Finansējuma pieprasījuma konkursi

UZMANĪBU!!!

RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTS INFORMĒ - ŠOBRĪD NETIEK IZSLUDINĀTA FINANSĒJUMU IESNIEGŠANAS CETURTĀ KĀRTA. 

Šobrīd aicinām sekot līdzi informācijai!

.......................................................................................................................................................

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2018.gada 23.janvārī    Nr. DL - 18 -  1 - nts

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2018.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-18-6-nts,
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.01.2019.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-19-1-nts,
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2020.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-20-4-nts)

Kārtība, kādā tiek izskatīti pieprasījumi un piešķirts finansējums no kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”      

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu


I. Vispārīgie jautājumi
1.    Kārtība nosaka, kā Labklājības departamentā (turpmāk tekstā – Departaments) tiek pieņemti un izskatīti pieprasījumi par finansiālās palīdzības nepieciešamību (turpmāk tekstā – Finansējuma pieprasījums) un piešķirts finansējums no apstiprinātās kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”.
2.    Paziņojums par Finansējuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību tiek publicēts portālā www.ld.riga.lv

II. Finansēšanas mērķis
3.    Finansēšanas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju (turpmāk tekstā - NVO) pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.
4.    Pakalpojuma (pasākuma) labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji.
5.    Finansējums netiek paredzēts pakalpojumiem (pasākumiem), kuriem ir piešķirts cits finansējums no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem valsts vai pašvaldību finanšu avotiem, vai kuru mērķis ir popularizēt sniegtos pakalpojumus un/vai piesaistīt jaunus klientus.

III. Finansējuma pieprasījuma iesniegšana
6.    Finansējums tiek piešķirts atbilstoši noteiktajām Prioritātēm un nosacījumiem NVO aktivitāšu īstenošanai (1.pielikums).
7.    Ja  NVO ir reģistrēta mazāk par vienu gadu, Finansējuma pieprasījums netiek izskatīts.
8.    Finansējuma pieprasījums tiek izskatīts, ja pretendents Departamentā iesniedz:
8.1.    Finansējuma pieprasījuma veidlapu (2.pielikums);
8.2.    Pakalpojuma (pasākuma) tāmi (3.pielikums);
8.3.    8.2.1 Finansējuma pieprasījumu atbalsta saņemšanai šo iekšējo noteikumu 1.pielikuma 5.3.1.apakšpunktā noteiktajai prioritātei un veselības aprūpes profesionālo asociāciju (nevalstisko organizāciju) rīkotajos pasākumos ar mērķi paaugstināt zināšanu līmeni un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, ir paredzēti vismaz četri bezmaksas ielūgumi pašvaldības ārstniecības iestādēm;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2018.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-18-6-nts)
8.4.    Citus šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā norādītos dokumentus.
9.    Finansējuma pieprasījums tiek izskatīts, ja pretendents iesniedzis Departamentā šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus līdz attiecīgajā kārtā šo noteikumu 33.punktā noteiktajam datumam.
10.    Pretendentam ir tiesības iesniegt vairākus Finansējuma pieprasījumus, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteikto finansējuma apjomu.
11.    Ja vairāki pretendenti iesniedz Finansējuma pieprasījumu vienam pakalpojumam (pasākumam), atbalstīts var tikt tikai viena pretendenta Finansējuma pieprasījums.
12.    Finansējuma pieprasījumu var iesniegt:
12.1.    ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītā veidā, latviešu valodā uz Departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv (iesniedzot visus 8.punktā minētos dokumentus);
12.2.    vai drukātā formā 2 eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) latviešu valodā, datorsalikumā Departamenta 3.stāva sekretariātā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23; papildu uz Departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv iesūtot elektroniski Finansējuma pieprasījuma (2.pielikums) un Tāmes (3.pielikums) veidlapas;
12.3.    Finansējuma pieprasījums (papīra formā un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītā veidā iesniedzams līdz šo noteikumu 33.punktā noteiktā datuma plkst.16.00. Ja minētais datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad Finansējuma pieprasījums iesniedzams nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00.

IV. Finansējuma pieprasījuma vērtēšanas kritēriji
13.    Finansējuma pieprasījumu, Pakalpojuma (pasākuma) tāmi un citus iesniegtos  dokumentus vērtē Departamenta Sociālā vai Veselības pārvalde, aizpildot Atbilstības vērtēšanas kritēriju lapu (4.pielikums) un Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapu (5.pielikums) un iesniedz Finanšu nodaļā apkopošanai ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Komisijas sēdes attiecīgajā kārtā.
14.    Ja Atbilstības vērtēšanas kritēriju lapā (4.pielikums) vismaz vienam atbilstības kritērijam ir vērtējums “Nē”,  Finansējuma pieprasījums tālāk netiek izskatīts un Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapa (5.pielikums) netiek aizpildīta. Gadījumā, ja kritēriju izvērtēšanai informācija nav pietiekama, Departamenta speciālisti var pieprasīt no pretendenta papildu informāciju.
15.    Finanšu nodaļa vērtē finanšu kritērijus un aizpilda Finanšu kritēriju pārbaudes lapu (6.pielikums), ja Atbilstības vērtēšanas kritēriju lapā (4.pielikums) nevienam atbilstības kritērijam nav vērtējums “Nē”.
16.    Finansējuma pieprasījumā paredzētais pakalpojums (pasākums) jāplāno ne ātrāk kā 30 dienas pēc attiecīgās kārtas 15.datuma. Šī prasība neattiecas uz Finansējuma pieprasījumiem, kas iesniegti uz 4.kārtu un papildu kārtu (ja tiek noteikta atbilstoši 3.punktam), bet uz 4. (vai papildu) kārtu iesniegtajos Finansējuma pieprasījumos plānotie pakalpojumi (pasākumi) nedrīkst būt plānoti ātrāk kā Komisija pieņēmusi lēmumu.
17.    Pretendenta pieteikums var tikt noraidīts bez tālākas vērtēšanas, ja pretendents nav izpildījis saistības vai Departamentam radušies materiālie zaudējumi jebkura ar Departamentu noslēgtā līguma ietvaros iepriekšējo trīs gadu laikā.

V. Finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas komisija un kārtība
18.    Lēmumu par NVO finansēšanu pieņem Departamenta Izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) pēc Finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas Departamenta attiecīgajās struktūrvienībās.
19.    Komisija tiek izveidota ar Sociālo jautājumu komitejas lēmumu un sastāv no Departamenta direktora, diviem Sociālās pārvaldes, diviem  Veselības pārvaldes un viena Finanšu nodaļas darbinieka. Komisijas sastāvā  var tikt iekļauts/i Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas nozīmēts/i deputāts/i.
20.    Komisijas priekšsēdētājs ir Departamenta direktors, kurš vada Komisijas darbu. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada priekšsēdētāja vietnieks.
21.    Komisija pieņem lēmumu 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 33.punktā noteiktā datuma attiecīgajā kārtā. 20 darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstiski informēts par pieņemto lēmumu.
22.     Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs vai tā prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas priekšsēdētājs nepieciešamības gadījumā var sasaukt ārkārtas Komisijas sēdi.
23.     Komisijai ir tiesības vērtēt iesniegtā Finansējuma pieprasījuma Pakalpojuma (pasākuma) tāmes izmaksas un noteikt mazāku finansējumu.
24.    Ja Komisija lemj piešķirt mazāku finansējumu nekā pieprasīts, pretendents iesniedz informāciju par iespēju sniegt pakalpojumu, norādot precizēto pakalpojuma apmēru, ievērojot piešķirto finansējumu.
25.    Komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapā (5.pielikums) un Finanšu kritēriju pārbaudes lapā (6.pielikums) iegūto maksimālo punktu skaitu.
26.    Pie ierobežota finansējuma pretendentiem ar iegūtu vienādu punktu skaitu Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapā (5.pielikums) un Finanšu kritēriju pārbaudes lapā (6.pielikums) priekšroka tiek dota tiem Finansējuma pieprasījumiem, kuri iesniegti ātrāk atbilstoši  pēc reģistrācijas Nr. Departamentā.  
27.    Komisija var pieņemt lēmumu neatbalstīt Finansējuma pieprasījumu, ja tas atbilst citu Rīgas pašvaldības iestāžu izsludināto konkursu mērķiem vai ir atbilstošs citu Rīgas domes struktūrvienību kompetencei un darbības uzdevumiem.
28.    Ja kādā no Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapā (5.pielikums) vai Finanšu kritēriju pārbaudes lapā (6.pielikums) norādītajiem kritērijiem uz attiecīgo kārtu iesniegtajam finansējuma pieprasījumam vērtējums ir 0 punkti, vai arī kopējais punktu skaits katrā no pārbaudes lapām ir 3 vai mazāks, attiecīgais finansējuma pieprasījums netiek atbalstīts.
29.     Lēmumu Komisija pieņem balsojot ar balsu vairākumu. Vienādu balsu gadījumā noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā četri Komisijas locekļi.
29.1 Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda finansējuma pieprasījuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī finansējuma pieprasījuma vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2018.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-18-6-nts)
30.    Komisijas sēdes protokolē Finanšu nodaļas darbinieks, kas nav Komisijas loceklis. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī protokolists.
31.     Par konkrētu Finansējumu pieprasījumu izvērtēšanas rezultātiem Komisijas sēdē informē Departamenta Veselības pārvaldes vai Sociālās pārvaldes darbinieks.
32.     Pretendentus par Komisijas lēmumu rakstiski informē Finanšu nodaļas darbinieks - protokolists.

VI. Finansējuma piešķiršanas kārtība
33.    Finansējums tiek piešķirts četrās kārtās. Komisijā tiek izskatīti Finansējuma pieprasījumi, kas iesniegti līdz 15.martam, līdz 15.maijam, līdz 15.septembrim un līdz 1.novembrim.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2020.iekšējiem noteikumiem Nr.DL-20-4-nts)
34.    Ja pēdējā kārtā netiek apgūts viss finansējums, Komisijai ir tiesības noteikt papildu kārtu un iesniegšanas termiņu. Ja finansējums ir apgūts ātrāk, turpmākās kārtas netiek izsludinātas.
35.    Samaksa par Pakalpojumu (pasākumu)  tiek veikta pēc Pakalpojuma (pasākuma) īstenošanas vai pirms Pakalpojuma (pasākuma) norises pēc iesniegto attaisnojuma dokumentu (rēķins un finanšu atskaite) izvērtēšanas Departamentā.
36.    Komisija var noteikt avansa maksājumu līdz EUR 500, ja pasākums notiek decembrī.
37.    Pakalpojuma (pasākuma) īstenošanas gaitā piešķirtā kopējā finansējuma ietvaros ir pieļaujama tāmes izdevumu pozīciju korekcija, ja tas būtiski neietekmē  Pakalpojuma (pasākuma) gala rezultātu. Tāmes izdevumu pozīciju korekcija ir pieļaujama 10% apmērā no Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma apmēra.  
38.    Ja 37.punktā Pakalpojuma (pasākuma) tāmes pozīciju korekcija ir lielāka par 10% no Rīgas pilsētas pašvaldības piešķiramā finansējuma apmēra, tad lēmumu par tāmes pozīciju korekciju pieņem Komisija.

VII. Noslēguma jautājumi
39.    Ar šo iekšējo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Departamenta 2017.gada 2.februāra iekšējos noteikumus Nr.DL-17-3-nts „Kārtība, kādā tiek izskatīti pieprasījumi un piešķirts finansējums no kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām””.

Departamenta direktore    I.Kondrāte

.......................................................................................................................................................

PRIORITĀTES UN NOSACĪJUMI NVO AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI (lasīt vairāk)

FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA (lasīt vairāk)

PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME (lasīt vairāk)

APLIECINĀJUMS (lasīt vairāk)

SPECIĀLISTA DZĪVESGĀJUMA APRAKSTA (CV) PARAUGS (lasīt vairāk)