Trauksmes cēlējiem

Informācija trauksmes cēlējiem

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu:
• trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;  
• trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;  
• informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu?

Ne visi gadījumi, kad plānojat ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:
• ja trauksme tiek celta anonīmi;
• ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
• ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
• ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
• apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
• izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.
 
Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapuJa vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, obligāti jānorāda:
• ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
• trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;
• trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);
• vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojums sākotnēji tiks iesniegts bez paraksta (vienkāršs e-pasta sūtījums vai aizpildīta elektroniskā ziņojuma forma) un atbildīs trauksmes celšanas pazīmēm, atbildīgais darbinieks ar iesniedzēju sazināsies, lai nodrošinātu, ka ziņojums tiks parakstīts.

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams atbilstoši katras institūcijas norādītajai kārtībai: Iekšējā trauksmes celšanas sistēma RD Labklājības departamentā. RD Labklājības departamentā to iesniedz, nosūtot uz speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: ldtrauksme@riga.lv, nosūtot pa pastu atbildīgajam darbiniekam, iesniedzot klātienē atbildīgajam darbiniekam vai ievietojot speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastītē, kas atrodas institūcijas telpās. Pastkaste "Trauksmes cēlēju ziņojumiem" atrodas RD Labklājības departamenta 3. stāvā pie 314. kabineta.

Kas ir atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos RD Labklājības departamentā?

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Rīgas domes Labklājības departamentā ir Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Benita Brūdere, tālrunis: 67105159, e-pasts: benita.brudere@riga.lv

Kas notiek pēc trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas?

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule.
Ja ziņojuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, ar iesniedzēju sazināsies institūcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos vai par ziņojuma izskatīšanu atbildīgā persona.
Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu.

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.