• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Granta programmas “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” projektu konkurss

Granta programmas “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā”

Rīgas domes Labklājības departamenta granta programmas “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” mērķis ir stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām. Šī granta programma izveidota kā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta pasākums, akcentējot darba integrācijas uzņēmumu lomu un iespējas darba vietu radīšanā un nodrošināšanā tiem Rīgas iedzīvotājiem, kuriem integrācija darba tirgū dažādu iemeslu dēļ ir apgrūtināta.
Uz finansējumu šajā granta programmā var pretendēt Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kura juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, vai kurš gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, apņemas norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Rīgā, un kurš granta atbalsta saņēmušo daļu apņemas apgūt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Grants tiek piešķirts konkursa kārtībā. Granta pretendentam, lai sasniegtu konkursa mērķi, jāizpilda uzdevumi:
1. Jānodarbina rīdzinieki no sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas, un ceļot esošo sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu darbinieku kapacitāti;
2. Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība jārisina saskaņā ar sociālajiem un biznesa principiem, nodrošinot piedāvātā risinājuma ilgtspēju;
3. Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai jābūt organizētai atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces vai sniedzot pieprasītus pakalpojumus tirgum;
4. Konkursa mērķa sasniegšanā jābūt draudzīgam videi.

Konkursa ietvaros par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām uzskatāmas:
a. Personas ar invaliditāti un personas ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem;
b. Personas no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
c. Jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes);
d. Bezdarbnieki (īpaši jaunieši);
e. Ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;
f. Personas, kuras ir atkarīgas no narkotiskām un/vai psihotropām vielām, kā arī tādas, kurām ir atkarības (datorspēles, azartspēles);
g. Personas, kas cietušas no vardarbības vai cilvēku tirdzniecības;
h. Romu tautības personas;
i. Personas, kas vecākas par 54 gadiem;
j. Personas bez noteiktas dzīvesvietas;
k. Bēgļi un migranti.

Granta apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāk par 12 mēnešiem kopš līguma ar Labklājības departamentu noslēgšanas.
Kopš 2016. gada granta programmas “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” ietvaros ir bijuši izsludināti 3 konkursi un piešķirti 8 granti. 2021. gadā granta programmas konkursu izsludināt nav plānots.