Veiksmīgi piemēri iedvesmo, vai ne? Projekta “Proti un dari” jaunieši no Rīgas dalās savā pieredzē, kāpēc viņi ir iesaistījušies projektā un kādas projekta sniegtās iespējas viņi ir izmantojuši. Noskaties video šeit un piesakies arī Tu!

Seko līdzi jaunumiem projekta "Proti un dari" Facebook kontā. 

Pieteikties prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā "PROTI un DARI!" iespējams, sazinoties ar Rīgas pilsētas pašvaldības projekta “PROTI un DARI!” vadītāju: Andri Izinkēviču, e-pasts: andris.izinkevics@riga.lv, tālr. 67105166, 22069816, vai sazinoties ar sociālā tīkla Facebook starpniecību. 

...........................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

Pamatojoties uz 29.05.2019. RD sēdes lēmumu Nr.2319, veikti projekta “PROTI un DARI!” grozījumi deleģējuma līgumos:
1. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums ar nodibinājumu “Caritas Latvija”. Grozījumi Nr.RD-19-123-lī/1 (grozījumus skatīt šeit)
2. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”. Grozījumi Nr.RD-19-129-lī/1 (grozījumus skatīt šeit)

Projekta “PROTI un DARI” ietvaros Rīgas domes Labklājības departaments izsludināja Stratēģisko partneru atlases konkursu. Konkursa komisija 07.01.2019. izvēlējās šādus Projekta prasībām atbilstošus Stratēģiskos partnerus, kuri iegūs tiesības slēgt līgumu ar konkursa rīkotāju par Projekta aktivitāšu īstenošanu:
• Nodibinājums “Caritas Latvija” (līgumu skatīt šeit)
• Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”(līgumu skatīt šeit)
• Nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”(līgumu skatīt šeit)
• Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”(līgumu skatīt šeit)
• Nodibinājums “Pievienotā vērtība”(līgumu skatīt šeit)
• Nodibinājums “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”(līgumu skatīt šeit)
• Biedrība “YOUNG FOLKS LV”(līgumu skatīt šeit)
• Biedrība “Move up” (līgumu skatīt šeit)

.......................................................................................................................................................

 

EESF projekts “PROTI un DARI”
(Nr. 8.3.3.0./15/I/001) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
NVO vai jauniešu centru darbībā”

Projekta "PROTI un DARI!" stratēģisko partneru atlases konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Stratēģisko partneru atlases konkursu projekta “PROTI un DARI” ietvaros. Konkursa mērķis ir izvēlēties Projekta prasībām atbilstošus Stratēģiskos partnerus, kuri iegūs tiesības slēgt līgumu ar konkursa rīkotāju par Projekta aktivitāšu  īstenošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt 15-29 gadus vecus jauniešus, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, attīstīt viņu prasmes un veicināt iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lai kļūtu par Projekta Stratēģisko partneri, Pretendentam iepriekšējo 2 gadu laikā  jābūt pieredzei darbā ar jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Par Stratēģiskiem partneriem var kļūt biedrības , nodibinājumi un komersanti.

Konkursa pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 7. janvārim, plkst.10:00. Lejupielādēt pieteikumu. 04.01.2019. precizēts konkursa pieteikums ir atrodams šeit.

Pretendents vai tā pilnvarota persona iesniedz konkursa pieteikumu Labklājības departamentā – Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 3.stāvā, papīra formātā vienā oriģināleksemplārā, kā arī elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā, vai iesniedz pieteikumu, kurš parakstīts ar elektronisko parakstu, elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu dl@riga.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties, lejupielādējot šeit.

Sīkāk par projektu lasīt šeit.

.......................................................................................................................................................