ar iesniegumu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un nepieciešamā palīdzība, un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā

MĀJOKĻA PABALSTA VEIDLAPA

Kā tiek aprēķināts mājokļa pabalsta apmērs?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma ( GMI)  sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī.

No š.g. 1. janvāra  mājokļa pabalsta aprēķinā atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti GMI sliekšņu summai  (109 euro) piemēro koeficientu - 2,5 bet mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti , GMI sliekšņu summai  (109  +76 +  ….. euro) – koeficientu 2.

Piemēri mājokļa pabalsta aprēķinam
Piemērs nr.1.
Atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar  ienākumiem ir 350 euro  un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī - 210 euro , mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 GMI sliekšņu summa, 2,5 - koeficients,  
    P = (109x2,5+210) - 350 = 132,50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  77.50 euro ir summa, kura klientam pašam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.2.
 Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas personas - pensionārs un persona ar invaliditāti, kopējie ienākumi  ir 550 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu mēnesī - 390 euro .
Mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 +76 GMI sliekšņu summa, 2 - koeficients,  
P = (109+ 76)x2 +390) - 550 = 210  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  180 euro ir summa, kura klientiem pašiem ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).
Pārējām mājsaimniecībām, aprēķinot mājokļa pabalstu,  GMI sliekšņu summai koeficients šobrīd vēl netiek piemērots.

Piemērs nr.3.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo viena darbspējīga persona, ienākumi  mēnesī  ir 400 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 304 euro
P = 109 +304 - 400 = 13  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  291 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.4.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas darbspējīgas personas un divas nepilngadīgas personas, ienākumi  mēnesī  ir  800 euro,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 480 euro , pabalsta aprēķins
    P=((109+3x76)+480))-800=17 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, bet  463 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par  pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Sakarā ar ārkārtīgi lielu saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraucieties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies !!!

Medicīnisko sejas masku izdale Rīgas pašvaldības sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem

No 18. janvāra Rīgas pašvaldības sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji var saņemt medicīniskās sejas maskas, kuriem Rīgas Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību:

* trūcīgas mājsaimniecības statusam;

* maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Statusu saņēmušie rīdzinieki bez maksas katrs saņems 1 iepakojumu, kurā ir 50 medicīniskās maskas.

Medicīniskās sejas masku var saņemt, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, un izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes mājsaimniecības statusam, ierodoties jebkurā no vienpadsmit Eiropas fonda pārtikas un higiēnas atbalsta paku izsniegšanas vietām Rīgā:

No pirmdienas līdz piektdienai :
Meldru ielā 2 no plkst. 12.00 līdz 15.00 (biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”)
Ganību dambī 17A k-3 no plkst. 10.00 līdz 14.00 (biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”)
Duntes ielā 52 no plkst.10.00-14.00 (biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”)

No pirmdienas līdz ceturtdienai :
Gaiziņa ielā 7 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Aglonas ielā 35/3 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Patversmes ielā 30 k-2 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās
Lēdurgas ielā 12, no plkst. 11.00 līdz 17.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)

Pirmdienās
Slokas ielā 161 no plkst. 11.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

No otrdienas līdz piektdienai
Slokas ielā 161 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

Otrdienās
Ernestīnes ielā 21A no plkst. 11.00 līdz 17.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)
Tallinas ielā 81 no plkst. 9.00 līdz 15.00 (biedrība” Latvijas Samariešu apvienība”)
Burtnieku ielā 37 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

Ceturtdienās
Tallinas ielā 81 no plkst. 9.00 līdz 15.00 (biedrība” Latvijas Samariešu apvienība”)
Burtnieku ielā 37 no plkst. 15.00 līdz 19.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

Piektdienās
Ernestīnes ielā 21A no plkst. 11.00 līdz 18.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)
Gaiziņa ielā 7 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)

Sestdienās
Lēdurgas ielā 12, no plkst. 12.00 līdz 14.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)

Speciāli izveidotā anketā masku izsniedzējiem būs jānorāda vārds, uzvārds, izziņas numurs, maskas saņemšanas datums, izsniegtais masku skaits un anketā būs jāparakstās par maskas saņemšanu. Klienta uzrādītajā izziņā tiks veikta atzīme par maskas iepakojuma saņemšanu.

Medicīnisko masku izdales vietās lūdzam ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, dezinficēt rokas, telpā ienākt pa vienam, ņemt līdzi savu rakstāmpiederumu, ievērot distanci no pārējiem apmeklētājiem, nedrūzmēties pie ieejas durvīm un būt atbildīgiem citam pret citu. Aicinām jau laicīgi mājās sagatavot dokumentus maskas saņemšanai.

Medicīniskā maska ir ar ausu gumijām, pamatmateriāls: 3 slāņu materiāls ar filtrējošu funkciju, < 95% bakteriālā filtrācija. Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis) tā paredzēta lietošanai sabiedriskās vietās, lai papildinātu aizsargnorāžu un sociālās distancēšanās noteikumus.

786 650 medicīniskās maskas Rīgas pašvaldība saņēma no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kuras paredzēts izdalīt 15 733 trūcīgajām un maznodrošinātajām Rīgas mājsaimniecībām. Atgādinām, ka no 25.janvāra publiskās vietās varēs lietot tikai medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta, tādējādi būs aizliegta auduma masku valkāšanu publiskās vietās, paredz Ministru kabineta pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Aktuālā informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbu

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, valdība izsludinājusi ārkārtējo situāciju visā valstī līdz 2022. gada 28. februārim.

Rīgas Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā pieņem klientus  TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru

Aicinām klātienē klientus ierasties TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PRIERAKSTA un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - lietot sejas aizsargmasku, veikt roku dezinfekciju, ievērot 2 m distanci. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Rīgas Sociālo dienestu klātienē. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) Pārejas noteikumu 36. punktu,  ir noteikts, ka laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību:
-trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņu pagarina Rīgas Sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus un sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
-un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības.

Ja ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izziņas derīguma termiņš, un nepieciešams noteikt atkārtoti statusu, vai pieprasīt sociālos pabalstus, vai sociālos pakalpojumus, vai ir mainījusies materiālā  vai sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt iesniegumu attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā, kuru paraksta visas mājsaimniecības pilngadīgās personas, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem

Rīgas domes Labklājības departamentam adresētos dokumentus aicinām iesniegt attālināti: atstāt iepriekš sagatavotus dokumentus pastkastītē 1. stāvā, Baznīcas ielā 19/23; izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv; parakstīt ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīt uz e-pastu dl@riga.lv vai iesūtīt pa pastu. Iesniegumam jābūt latviešu valodā un pašrocīgi parakstītam.

Ar jaunumiem un aktualitātēm var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv, savukārt informācija par veselības veicinošiem un atkarības profilakses jautājumiem pieejama mājas lapā: veseligsridzinieks.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Neskaidrību gadījumā par citu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību var zvanīt uz Rīgas domes Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 vai rakstīt uz e-pasta adresi aic@riga.lv. Pagaidām informatīvais tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. 

Informācija aktualizēta: 2022. gada 6. janvārī

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. martam

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas  derīguma termiņu var pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, neizsniedzot jaunu papīra formāta izziņu. Izziņas derīguma termiņu pagarina pašvaldības sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, un sagatavo jaunu iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem.

Sakarā ar to, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 28. februārim, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas  derīguma termiņu var  pagarināt līdz 2022. gada 31. martam.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Vecās izziņas ir derīgas līdz 2022. gada 31. martam, ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu.  Persona ar iepriekš izsniegto papīra formāta izziņu dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
- nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
- saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
- saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
- saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
- pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
- tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.

Ja ārkārtējās situācijas laikā Rīgas Sociālā dienesta klientiem ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, TAS TIEK PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI LĪDZ 31.03.2022., pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem, kā arī mājsaimniecībai saglabājas visi piešķirtie pabalsti un pakalpojumi, līdz ar to KLIENTIEM NAV JĀIERODAS RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ.

Mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, RSD pamatā vēršas attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta.
- iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā kuru paraksta visas mājsaimniecības pilngadīgās personas pašrocīgi, var ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 RSD klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
- parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
- izmantojot portālu www.latvija.lv.

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus! Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti. Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Vakcinācijas iespējas Rīgā

Nacionālais Veselības dienests ir nodrošinājis plašas iespējas ātri un ērti saņemt vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu. Vairāk informācijas Nacionālā veselības dienesta mājas lapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem

Pieraksts uz vakcināciju - 8989 vai manavakcina.lv vai pie sava ģimenes ārsta.

VAKCINĀCIJAS VIETAS RĪGĀ:

Vakcinācijas centrs “ATTA Centre” telpās (Rīgā, Krasta ielā 60)
Darba laiks: ik dienas no 09.00 līdz plkst. 17.00.

Vakcinācijas punkts Ķīpsalā
Pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni 67847498. Vakcinācijas punkta darba laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt vakcīnu arī bez pieraksta, rindas kārtībā.
Darba laiks: ik dienas no 09.00-20.00

Vakcinācijas punkts TC Akropole, Maskavas iela 257
Vakcinācijas punkts atrodas pie Akropoles B ieejas (ārā).
No 02.01.2022. vakcinācijas punkts atradīsies t/c "Akropole" blakus "McDonald’s", ieeja tikai ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni 67847498. Vakcinācijas punkta darba laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt vakcīnu arī bez pieraksta, rindas kārtībā.
Darba laiks: ik dienas no 10.00-20.00

Vakcinācijas punkts "Diplomātiskā servisa medicīnas centrā," Baznīcas ielā 18, Rīgā
Vakcinācijas punkts atrodas 2. stāvā.
Pierakstīties iespējams zvanot pa  tālruni 67847498 vai manavakcina.lv .
Darba laiks: Trešdienās - 09.00-13.00 un 14:00-18:00

Vakcinācijas punkts TC Galerija Centrs, Audēju iela 16
Pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni 67847498. Vakcinācijas punkta darba laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt vakcīnu arī bez pieraksta, rindas kārtībā.
Darba laiks: ik dienas no 10.00-19.00

Vakcinācijas punkts Bolderājā, Gobas ielā 21
Pierakstīties iespējams zvanot pa tālruni 67847498. Vakcinācijas punkta darba laikā tiks nodrošināta iespēja saņemt vakcīnu arī bez pieraksta, rindas kārtībā.
Vakcinācijas punkta darba laiki:
•Pirmdienās- 09.00-18.00
•Otrdienās- SLĒGTS
•Trešdienās- 09.00-18.0
•Ceturtdienās- SLĒGTS
•Piektdienās- 09.00-18.00
•Sestdienās - 09.00-18.00
•Svētdienās - SLĒGTS

Vakcinācijas punkts Valdlaučos, Atpūtas iela 5.
Vakcinācija tiek veikta ar iepriekšēju pierakstu – 67847498.
Vakcinācijas punkta darba laiki:
•Pirmdienās- 10.00-19.00
•Trešdienās- 10.00-19.00
•Piektdienās- 10.00-16.00

Vakcinācijas punkts Sarkandaugavā, blakus Tilta iela 11/2
Vakcinācijas punkta darba laiki:
•Otrdienās- 09.00-17.00
•Ceturtdienās- 09.00-17.00
•Sestdienās- 09.00-17.00

Vakcinācijas punkts Vecmīlgrāvī, blakus tirgum
Vakcinācijas punkta darba laiki – pāra datumos no 10:00 – 18:00.

Kā notiek vakcinācija?
Pirms vakcinācijas ārstniecības persona izvērtē vakcinējamā veselības stāvokli un konsultēs par vakcīnas iedarbību. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāierodas tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. Pēc vakcīnas saņemšanas vakcinācijas veikšanas vietā jāuzkavējas 15 minūtes.

Aicinām iedzīvotājus Veselības ministrijas mājas lapā iepazīties ar Veselības ministrijas apkopoto informāciju par biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm par vakcināciju pret Covid-19, tai skaitā par pieejamajām vakcīnām konkrētajā vakcinācijas punktā, vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija u.tml.

Pasargājiet sevi un savējos!

Kur rīdzinieki, kuriem nav internetbankas, var saņemt Covid-19 sertifikātu

Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja savu digitālo Covid-19 sertifikātu lejupielādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, piemēram, internetbanku.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu, kā arī jebkurā citā ārstniecības iestādē.

Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēki, kuri nelieto internetu un kuriem nav digitālo autorizēšanās iespēju, sertifikātu var izdrukāt piecos Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros Brīvības ielā 49/53, Ieriķu ielā 43, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Gobas ielā 6a. Pirms došanās uz kādu no Apkaimju iedzīvotāju centriem nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 80000800 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Cilvēki ar runas vai dzirdes traucējumiem var pieteikties, rakstot uz e-pastu: aic@riga.lv.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc pakalpojuma, jārēķinās, ka var nākties gaidīt savienojumu ar operatoru, kā arī šobrīd iepriekšējs pieraksts Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros tiek veikts vismaz nedēļu uz priekšu. Aicinām būt saprotošiem!

Rīgas Sociālā dienesta klienti, tas ir, cilvēki, kuri saņem sociālos pabalstus un/vai sociālos pakalpojumus Rīgā, un kuri nelieto internetu vai kuriem nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē, var izdrukāt digitālo sertifikātu, dodoties uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru. Arī Rīgas Sociālā dienesta klientiem pirms došanās klātienē jāsazinās ar sava rajona teritoriālo centru un jāpierakstās uz konkrētu dienu un laiku*:

Latgales rajona nodaļa
Salnas iela 2, tālrunis 67037447
Aglonas iela 35 k-1, tālrunis 67181437

Pārdaugavas rajona nodaļa
Baldones iela 2, tālrunis 67012369
Dzirciema iela 24, tālrunis 67012046

Ziemeļu rajona nodaļa
Brīvības iela 266, tālrunis 67012157
Emmas iela 3, tālrunis 67181515

* Informācija par Rīgas Sociālā dienesta centriem papildināta 03.01.2022.

Dodoties uz vizīti savā konkrētajā pieraksta laikā, obligāti līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Tāpat arī jāņem vērā, ka vakcinācijas sertifikāts ir derīgs, ja pēc Janssen 1. potes vai Pfizer, Moderna 2. potes saņemšanas ir pagājušas vismaz 15 dienas, savukārt AstraZeneca gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.

Vakcinētie 60 un vairāk gadus sasniegušie cilvēki piecus mēnešus saņems pabalstu 20 eiro mēnesī

Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem – jautājumi un atbildes

Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada novembra līdz 2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro  mēnesī.

Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.

Esmu vakcinēts pensionārs, kas man jādara, lai saņemtu pabalstu 20 eiro mēnesī?

Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā VSAA izmaksās pabalstu 20 eiro mēnesī  automātiski. Informāciju par to, ka esat  pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta. Pabalstu izmaksās līdzīgi kā pensiju un tā izmaksu uzsāks decembrī, kad Jūs saņemsit 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā 40 eiro.

Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam?

Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai, atbilstošs vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits. Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās (saslimšana)  ar Covid-19 un pēc tam ir ievadīta viena vakcīnas deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt.

Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ tikai novembra baigās var doties vakcinēties un līdz ar to otrā pote būs decembrī?

Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts, piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad pabalstu maksās par 2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un martu. Par novembri 20 eiro neizmaksās.

Vai pabalstu izmaksās attiecīgo vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā ārzemēs?

Nē, pabalstu varēs saņemt tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo Latvijā.

Kā rīkoties, ja vakcinācija nav veikta Latvijā?

Ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta iesniegums VSAA un tam jāpievieno  ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā kopiju.

Ja persona, kura atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir veikusi valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, kādēļ nav izsniegts ES digitālais Covid-19 sertifikāts, tad viņai ir  jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.

Vai pabalsts 20 eiro mēnesī  pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies jau vasarā, bet 60 gadi apritēs tikai 30.decembrī?

Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu sasniedz 2021.gada 30.decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.gada 1.decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par novembri pabalstu nesaņems.

Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet pensiju vai citu pakalpojumu no VSAA,  nesaņem?

Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 eiro mēnesī  piešķiršanai VSAA var iesniegt:
•elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
•elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
•nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.
Iesniegumā jānorāda:  
•vārds, uzvārds, personas kods,
•tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
•Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Vai pašvaldības sociālais dienests var atņemt maznodrošinātā statusu, ja pēc pabalsta 20 eiro mēnesī saņemšanas cilvēka ienākumi būs lielāki, nekā nepieciešams maznodrošinātajam?

Nē, pašvaldības sociālais dienests,  novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņems vērā Jums izmaksāto pabalstu 20 eiro mēnesī .  No šī pabalsta netiks ieturēts  arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Kas notiks, ja vakcinēts 60 vai vairāk gadus sasniedzis cilvēks šo pabalstu VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas 100 eiro saņemt uzreiz?

Ja šis cilvēks būs kvalificējies  pabalstam 20 eiro mēnesī jau no novembra, tad, situācijā, kad viņš nesaņem nevienu no VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību vai pabalstu), šo pabalstu var pieprasīt arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad, pēc iesnieguma izskatīšanas, cilvēkam  tiks izmaksāti 100 eiro vienā maksājumā. Tomēr, jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu laikā no 2021.gada 27.oktobra, kad stājās spēkā normatīvais regulējums par pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no dienas, kad pabeigts pilns vakcinācijas kurss, ja tas ir veikts laikposmā no 2021.gada 27.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Vai 20 eiro pabalsts pienākas arī tiem vakcinētajiem, kas ir Krievijas pensijas saņēmēji?  

Šiem  cilvēkiem arī pienākas pabalsts 20 eiro mēnesī . Jo, saskaņā ar likumu, to maksās  Latvijā dzīvojošām personām (neatkarīgi no pilsonības), kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.

Pabalstu VSAA izmaksās bez personas iesnieguma, ja Krievijas vai citas valsts pensiju cilvēks saņem ar VSAA starpniecību. Ja Krievijas pensiju cilvēks saņem  tieši no Krievijas, tad VSAA rīcībā nav personas konta numura. Šādā gadījumā būs jāraksta iesniegums pabalsta piešķiršanai. Līdzīgi kā tiem,  kuri no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību, pabalstu).

Vai pabalstu 20 eiro mēnesī  var saņemt arī cilvēki, kas izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas sertifikātu?

Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar to Covid-19 testa un pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, ja cilvēks veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31.martam, tad šādā gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai, tam klāt pievienojot atzinumu.

Vai šo pabalstu maksās arī tiem vakcinētajiem, kas sasnieguši noteikto gadu skaitu, bet atrodas ieslodzījuma vietā?

Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš ir sasniedzis 60 gadu vecumu un pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, atrodas cietumā, bet nesaņem nevienu maksājumu no VSAA, tad viņam ir jāiesniedz VSAA iesniegums par pabalsta 20 eiro mēnesī piešķiršanu.


Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Ieskaties par vakcināciju pret Covid-19

Aicinām ieskatīties vietnē www.covid19.gov.lv, kurā vienuviet ir pieejama aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19, tai skaitā par psihoemocionālā atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem). Nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345. Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības.

Iedzīvotāji pieteikties savai vakcīnai pret Covid-19aicināti:
* vietnē www.manavakcina.lv,
* pa tālruni 8989,
* sazinoties ārstniecības iestādi vai ar savu ģimenes ārstu.

Zāļu valsts aģentūras informatīvais materiāls par vakcīnām pret Covid-19.

Attālināta dokumentu vai iesniegumu iesniegšana Rīgas Sociālajam dienestam

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām ārkārtējās situācijas beigām iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Aicinām ievērot to, ka Rīgas Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties apmeklējumam var, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru

Tālruņi rīdziniekiem, kas var būt noderīgi emocionāli grūtā brīdī

Laikā, kad spēkā stājusies virkne ierobežojošu pasākumu ar mērķi samazināt pieaugošo slimības Covid-19 izplatību, ieviestie sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi būtiski ietekmē līdzšinējās saskarsmes veidus un savstarpējo komunikāciju. Daļai sabiedrības šīs pārmaiņas var sagādāt lielākas grūtības un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Satraukums, apjukums, bailes vai dusmas vairāk vai mazāk ietekmē ikvienu no mums. Grūtā brīdī var palīdzēt saruna ar līdzcilvēkiem, kuriem uzticaties, bet ja šādu iespēju nav, atgādinām, ka pieaugušajiem ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu, zvanot krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa diennakts krīzes tālruņiem 116123; 67222922 vai 27722292.

Trauksmes sajūta, neziņa vai bailes šajā laikā var pastiprināties īpaši senioru vidū. Tas saistāms ar to, ka tieši seniori ir sabiedrības daļa, kuru dažādu veselības problēmu dēļ slimība Covid-19 var skart vissmagāk, gan arī to, ka esošie drošības pasākumi rada arī lielāko sociālās izolētības risku, kas īpaši smagi var skart tieši vientuļos seniorus. Rīgas domes Labklājības departaments atgādina, ka darbojas Senioru zvanu centrs katru darba dienu - no plkst. 10.00 līdz 14.00. Rīgas seniori laipni aicināti zvanīt pa tālruņa numuriem 20224913, 25643438 un 29438355. Uz telefona zvaniem atbild brīvprātīgie seniori, kuri ikdienā sniedz ne vien praktisku informāciju par Rīgas pašvaldības iestāžu darbalaikiem vai šo iestāžu tālruņa numuriem, bet nereti ar savu pretimnākošo sirsnību ir būtisks emocionāls atbalsts brīžos, kad senioram nav neviens, ar ko parunāt. Turklāt, lai senioriem nenāktos zvanam tērēt savus līdzekļus, viņiem tiek piedāvāta iespēja atzvanīt. 

Ņemot vērā esošās situācijas radīto risku sociālajai atsvešinātībai, Rīgas domes Labklājības departaments aicina dalīties ar informāciju par biedrības “Skalbes” diennakts krīzes tālruni, Senioru zvanu centru un būt atsaucīgiem īpaši gadījumos, ja savā redzeslokā ir zināms kāds, kam šī informācija varētu būt ļoti noderīga un palīdzēt emocionāli grūtā brīdī.

Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tālruņa Nr. 28495847. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:
1) Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;
2) Rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
3) Rakstot čatā darbadienās no plkst. 12.00 – 20.00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.
4) Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.
Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā, VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67359129.
Pusaudžu resursu centrs konsultē 10 - 18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus. Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai: https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/.

Biežāk uzdotie jautājumi – par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā

1.Vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta no 2021.gada 11.oktobra, mainīsies automātiskās invaliditātes pagarināšanas kārtība?

Nē! Kārtība, kādā tiek pagarināts iepriekš noteiktās invaliditātes termiņš, ir tāda pati, kāda tā bija iepriekšējo izsludināto ārkārtējo situāciju laikā.
Tātad, personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā (no 11.10.2021. līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas beigsies iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, invaliditātes termiņš tiks automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes grupu un pagarinot arī izsniegto atzinumu termiņus, ja tādi bijuši izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas/pabalsti).

2.Ja man jau iepriekš izsludināto ārkārtējo situāciju laikā automātiski tika pagarināta invaliditāte un termiņš beidzas šīs ārkārtējās situācijas laikā, vai tā tiks pagarināta atkārtoti?

Jā! Ja ir izveidojusies situācija, ka personai iepriekš izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (09.11.2020. – 06.04.2021.) un vēl trīs mēnešus pēc tam, t.i., līdz 06.07.2021., iepriekš noteiktā invaliditāte tika automātiski pagarināta un tās termiņš beidzas 2021.gada 11.oktobrī vai vēlāk, vai trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, un persona nebūs iesniegusi dokumentus atkārtotas invaliditātes ekspertīzei, tad iepriekš pagarinātais invaliditātes termiņš un atzinumi, ja tādi bijuši izsniegti, vēlreiz tiks automātiski pagarināti uz sešiem mēnešiem.

3.Uz ko attiecas invaliditātes termiņa pagarinājums līdz sešiem mēnešiem?

Iepriekš noteiktā invaliditāte tiek automātiski pagarināta visām personām ar invaliditāti, kurām tā beidzas ārkārtējās situācijas laikā (t.i., no 11.10.2021. līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, ja vien persona nav jau savlaicīgi pirms iepriekš noteiktās invaliditātes beigu termiņa iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai parastajā kārtībā.
Ja persona dokumentus invaliditātes ekspertīzei ir iesniegusi pirms noteiktā invaliditātes termiņa beigām (arī ārkārtējās situācijas laikā), tad invaliditātes ekspertīze tiek veikta vispārējā kārtībā, t.i., izvērtējot iesniegtos dokumentus un veicot invaliditātes ekspertīzi un nosakot atbilstošu invaliditātes termiņu (seši mēneši, viens, divi vai pieci gadi, invaliditāte bez atkārtota termiņa (“uz mūžu”)).

4.Vai tiks pagarināti arī visi iepriekš izsniegtie atzinumi?

Jā! Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā (no 11.10.2021. līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas beigsies iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, arī līdz šim izsniegto atzinumu termiņi tiks automātiski pagarināti uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

5.Vai automātisks termiņa pagarinājums tiks piemērots visos gadījumos?

Nē! Automātisks invaliditātes pagarinājums netiks piemērots, ja:
-    invaliditātes termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (t.i., pirms 11.10.2021.);
-    bērns ārkārtējās situācijas laikā sasniedz 18 gadu vecumu (lēmums nevar tikt automātiski pagarināts, jo pilngadīgām personām tiek piemēroti citi invaliditātes noteikšanas kritēriji, mainās atbalsta pasākumi u.c.).

6.Vai cilvēkam, kuram automātiski ir pagarināts iepriekšējais lēmums, ir obligāti jāgaida seši mēneši, lai atkārtoti veiktu invaliditātes ekspertīzi?

Nē! Ja personas ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sagatavojis nosūtījumu invaliditātes ekspertīzei, cilvēks to var iesniegt jebkurā laikā, negaidot sešu mēnešu pagarinājuma termiņa beigas. Tad personai invaliditātes ekspertīze tiek veikta parastajā kārtībā.
Ārkārtējās situācijas laikā persona minētos dokumentus var iesniegt VDEĀVK:
-    nosūtot tos pa pastu uz kādu no VDEĀVK nodaļām, VDEĀVK nodaļu adreses pieejamas VDEĀVK mājas lapā: https://www.vdeavk.gov.lv/lv/filiales;
-    iesniedzot elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pievienojot dokumentu skenētas kopijas;
-    nosūtot e-pastā: vdeavk@vdeavk.gov.lv, pievienojot dokumentu skenētas kopijas un parakstot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu.

7.Kā ārkārtējās situācijas laikā tiek veikts izvērtējums īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja dokumenti invaliditātes ekspertīzei iesniegti?

Īpašas kopšanas atzinuma sniegšanai VDEĀVK joprojām ir nepieciešams no pašvaldības sociālā dienesta (SD) saņemt personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu (turpmāk – novērtējums).
Arī ārkārtējās situācijas laikā VDEĀVK sūtīs pieprasījumu SD veikt novērtējumu, ja ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotajā nosūtījumā par invaliditātes ekspertīzes veikšanu būs atzīme par īpašas kopšanas izvērtēšanas nepieciešamību vai ekspertīzes laikā VDEĀVK konstatēs nepieciešamību to veikt.
Iespējami šādi SD rīcības varianti:
1)    SD, ievērojot visus piesardzības pasākumus, turpina apsekot klientus dzīvesvietās un veic ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu un anketu nosūta VDEĀVK.
2)    Ja SD, ņemot vērā riskus un noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus, nevar apsekot klientu dzīvesvietā, tad:
a)    ja klients ir zināms, ņemot vērā SD rīcībā esošo informāciju par personu, viņas dzīves apstākļiem un aktivitātēm, SD aizpilda novērtēšanas anketu un nosūta to VDEĀVK ar piezīmi, ka novērtējums veikts pamatojoties uz SD rīcībā esošo informāciju, bez klienta apmeklēšanas klātienē;
b)    ja SD rīcībā nav informācijas par klientu, SD var organizēt saziņu ar klientu videozvanā (Whatsapp, Zoom, Skype u.tml.) novērtējuma anketas aizpildīšanai. SD anketu nosūta VDEĀVK ar piezīmi, ka tas veikts attālināti, izmantojot video saziņu. Iespēja vizuāli redzēt klientu nodrošina lielāku ticamību, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs anketā norādītajai informācijai, nekā to iespējams konstatēt telefonsarunā;
c)    ja SD rīcībā nav informācijas par klientu un nevar aizpildīt novērtējuma anketu, SD nosūtīs VDEĀVK informāciju, ka novērtējums šobrīd netiks veikts. Mainoties situācijai, SD ir jāvērtē, vai nav iespējams veikt klienta apsekošanu dzīvesvietā vai sazināties citādā veidā un nosūtīt nepieciešamo informāciju VDEĀVK. Šādā gadījumā VDEĀVK pieņems lēmumu daļā par invaliditātes noteikšanu, bet lēmumu īpašas kopšanas atzinuma sniegšanai nepieņems.
3)    Ja persona ir iesniegusi iesniegumu VDEĀVK atkārtotai ekspertīzei, t.sk. īpašas kopšanas izvērtēšanai, bet SD atsaka vai nav iespējams veikt vides novērtējumu, VDEĀVK pieņem lēmumu pagarināt īpašas kopšanas atzinumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā tiks saņemta attiecīgā informācija no SD, kas var mainīt iepriekš pieņemto lēmumu.
! Situācijā, ja iepriekš noteiktais invaliditātes statuss un īpašas kopšanas atzinums būs beidzies ārkārtējās situācijas laikā, bet iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti atkārtotai ekspertīzei nebūs saņemti, invaliditātes termiņš un iepriekš sniegtais atzinums automātiski tiks pagarināti uz sešiem mēnešiem.

8.Vai invaliditātes apliecības derīguma termiņš tiks automātiski pagarināts ārkārtējās situācijas laikā?

Nē! Invaliditātes apliecības derīguma termiņš netiks pagarināts automātiski.
Personām, kurām automātiski tiks pagarināts invaliditātes termiņš, apliecība ar pagarināto termiņu tiks izsniegta tikai pēc personas pieprasījuma.
Ja ir nepieciešams saņemt invaliditātes apliecību ar pagarināto termiņu, jāvēršas VDEĀVK ar pieprasījumu izsniegt invaliditātes apliecību. Pieprasījumu brīvā formā var iesniegt:
-    pa pastu, VDEĀVK nodaļu adreses pieejamas VDEĀVK mājas lapā: https://www.vdeavk.gov.lv/lv/filiales;
-    elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu EP176 “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
-    ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: vdeavk@vdeavk.gov.lv.
Sīkāka informācija par invaliditātes apliecību izsniegšanu pieejama VDEĀVK mājas lapā – https://www.vdeavk.gov.lv/lv/pakalpojumi/atkartota-invaliditates-apliecibas-izsniegsana.
! Invaliditātes apliecības atjaunošanai vairs nav nepieciešams iesniegt personas fotogrāfiju. Atvieglojumu izmantošanai, invaliditātes apliecība jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu, t.i., pasi vai ID karti vai skolēna vai studenta, apliecību.
! Apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, nav derīga. Lai saņemtu atvieglojumus vietās, kur tā saņemšanai jāuzrāda apliecība, piemēram, sabiedriskajā transportā, nepieciešams saņemt apliecību ar pagarinātu termiņu.
Ņemot vērā, ka aizvien vairāk iestādes informāciju par personai noteikto invaliditāti saņem elektroniski, kā rezultātā arvien vairāk samazinās invaliditātes apliecības uzrādīšanas nepieciešamība, lūdzam izvērtēt nepieciešamību saņemt apliecību ar pagarinātu invaliditātes termiņu.

9.Ko darīt, ja invaliditātes termiņš ir beidzies pirms 2021.gada 11.oktobra un dokumenti nav iesniegti?

Šajos gadījumos iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš automātiski netiks pagarināts.
Personai jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta ar lūgumu aizpildīt nosūtījumu uz invaliditātes ekspertīzi. Ārsts nosūtījumu aizpildīs, ņemot vērā to informāciju, kas ir viņa rīcībā, un nosūtīs VDEĀVK, izmantojot e-pakalpojumus, par to informējot personu.
Pēc informācijas saņemšanas no sava ārsta, ka nosūtījums ir sagatavots un nosūtīts VDEĀVK, cilvēkam VDEĀVK jāiesniedz šādi dokumenti:
-    iesniegums par nepieciešamību veikt invaliditātes ekspertīzi;
-    aizpildīta Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa, atbilstoša formāta fotogrāfija invaliditātes apliecības izgatavošanai.
Minētos dokumentus cilvēks VDEĀVK var iesniegt pa pastu, aizpildot e-iesniegumu portālā www.latvija.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
Sīkāku informāciju, kā var iesniegt dokumentus VDEĀVK, skatīt šeit: https://www.vdeavk.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-vdeavk-par-invaliditates-ekspertizes-veiksanu.
VDEĀVK pēc dokumentu saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju (ja tāda būs), veiks invaliditātes ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un iespēju robežās pieņems lēmumu par invaliditātes noteikšanu vai atteikšanu.

10.Ko darīt, ja bērns sasniedz pilngadību ārkārtējās situācijas laikā?

Šajos gadījumos nav iespējams automātiski pagarināt iepriekšējo invaliditātes lēmumu, jo mainās gan invaliditātes noteikšanas kritēriji, gan piemērojamie atbalsta pasākumi (t.sk. pabalsti), kas izriet no personai noteiktās invaliditātes grupas, invaliditātes smaguma pakāpes un traucējuma veida.
Personai pašai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, kas lems par nosūtījuma uz invaliditātes ekspertīzi sagatavošanu, balstoties uz viņa rīcībā esošo informāciju.
VDEĀVK pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, veiks invaliditātes ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Lietās, kurās būs nepilnīga informācija, kas radīs šaubas, vai persona atbilst vai neatbilst invaliditātes statusa noteikšanai, ja tas būs iespējams, VDEĀVK veiks personas novērtēšanu klātienē vai lūgs iesniegt papildu informāciju. Gadījumā, ja šaubas nebūs iespējams novērst, tiks pieņemts lēmums par labu personai uz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunu vai papildu dokumentu invaliditātes ekspertīzei saņemšanai un jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā.

Informāciju sagatavoja Labklājības ministrija 27.10.2021.

Atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, grūtniecēm

UZMANĪBU! Lai saņemtu palīdzību, grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm un bērniem krīzes situācijā jāsazinās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Krīzes centrs” pa diennakts tālruni 28855596, 67848107, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanu institūcijā.

Bērnus uzņem:

* Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs"
Diennakts tālrunis/ diennakts uzņemšana: 28855596 67848107
Sociālie darbinieki: 67012149, 67012147, 67012118
Maskavas iela 178, Rīga

* "Sociālo pakalpojumu attīstības centrs" krīzes centrs “Mīlgrāvis” 
Ezera iela 21, Rīga, tālr. 67398383

* Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Burtnieks"
Burtnieku iela 37 (5.stāvs), Rīga, tālr. 67202737, 27338389

Krīzes centra pakalpojumu Rīgas pašvaldības ģimenes ar bērniem un grūtniecēm var saņemt arī Talsu krīzes centrā
Pakalpojuma sniegšanas adrese: “Zibeņi”, Ārlavas pag., Talsu novads
E-pasts: info@krizucentrs.lv
Diennakts tālrunis: 63291147

Informācija par krīzes centriem

Rīgas patversmēs uzņem cilvēkus bez dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušus

Rīgas pilsētas pašvaldībā personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas šobrīd tiek uzņemtas sekojošās patversmēs:
- Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208. Dežuranta tālrunis: 67037120.
- Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E. Dežuranta tālrunis: 67105634.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1. Dežuranta tālrunis: 20038485.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem Kartupeļu ielā 8. Dežuranta tālrunis: 22369758.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 26199737.
- Biedrības "PINS" naktspatversmes 1. stāvā sievietēm Aptiekas ielā 1, k-5. Dežuranta tālrunis: 26191917.
- Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversmē vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7. Dežuranta tālrunis: 29884047.
- Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" patversmē vīriešiem Cieceres ielā 1. Dežuranta tālrunis: 29720543.
- Evaņģēlisko Kristiešu draudze "Zilais Krusts" naktspatversmē vīriešiem, Mazjumpravas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 29802234. Papildus sniedz patversmes pakalpojumus vīriešiem ar kustību traucējumiem. Neuzņem personas pēc plkst. 22.00, kā arī neuzņem, ja personai nav veikts Covid-19 tests! 

Dienas laikā no plkst. 9.00-16.45 darbojas Rīgas patversmes Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem Katoļu ielā 57. Dežuranta tālrunis: 67181663, vadītāja  67181667.

Aicinām līdzcilvēkus nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Informācija aktualizēta: 2021. gada 11. oktobrī

Viesnīcu saraksts pašizolācijai par saviem līdzekļiem

No 2021. gada 1. jūlija valsts atbalst izolācijai tūristu mītnēs vairs nav pieejams un personas var izmantot viesnīcas, kuras piedāvā šādu pakalpojumu, par saviem līdzekļiem, saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Klientiem bez noteiktas dzīvesvietas, ja rodas tāda nepieciešamība, ir iespēja pašizolēties patversmē Sofijas ielā 8.

 

 

Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā

Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirts tikai pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalstu krīzes situācijā, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ!

Covid-19 krīzes pabalsta apmērs ir personai līdz 150 euro mēnesī. Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37¹ punktam pašvaldība pabalstu krīzes situācijā bērnam līdz 18 gadu vecumam palielina par 50 euro mēnesī.

Klients 3 mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek piešķirts vai atteikts, izvērtējot katru gadījumu individuāli!

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta situācija, kas saistīta, piemēram, ar Covid-19 izplatības un inficēšanās risku, šai laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Iesnieguma veidlapas paraugs

Lūdzam iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana, atvieglo Rīgas Sociālā dienesta darbu.

Transporta pārvadājumi cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi

*!*!*! Sanitārā Transporta Dienests SIA "Milur" piedāvā transporta pārvadājumus cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi, kā arī, ja ir aizdomas par to. Transports aprīkots ar skābekļa aparātu, personālam ir speciālie aizsargtērpi. Specializētais transports aprīkots ar visu nepieciešamo, lai pasažieris justos droši, ērti un komfortabli, kā arī ar klimatkontroles zonu priekš klientiem transportēšanas medicīnas darbinieka pavadībā.

Tālrunis operatoram transporta pieteikšanai: 27070703 vai 27070702

Cena par km - 1.30 EUR+PVN.  Kā arī piemaksa par vienu braucienu 50.00 EUR+PVN (aizsarglīdzekļu pilnam aprīkojumam). Minimālā pasūtījuma summa ir 50.00 EUR + PVN

Uzņēmums strādā 24 stundas katru dienu! Protams, laicīga transporta rezervācija nodrošinās mieru un pārliecību, ka pacients laicīgi būs vajadzīgajā vietā un nevajadzēs gaidīt līdz atbrīvosies mašīna. Sanitārā transporta bāzes vietas ir Rīga, Jelgava, Auce. SIA "Milur" piedāvā sanitārā transporta pakalpojumus pa visu Latviju.

Plašāka informācija par SIA "Milur" mājas lapā.

*!*!*! Transporta pakalpojumus Covid-19 pacientu pārvadāšanai piedāvā: individuālā darba veicējs Aivars Oliņš. Transporta pieteikšana: 23301833, e-pasts: aivars773@inbox.lv

 

Brīvprātīgo palīdzība rīdziniekiem

Tos cilvēkus, īpaši seniorus, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Aplūko infografiku par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā ŠEIT!

Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku.

Tāpat arī aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk sazinieties ar minētajām nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt palīdzību pārtikas piegādē, medikamentu iegādē un sniegt citu palīdzību, ja jums tiešām nav neviena, kas var palīdzēt.

Siltais ēdiens bez maksas

1. Neuzrādot dokumentus, siltu ēdienu var saņemt kādā no četrām bezmaksas zupas virtuvēm. Ēdiens tiek izsniegts TIKAI līdzi nešanai savos traukos!

Zupas virtuves darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalna rajonā, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00
• Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 56, no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 9.00 līdz 10.00, svētdienās no plkst. 16.00 līdz 17.00
• Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 126, katru dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00
• Ziemeļu rajonā, Zandartu iela 2A darba dienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

2. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas darba dienās! Silto ēdienu var saņemt TIKAI līdzi nešanai savos traukos! Silto ēdienu var saņemt rīdzinieki, kuriem ir Rīdzinieka karte un piešķirts Rīgas Sociālā dienesta statuss:
• par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00
• Āgenskalnā, Slokas ielā 33, darba laiks no plkst. 9.00 līdz 14.00
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Sarkandaugavā, Duntes ielā 52, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Bolderājā, Gobas ielā 23, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Bolderājā, Mežrozīšu iela 43, darba laiks ir no plkst. 11.00 līdz 14.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 250A, darba laiks no plkst.10.00 līdz 14.30
• Juglā, Brīvības gatvē 369, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00

Aicinājums nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija!

Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros.

Atgādinām, ka 10 vietās Rīgā turpinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšana.

Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās, darba laikā Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informācija aktualizēta: 6.01.2022.

Eiropas atbalsta pakas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas Rīgas iedzīvotāji var saņemt, stingri ievērojot visas drošības prasības. Ar pārtikas paku izsniegšanas laikiem var iepazīties sadaļā Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

UZMANĪBU!

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, ja Jums ir paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai citi saaukstēšanās simptomi, kā arī, esat bijis kontaktā ar slimu personu un atrodaties pašizolācijā, nedodieties paši pēc atbalsta pakām. Sazinieties ar Jums tuvāko atbalsta pakas izsniegšanas vietu, un pārrunājiet iespējamos risinājumus.

Tos rīdziniekus, kuri saņem piecas un vairāk pakas, nodibinājums "Samāriešu fonds" aicina sazināties pa tālruni 26393575, lai palīdzētu atbalsta pakas nogādāt uz mājām.

Kā var saņemt specializētā transporta pakalpojumus?

Specializētā transporta pakalpojuma saņemšanai rīdziniekam Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā jāiesniedz iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem. Cilvēka matreiālo stāvokli neizvērtē. Pakalapojuma saņemšanas kārtību nosaka Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr.23  “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālajam dienestam par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu ir noslēgts sadarbības līgums:
1.Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība”;tālrunis uzziņām: 67339265; 26317267.
2.Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība;tālrunis uzziņām:67815299, 29395599. 
3.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”;tālrunis uzziņām: 67336651.
4.Sia “Volente deo”, tālrunis uzziņām:27034798.
5. SIA "MED Transports”, tālrunis uzziņām:29111012, 29635837(diennakts). 
6. Biedrība „Rīgas PSR”, tālrunis uzziņām: 29400740. 

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālo dienestu par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu. Mikroautobusi ir aprīkoti ar liftiem – pacēlājiem vai uzbrauktuvēm, ir speciālas drošības jostas ratiņkrēsliem un sēdošajiem, kas garantē drošību brauciena laikā.
Biedrība arī nodrošina guļošu pacientu transportēšanu uz mājām no slimnīcas, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas.
Pakalpojuma pieteikšana pa tālruni 67339265, darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.
Diennakts servisa tālrunis: 26317267.
Mājas lapa: http://svjp.lv/lv/info/specializetais-transports

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" piedāvā drošu un ērtu specializēto transportu, lai nogādātu personas, kuras pašas nevar pārvietoties, uz (no) slimnīcu, pie ārsta, uz citu dzīvesvietu, kā arī pa jebkuru citu nepieciešamo maršrutu. Samariešu apvienības rīcībā ir īpaši aprīkoti transportlīdzekļi ratiņkrēslā sēdošu vai guļošu personu pārvadāšanai.
Tālrunis: 8898 vai 67815299
Mājas lapa: http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/specializetais-transports

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina specializēta autotransporta pakalpojumu personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai Rīgā.Braucieni tiek nodrošināti arī brīvdienās plkst. 8.00-20.00.
Pārvadājumi jāpiesaka darba dienās plkst. 9.00-17.00. Gadījumos, kad laiks nav noteikts, var pieteikt tekošajā dienā, konkrēta laika gadījumā – iepriekšējā dienā.
Tālrunis: 67212775, mob.tel.: 29800190.
Mājas lapa: http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/specializeta-autotransporta-pakalpojumi/

Sia “Volente deo” sniedz specializētā transporta un pavadoņa paklapojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvā specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Tālrunis: 27034798, dispečere - 27034764 
Mājas lapa: http://volentedeo.lv/

Nav līgums ar Rīgas Sociālo dienestu Biedrībai PINS, bet biedrība piedāvā specializēto invalīdu un gulošo slimnieku pārvadāšanas transportu. Piedāvā individualu diennakts specializētā invalīdu un gulošo slimnieku transporta pakalpojumu gan Latvijā, gan straptautiskajos pārbraucienos.
Tālrunis: 29227306
Mājas lapa: http://www.pins.lv/lv/socialie-pakalpojumi/specializetais-transports

SIA MED transports. Specializēta transporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašam vajadzībām,kopā ar pavadoni-asistentu vai medicīnas darbinieku.
Diennakts tālrunis 8388
Mājas lapa: https://medtransports.lv/lv/par-mums