.

Iztikas līdzekļu deklarācija izdrukai

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Izdrukai: Iztikas līdzekļu deklarācija

Par atbalstu mājsaimniecībām norēķinos par mājokli – jautājumi un atbildes

Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu.
Likuma mērķis ir mazināt ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu saistītu negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi.

Lai sniegtu plašāku atbalstu mājsaimniecībām norēķinos par mājokli, likumā papildinātas jau decembrī pieņemtās normas un mērķdotācija pašvaldībām mājokļa pabalsta nodrošināšanai iedzīvotājiem noteikta līdz 2022.gada 31.decembrim. Sabiedrībai ir daudz jautājumu par tematu, tāpēc Labklājības ministrija ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi uz tiem skaidrojošas atbildes.

Kādi ir pieņemtie risinājumi pašvaldību nodrošinātā mājokļa pabalsta ietvaros?
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu atbalstu visās pašvaldībās zemu ienākumu mājsaimniecībām, kurās pastāv risks norēķināties par mājokļa uzturēšanu šajā apkures sezonā, īpaši pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi arī ir zemi, bet nedaudz pārsniedz šobrīd Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni, jau decembrī Saeima veica grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nosakot koeficientus diviem mājsaimniecību veidiem mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulā:
*atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;
*mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2.

Tas deva iespēju saņemt mājokļa pabalstu atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar ienākumiem līdz aptuveni 400 eiro, šādi saglabājot personas rīcībā 272 eiro mēnesī, vai mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ar ienākumiem aptuveni 600 eiro, šādi saglabājot mājsaimniecības rīcībā 370 eiro mēnesī.

Koeficients attiecas tikai uz mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas formulu, bet neietekmē garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru.
Vienlaikus tika ieviesta mērķdotācija pašvaldībām mājokļa pabalsta nodrošināšanai iedzīvotājiem – līdzfinansējums 50 procentu apmērā no mājokļa pabalstam faktiski izlietotajiem izdevumiem. Tas bija paredzēts no janvāra līdz maijam. Tagad šis laiks ir pagarināts līdz gada beigām.Tagad ir noteikta augstāka robeža, pie kuras arī pārējās mājsaimniecības var kvalificēties mājokļa pabalsta saņemšanai. Tas ļaus uz mājokļa pabalstu pretendēt arī pārējām mājsaimniecībām, kurām noteikts koeficients 1,5.

Pārējās mājsaimniecības pašvaldību programmā, kas tiks izmatota mājokļa pabalsta aprēķināšanai, ir šādas:
*mājsaimniecības ar nepilnu ģimeni ar 1 - 2 bērniem;
*mājsaimniecības ar nepilu ģimeni ar 3 un vairāk bērniem;
*mājsaimniecības ar pilnu ģimeni ar 1 – 2 bērniem;
*mājsaimniecības ar pilnu ģimeni ar 3 un vairāk bērniem;
*mājsaimniecības bez bērniem, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona.
To varēs saņemt arī, piemēram, pilnas un nepilnas ģimenes ar bērniem, ģimenes, kurās ir viena vai vairākas personas ir darbspējīgā vecumā, bet dzīvo kopā ar pensijas vecuma personu vai persona ar invaliditāti.
Bērni un pensionāri ir tā iedzīvotāju kategorija, kura ir mazāk aizsargāta, jo bieži vien ir atkarīga no citiem cilvēkiem - bērni no vecākiem un pensionāri no saviem bērniem, tādēļ koeficienta palielināšana, lai sniegtu mājokļa pabalstu arī pārējām mājsaimniecībām, ir pamatota un nepieciešama.

Kas var pretendēt uz šo pašvaldību pabalstu?
Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli  apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai (109 eiro pirmajai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā) un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc speciālas formulas, piemērojot attiecīgo koeficientu.
Turklāt atbalsts tiks nodrošināts ne tikai diviem mājsaimniecību veidiem līdz 2022.gada 31.maijam, bet visiem mājsaimniecību veidiem visa gada garumā.

Kā un kur var pieteikties šī pabalsta saņemšanai?
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegumu, ienākumus un ar mājokli saistītu izdevumus apliecinošus dokumentus.
Ārkārtējās situācijas laikā dokumentu iesniegšana notiek attālināti un pašvaldības sociālais dienests var piešķirt mājokļa pabalstu,  pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem.

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
*par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
*par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
*ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, gāzes balona iegādi vai nomaiņu, nekustamā īpašuma nodoklis;
*cietā kurināmā iegādei (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas).

Visām izdevumu pozīcijām ir noteikti maksimāli pieļaujamie normatīvi. To nosaka Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikums.

Kas vēl tiek vērtēts pirms mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas?
Pašvaldības sociālais dienests pirms mājokļa pabalsta apmērā aprēķināšanas izvērtē mājsaimniecībai piederošos naudas līdzekļu uzkrājumus un īpašumus. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam par naudas līdzekļu uzkrājumiem neuzskata 272 euro mājsaimniecībai, par īpašumu neuzskata mājokli, kurā mājsaimniecība dzīvo un ir deklarēta, zemes īpašumu, kas kopumā nepārsniedz piecus hektārus un sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transporta līdzekļus, kas precizēts likumā.

Autors Labklājības ministrija

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem ir grūtības segt komunālo izdevumu rēķinus, vērsties Rīgas Sociālajā dienestā

Kas ir mājokļa pabalsts ?
Mājokļa pabalsts  ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, kas tiek pārskaitīts apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”
Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Kas var pretendēt uz mājokļa pabalstu:?
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusi mājsaimniecība.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai piešķirtu  mājokļa pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija.  
Lai to varētu izdarīt:
1) persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā iesniegumu un dokumentus,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
2) aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē  savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.
Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

Kā tiek aprēķināts mājokļa pabalsta apmērs?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma ( GMI)  sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī.

No1. janvāra tikai aprēķinot mājokļa pabalstu GMI sliekšņu summai piemēro koeficientus:
•atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – 2,5;
•mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – 2;
•pārējām mājsaimniecībām – 1,5.

Piemēri mājokļa pabalsta aprēķinam
Piemērs nr.1.
Atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar  ienākumiem ir 350 euro  un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī - 210 euro , mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 GMI sliekšņu summa, 2,5 - koeficients,  
    P = (109x2,5+210) - 350 = 132,50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  77.50 euro ir summa, kura klientam pašam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.2.
 Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas personas - pensionārs un persona ar invaliditāti, kopējie ienākumi  ir 550 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu mēnesī - 390 euro .
Mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 +76 GMI sliekšņu summa, 2 - koeficients,  
P = (109+ 76)x2 +390) - 550 = 210  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  180 euro ir summa, kura klientiem pašiem ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.3.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo viena darbspējīga persona, ienākumi  mēnesī  ir 400 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 304 euro
P = 109 +304 - 400 = 13  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  291 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.4.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas darbspējīgas personas un divas nepilngadīgas personas, ienākumi  mēnesī  ir  800 euro,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 480 euro , pabalsta aprēķins
    P=((109+3x76)+480))-800=17 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, bet  463 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par  pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Sakarā ar ārkārtīgi lielu saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraucieties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies !!!

Aktuālā informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbu

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru.

Aicinām klātienē klientus ierasties TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PRIERAKSTA un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - lietot sejas aizsargmasku, veikt roku dezinfekciju, ievērot 2 m distanci. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt Rīgas Sociālo dienestu klātienē.

Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumus Rīgas Sociālā dienesta e-adrese : https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
•Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā :https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem

Ar jaunumiem un aktualitātēm var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv, savukārt informācija par veselības veicinošiem un atkarības profilakses jautājumiem pieejama mājas lapā: veseligsridzinieks.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Neskaidrību gadījumā par citu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību var zvanīt uz Rīgas domes Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 vai rakstīt uz e-pasta adresi aic@riga.lv. Pagaidām informatīvais tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. 

Informācija aktualizēta: 2022. gada 13. jūnijā

Kur rīdzinieki, kuriem nav internetbankas, var saņemt Covid-19 sertifikātu

Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja savu digitālo Covid-19 sertifikātu lejupielādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, piemēram, internetbanku.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 ]vai Covid-19 testu, kā arī jebkurā citā ārstniecības iestādē.

Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēki, kuri nelieto internetu un kuriem nav digitālo autorizēšanās iespēju, sertifikātu var izdrukāt piecos Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros Brīvības ielā 49/53, Ieriķu ielā 43, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Gobas ielā 6a. Pirms došanās uz kādu no Apkaimju iedzīvotāju centriem nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 80000800 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Cilvēki ar runas vai dzirdes traucējumiem var pieteikties, rakstot uz e-pastu:aic@riga.lv.

 

Tālruņi rīdziniekiem, kas var būt noderīgi emocionāli grūtā brīdī

Laikā, kad spēkā stājusies virkne ierobežojošu pasākumu ar mērķi samazināt pieaugošo slimības Covid-19 izplatību, ieviestie sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi būtiski ietekmē līdzšinējās saskarsmes veidus un savstarpējo komunikāciju. Daļai sabiedrības šīs pārmaiņas var sagādāt lielākas grūtības un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Satraukums, apjukums, bailes vai dusmas vairāk vai mazāk ietekmē ikvienu no mums. Grūtā brīdī var palīdzēt saruna ar līdzcilvēkiem, kuriem uzticaties, bet ja šādu iespēju nav, atgādinām, ka pieaugušajiem ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu, zvanot krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa diennakts krīzes tālruņiem 116123; 67222922 vai 27722292.

Trauksmes sajūta, neziņa vai bailes šajā laikā var pastiprināties īpaši senioru vidū. Tas saistāms ar to, ka tieši seniori ir sabiedrības daļa, kuru dažādu veselības problēmu dēļ slimība Covid-19 var skart vissmagāk, gan arī to, ka esošie drošības pasākumi rada arī lielāko sociālās izolētības risku, kas īpaši smagi var skart tieši vientuļos seniorus. Rīgas domes Labklājības departaments atgādina, ka darbojas Senioru zvanu centrs katru darba dienu - no plkst. 10.00 līdz 14.00. Rīgas seniori laipni aicināti zvanīt pa tālruņa numuriem 20224913, 25643438 un 29438355. Uz telefona zvaniem atbild brīvprātīgie seniori, kuri ikdienā sniedz ne vien praktisku informāciju par Rīgas pašvaldības iestāžu darbalaikiem vai šo iestāžu tālruņa numuriem, bet nereti ar savu pretimnākošo sirsnību ir būtisks emocionāls atbalsts brīžos, kad senioram nav neviens, ar ko parunāt. Turklāt, lai senioriem nenāktos zvanam tērēt savus līdzekļus, viņiem tiek piedāvāta iespēja atzvanīt. 

Ņemot vērā esošās situācijas radīto risku sociālajai atsvešinātībai, Rīgas domes Labklājības departaments aicina dalīties ar informāciju par biedrības “Skalbes” diennakts krīzes tālruni, Senioru zvanu centru un būt atsaucīgiem īpaši gadījumos, ja savā redzeslokā ir zināms kāds, kam šī informācija varētu būt ļoti noderīga un palīdzēt emocionāli grūtā brīdī.

Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tālruņa Nr. 28495847. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:
1) Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;
2) Rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
3) Rakstot čatā darbadienās no plkst. 12.00 – 20.00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.
4) Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.
Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā, VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67359129.
Pusaudžu resursu centrs konsultē 10 - 18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus. Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai: https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/.

Atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, grūtniecēm

UZMANĪBU! Lai saņemtu palīdzību, grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm un bērniem krīzes situācijā jāsazinās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Krīzes centrs” pa diennakts tālruni 28855596, 67848107, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanu institūcijā.

Bērnus uzņem:

* Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs"
Diennakts tālrunis/ diennakts uzņemšana: 28855596 67848107
Sociālie darbinieki: 67012149, 67012147, 67012118
Maskavas iela 178, Rīga

* "Sociālo pakalpojumu attīstības centrs" krīzes centrs “Mīlgrāvis” 
Ezera iela 21, Rīga, tālr. 67398383

* Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Burtnieks"
Burtnieku iela 37 (5.stāvs), Rīga, tālr. 67202737, 27338389

Krīzes centra pakalpojumu Rīgas pašvaldības ģimenes ar bērniem un grūtniecēm var saņemt arī Talsu krīzes centrā
Pakalpojuma sniegšanas adrese: “Zibeņi”, Ārlavas pag., Talsu novads
E-pasts: info@krizucentrs.lv
Diennakts tālrunis: 63291147

Informācija par krīzes centriem

Rīgas patversmēs uzņem cilvēkus bez dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušus

Rīgas pilsētas pašvaldībā personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas šobrīd tiek uzņemtas sekojošās patversmēs:
- Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208. Dežuranta tālrunis: 67037120.
- Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E. Dežuranta tālrunis: 67105634.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1. Dežuranta tālrunis: 20038485.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 26199737.
- Biedrības "PINS" naktspatversmes 1. stāvā sievietēm Aptiekas ielā 1, k-5. Dežuranta tālrunis: 26191917.
- Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversmē vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7. Dežuranta tālrunis: 29884047.
- Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" patversmē vīriešiem Cieceres ielā 1. Dežuranta tālrunis: 29720543.
- Evaņģēlisko Kristiešu draudze "Zilais Krusts" naktspatversmē vīriešiem, Mazjumpravas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 29802234. Papildus sniedz patversmes pakalpojumus vīriešiem ar kustību traucējumiem. Neuzņem personas pēc plkst. 22.00.

Dienas laikā no plkst. 9.00-16.45 darbojas Rīgas patversmes Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem Katoļu ielā 57. Dežuranta tālrunis: 67181663, vadītāja  67181667.

Aicinām līdzcilvēkus nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Informācija aktualizēta: 2022. gada 1. 05.

Viesnīcu saraksts pašizolācijai par saviem līdzekļiem

No 2021. gada 1. jūlija valsts atbalst izolācijai tūristu mītnēs vairs nav pieejams un personas var izmantot viesnīcas, kuras piedāvā šādu pakalpojumu, par saviem līdzekļiem, saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Klientiem bez noteiktas dzīvesvietas, ja rodas tāda nepieciešamība, ir iespēja pašizolēties patversmē Sofijas ielā 8.

 

 

Brīvprātīgo palīdzība rīdziniekiem

Tos cilvēkus, īpaši seniorus, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Aplūko infografiku par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā ŠEIT!

Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku.

Tāpat arī aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk sazinieties ar minētajām nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt palīdzību pārtikas piegādē, medikamentu iegādē un sniegt citu palīdzību, ja jums tiešām nav neviena, kas var palīdzēt.

Siltais ēdiens bez maksas

1. Neuzrādot dokumentus, siltu ēdienu var saņemt kādā no četrām bezmaksas zupas virtuvēm. Ēdiens tiek izsniegts TIKAI līdzi nešanai savos traukos!

Zupas virtuves darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalna rajonā, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00
• Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 56, no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 9.00 līdz 10.00, svētdienās no plkst. 16.00 līdz 17.00
• Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 126, katru dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00
• Ziemeļu rajonā, Zandartu iela 2A darba dienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

2. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas darba dienās! Silto ēdienu var saņemt TIKAI līdzi nešanai savos traukos! Silto ēdienu var saņemt rīdzinieki, kuriem ir Rīdzinieka karte un piešķirts Rīgas Sociālā dienesta statuss:
• par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalnā, Slokas ielā 33, darba laiks no plkst. 9.00 līdz 14.00
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.30 līdz 13.30
• Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Bolderājā, Gobas ielā 23, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 250A, darba laiks no plkst.10.00 līdz 14.30
• Juglā, Brīvības gatvē 369, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00

Aicinājums nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija!

Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros.

Atgādinām, ka 11 vietās Rīgā turpinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšana.

Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās, darba laikā Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informācija aktualizēta: 01.04.2022.

Eiropas atbalsta pakas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas Rīgas iedzīvotāji var saņemt, stingri ievērojot visas drošības prasības. Ar pārtikas paku izsniegšanas laikiem var iepazīties sadaļā Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

UZMANĪBU!

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, ja Jums ir paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai citi saaukstēšanās simptomi, kā arī, esat bijis kontaktā ar slimu personu un atrodaties pašizolācijā, nedodieties paši pēc atbalsta pakām. Sazinieties ar Jums tuvāko atbalsta pakas izsniegšanas vietu, un pārrunājiet iespējamos risinājumus.

Tos rīdziniekus, kuri saņem piecas un vairāk pakas, nodibinājums "Samāriešu fonds" aicina sazināties pa tālruni 26393575, lai palīdzētu atbalsta pakas nogādāt uz mājām.

Kā var saņemt specializētā transporta pakalpojumus?

Specializētā transporta pakalpojuma saņemšanai rīdziniekam Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā jāiesniedz iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem. Cilvēka matreiālo stāvokli neizvērtē. Pakalapojuma saņemšanas kārtību nosaka Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr.23  “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālajam dienestam par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu ir noslēgts sadarbības līgums:
1.Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība”;tālrunis uzziņām: 67339265; 26317267.
2.Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība;tālrunis uzziņām:67815299, 29395599. 
3.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”;tālrunis uzziņām: 67336651.
4.Sia “Volente deo”, tālrunis uzziņām:27034798.
5. SIA "MED Transports”, tālrunis uzziņām:29111012, 29635837(diennakts). 
6. Biedrība „Rīgas PSR”, tālrunis uzziņām: 29400740. 

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālo dienestu par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu. Mikroautobusi ir aprīkoti ar liftiem – pacēlājiem vai uzbrauktuvēm, ir speciālas drošības jostas ratiņkrēsliem un sēdošajiem, kas garantē drošību brauciena laikā.
Biedrība arī nodrošina guļošu pacientu transportēšanu uz mājām no slimnīcas, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas.
Pakalpojuma pieteikšana pa tālruni 67339265, darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.
Diennakts servisa tālrunis: 26317267.
Mājas lapa: http://svjp.lv/lv/info/specializetais-transports

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" piedāvā drošu un ērtu specializēto transportu, lai nogādātu personas, kuras pašas nevar pārvietoties, uz (no) slimnīcu, pie ārsta, uz citu dzīvesvietu, kā arī pa jebkuru citu nepieciešamo maršrutu. Samariešu apvienības rīcībā ir īpaši aprīkoti transportlīdzekļi ratiņkrēslā sēdošu vai guļošu personu pārvadāšanai.
Tālrunis: 8898 vai 67815299
Mājas lapa: http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/specializetais-transports

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina specializēta autotransporta pakalpojumu personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai Rīgā.Braucieni tiek nodrošināti arī brīvdienās plkst. 8.00-20.00.
Pārvadājumi jāpiesaka darba dienās plkst. 9.00-17.00. Gadījumos, kad laiks nav noteikts, var pieteikt tekošajā dienā, konkrēta laika gadījumā – iepriekšējā dienā.
Tālrunis: 67212775, mob.tel.: 29800190.
Mājas lapa: http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/specializeta-autotransporta-pakalpojumi/

Sia “Volente deo” sniedz specializētā transporta un pavadoņa paklapojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvā specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Tālrunis: 27034798, dispečere - 27034764 
Mājas lapa: http://volentedeo.lv/

Nav līgums ar Rīgas Sociālo dienestu Biedrībai PINS, bet biedrība piedāvā specializēto invalīdu un gulošo slimnieku pārvadāšanas transportu. Piedāvā individualu diennakts specializētā invalīdu un gulošo slimnieku transporta pakalpojumu gan Latvijā, gan straptautiskajos pārbraucienos.
Tālrunis: 29227306
Mājas lapa: http://www.pins.lv/lv/socialie-pakalpojumi/specializetais-transports

SIA MED transports. Specializēta transporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašam vajadzībām,kopā ar pavadoni-asistentu vai medicīnas darbinieku.
Diennakts tālrunis 8388
Mājas lapa: https://medtransports.lv/lv/par-mums