.

Vai Rīgas Sociālais dienests pieņem apmeklētājus klātienē?

Rīgas Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā, no šī gada 13. marta līdz 9. jūnijam, pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē (darbu veic attālināti, nodrošinot konsultācijas pa tālruni un informējot ar e-pasta starpniecību, klātienes pakalpojumus sniedz TIKAI neatliekamos gadījumos), taču no 10. jūnija ir gaidāmas izmaiņas klientu pieņemšanā.

Apmeklētāji no 10. jūnija tiks pieņemti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni!

Lai pieteiktos uz vizīti, jāzvana uz sava rajona teritoriālo centru. Kontaktinformāciju meklē šeit: https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html. Ja nav saprotams, kuram teritoriālajam centram zvanīt, to var noskaidrot zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Apmeklētāju ievērībai:
- Lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta.
- Līdzi obligāti jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai (eID kartei).
- Klienti telpās tiks ielaisti pieraksta kārtībā.
- Klientiem uz pieņemšanu jāierodas sejas maskās.
- Klientiem jau mājās jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti iesniegšanai dienestā. 

Joprojām konsultācijas var saņemt attālināti. Arī dokumentus joprojām var iesniegt attālināti. Ja konkrētā pabalsta piešķiršanai nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus, tad tos kopā ar iesniegumu var atstāt dokumentu kastē, kas atrodas pie katra no 11 teritoriālajiem centriem. Tāpat arī iesniegumus un dokumentus var iesniegt, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” un pasta pakalpojumus.

Atgādinām, ka rīdziniekiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš beidzas šī gada aprīlī, maijā vai jūnijā, statuss automātiski tiks pagarināts līdz 31. jūlijam. Šiem klientiem pagaidām Rīgas Sociālajā dienestā klātienē NAV jāierodas.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta no 10. jūnija ir pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt dienestu klātienē! Jau iepriekš paldies par sapratni!

Vai ir iespēja saņemt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā?

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (sākot no š.g. 13. marta), un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām Rīgas pilsētas pašvaldība var piešķirt ģimenei (personai), kura ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS DĒĻ NESPĒJ NODROŠINĀT SAVAS PAMATVAJADZĪBAS, pabalstu krīzes situācijā. Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts - 128 EUR vienam cilvēkam.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punkts nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kad tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, un citas situācijas.
4)Katru gadījumu izvērtē individuāli, ņemot verā normatīvo aktu nosacījumus!

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta ārkārtējās situācijas, kas saistīta  ar Covid-19 izplatību, laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā  un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lūdzam iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana atvieglotu Rīgas Sociālā dienesta darbu. Atgādinām, ka krīzes pabalsts tiek piešķirts tikai tad, ja persona (ģimene) nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Š.g. 16. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (spēkā no 18. aprīļa) nosaka, ka ģimenēm, kuras Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un saņem pašvaldības izmaksātu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta apmēru palielina par 50 EUR mēnesī par katru bērnu. Šī likuma norma attiecas arī uz audžuģimenēm un aizbildņiem.

Atgādinām kā nevar pretendēt uz pašvaldības krīzes pabalstu sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī:
* ja cilvēks jau saņem dīkstāves pabalstu,
* ja nav deklarēts Rīgas pilsētas pašvaldībā,
* ja situācija nav mainījusies pēc krīzes iestāšanās, kā piemēram jau pirms tam ir bijis bez darba, saņem valsts pensiju,
* ja cilvēks jau saņem Rīgas Sociālā dienesta piešķirto sociālo palīdzību,
* ja cilvēkam ir naudas uzkrājumi, ar kuriem var nodrošināt savas pamatvajadzības (pamatvajadzības ir : ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība),
* iesniegumā tiek lūgts piešķirt pabalstu sakarā ar Covid 19 krīzi valstī, bez pamatojuma par personīgo pamatvajadzību nenodrošināšanu,
* ja netiek pievienoti krīzes situāciju apliecinoši dokumenti,
* pabalsts ir paredzēts pamatvajadzību nodrošināšanai, nevis parādu dzēšanai.

Aicinām iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros īpaši norādītā dokumentu kastē. Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Kā strādā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centri?

No 13. maija ir atsākta klientu apkalpošana klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 28.

Joprojām būs iespējams arī jautājumus risināt attālināti:
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv, apc@riga.lv;
• iesniegt iesniegumu Rīgas domei, izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei” un iesniegt izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
• iesniegt iesniegumu Rīgas domei, izmatojot e-adresi;
• sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

Informācijai un konsultācijām lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:
• bezmaksas informatīvais tālrunis darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 -  80000800; un vairs nestrādās brīvdienās un svētku dienās.
• e-pasta adrese - apc@riga.lv.

Lai mazinātu vīrusa izplatības risku un pasargātu Apmeklētāju pieņemšanas centru klientus un darbiniekus, centru darba vietas būs norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, būs jāietur 2 metru distance, kā arī tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un monitorēta apmeklētāju plūsma. Tostarp aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt Apmeklētāju pieņemšanas centru apmeklēšanas nepieciešamību.

Kādas ir iespējas saņemt psihoemocionālo atbalstu?

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību dažādām sabiedrības grupām - no skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem un vecākiem, kā arī par iespējām saņemt garīgu atbalstu:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

Tajā ir gan krīzes tālruņi, gan kontakti vardarbībā cietušajiem, pie tam ir iespēja ne tikai zvanīt, bet sūtīt e-pastu vai risināt sasāpējušos jautājumus Skype. Apkopotie resursi ir bez maksas.

Atceries, ka vienmēr ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu, zvanot uz krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" diennakts krīzes tālruni 67222922 vai 27722292.

Tāpat arī bērni un jaunieši šajā neierastajā laikā jūtas apmulsuši un nobijušies. Attālinātās mācības, treniņu un pulciņu pārtraukšana daudziem liek justies vientuļi. Ja bērnam vai jaunietiem ir kāds jautājums, ja viņš vēlas aprunāties, tad var rakstīt uz domajutidari@riga.lv.

 

Kā strādā Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis?

Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis 8000 0800 darba laiks darba dienā ir no plkst. 8.00 līdz 20.00,  bet vairs nestrādās brīvdienās un svētku dienās.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus neskaidrību gadījumā par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību krīzes apstākļos zvanīt uz minēto Apmeklētāju pieņemšanas centra bezmaksas informatīvo tālruni vai rakstīt uz e-pasta adresi: apc@riga.lv

Jautājumus var uzdot arī Rīgas domes sociālo tīklu kontos:
Twitter: @RigasDome;
Facebook: @Riga.lv

Kādas ir pašizolācijas iespējas Rīgā? Aplūko pašizolācijas vietu sarakstu!

Rīgas domes Labklājības departaments ir apzinājis, kuras viesnīcas Rīgā ir gatavas nodrošināt klientu pašizolācijas iespējas, jo ne visas naktsmītnes to ir gatavas darīt.

Izveidotais saraksts ir pieejams ŠEIT.

!!! Informācija tiek regulāri atjaunota, aicinām sekot līdzi aktualitātēm.

Kopumā šīs viesnīcas var nodrošināt aptuveni 2 000 personu izmitināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos, bet viesnīcas uzņems tikai tos, kuriem nav saslimšanas simptomi, un kuriem ir nepieciešama pašizolācija! Cenas ir, sākot no 12 līdz 74 EUR par diennakti. 

Iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot viesnīcu vai hosteļu pakalpojumus, pirms došanās uz turieni ir lūgums sazināties pa tālruni un pārrunāt naktsmītņu noteiktos piesardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Par uzturēšanos naktsmītnēs iedzīvotājiem jāmaksā pašiem.

Pateicamies uzņēmumiem, kas ir gatavi sniegt atbalstu pašizolācijā esošām personām! Mums un mūsu uzņēmējiem ir svarīga Jūsu drošība, tāpēc aicinām būt atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus!

Kā var nokļūt līdz jaunajām siltā ēdiena izsniegšanas vietām?

Lai mazinātu vīrusa COVID-19 izplatību, aicinām izvērtēt braucienu nepieciešamību. Neaizmirstat paņemt līdzi savus traukus, jo ēdiens tiek izsniegts tikai līdzi nešanai! Taču, ja nepieciešams nokļūt līdz tuvākajai siltā ēdiena izsniegšans vietai ar sabiedrisko transportu, ievērojiet visus piesardzības pasākumus, tai skaitā to, ka no 12. maija, mutes un deguna aizsegu lietošana sabiedriskajā transportā ir obligāta.

Kā nokļūt, SKATIETIES ŠEIT.

Siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00 
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 12.00
• Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Bolderājā, Gobas ielā 23, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Bolderājā, Lielā ielā 45, darba laiks no plkst. 14.00 līdz 16.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 369, darba laiks no plkst. 11.00 līdz 16.00
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00

Vai siltā ēdiena izsniegšanas vietas ārkārtējās situācijas laikā strādā ierastajos laikos?

Jau iepriekš ziņots, ka Rīgas domes Labklājības departaments veiks izmaiņas sešās siltā ēdiena izsniegšanas vietās trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – Slokas ielā 33, Maskavas ielā 250, Stūrmaņu ielā 25, Tvaika ielā 54/3, Brīvības gatvē 399 un Zaļenieku ielā 40.

No aprīļa bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas tikai darba dienās, silto ēdienu var saņemt līdzi nešanai savos traukos.

Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:
• par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbojas sekojošās adresēs:
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00 
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 12.00
• Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Bolderājā, Gobas ielā 23, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Bolderājā, Lielā ielā 45, darba laiks no plkst. 13.00 līdz 16.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 369, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00

Izdales vietās tiks izsniegts viens ēdiens un tikai līdzi nešanai savos traukos! Aicinājums valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzraudzīs Rīgas pašvaldības policija!

Atgādinām, ka cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiek pagarināts automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad līdz 31. jūlijam.

Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas  centros, jo no 11. maija “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centri Brīvības ielā 191, Brīvības gatvē 384b, Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137 atsākuši klientu apkalpošanu. Lai samazinātu atrašanās laiku klientu apkalpošanas centrā, aicinām klientus iepriekš pierakstīties vizītei www.rigassatiksme.lv. Pakalpojuma saņemšanai jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu (pase) un Rīgas Sociālā dienesta izsniegto izziņu.

RD Labklājības departaments arī pievienojas aicinājumam visiem, cik vien iespējams, palikt mājās un pašiem gatavot maltītes, kā arī katram būt atbildīgam un stingri ievērot valdības un epidemiologu norādījumus! Ja Jums ir saslimšanas simptomi nekādā gadījumā neapmeklējiet siltā ēdiena izdales vietas!

Vai Rīgas Sociālais dienests palīdz ar pārtikas piegādi mājās?

Rīgas pašvaldība nodrošina senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām produktu un citu ikdienas preču iegādi un piegādi mājās sociālā aprūpes pakalpojuma - aprūpe mājās ietvaros. Ja cilvēkam pašam rodas bažas par veikalu apmeklējumu, tad vispirms vajadzētu sazināties ar saviem tuviniekiem un lūgt palīdzību, piemēram, kuri palīdzēs noformēt pārtikas piegādi mājās no lielveikaliem. Tāpat aicinām uzrunāt kaimiņus, draugus, kuri var palīdzēt.

Tos cilvēkus, ĪPAŠI SENIORUS, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt ar pārtikas produktu piegādi, kā arī brīvprātīgos, kas varētu piegādāt pārtikas produktus šiem cilvēkiem, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc
neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku.

Tāpat arī aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk sazinieties ar minētajām nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt palīdzību pārtikas piegādē, ja jums tiešām nav neviena, kas var palīdzēt.

Kur var saņemt informāciju par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu Rīgā ārkārtējās situācijas laikā?

Sev neskaidro informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var noskaidrot, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P., O., T., C. no plkst. 9.00 līdz 17.00, Pt. 9.00 līdz 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Tāpat arī ir iespējams zvanīt uz sava rajona Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru un saņemt atbildes no informatora. Kontaktinformāciju meklē ŠEIT.

Aktualitātēm var sekot līdzi Rīgas domes Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.

Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis 8000 0800 strādā no plkst. 8.00 līdz 20.00, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Tālruņa numurs strādā, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību un piedāvātajām iespējām ārkārtējās situācijas laikā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus zvanīt uz minēto Apmeklētāju pieņemšanas centra bezmaksas informatīvo tālruni vai rakstīt uz e-pasta adresi: apc@riga.lv

Vai valsts finansētais asistenta pakalpojums tiks pagarināts automātiski?

Valsts finansētais asistenta pakalpojums NETIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI bez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma, jo Rīgas Sociālais dienests ar katru klientu un asistentu noslēdz Uzņēmuma līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu.

RSD  Asistentu pakalpojuma administrēšanas nodaļa informē, ka ārkārtas situācija valstī noteikta līdz 09.06.2020. un tā netiks pagarināta.

Līdz ar to pārskatos par asistenta pakalpojuma sniegšanu jūnija mēnesī:
līdz 09.jūnijam
klientam nedēļas ietvaros piešķirtās stundas var izmantot un atskaitēs norādīt pie 7.aktivitātes brīvajam laikam, ja tās nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim;
sākot ar 10.jūniju
atskaitēs jānorāda tikai tās aktivitātes, kuras izmantotas atbilstoši piešķirtajam mērķim, pievienojot apliecinājumus, saskaņā ar līgumu.

Asistenta pārskatus, kā arī iesniegumus par pakalpojuma piešķiršanu joprojām aicinām iesniegt attālināti:
•ievietojot tos  dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras  Rīgas Sociālā dienesta Asistentu nodaļas;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.  Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis.  Iesniedzot  Asistenta pārskatu, to pievieno kā atsevišķu failu.

Pēc ārkārtas situācijas beigām netiks pieņemti fotografēti, skenēti dokumenti (tai skaitā atskaites), kas sūtīti uz dienesta vai darbinieku e pastu. Atgādinām, ka Rīgas Sociālais dienests no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā.

No 10. jūnija Rīgas Sociālais dienests (RSD) atsāks klientu pieņemšanu klātienē, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni, zvanot uz sev tuvāko RSD teritoriālo centru
•Vidrižu iela 1a – 67037899, 67105527, 67105422
•Baldones iela 2 – 67012356, 67037065, 67105674
•Mazā Lubānas iela 8 – 67037968, 67012660, 67105162

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks RSD no 10. jūnija: pirmdienās no plkst. 9.00-17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00, piektdienās no plkst. 9.00- 12.00.

Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, un lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei).

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana.
Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

Lejupielādē iesniegumu. Lejupielādē asistenta personas veidlapu.

 

Kā man rīkoties, ja vēlos saņemt sociālo palīdzību no Rīgas Sociālā dienesta pirmo reizi?

Rīdziniekiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusiem vai arī tie nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas attālināti Rīgas Sociālajā dienestā! Sociālā darba speciālisti valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai atbalstu krīzes situācijā. Pieņemto lēmumu Rīgas Sociālais dienests izsūtīs pa pastu. 

Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem. Kontaktinformāciju skaties ŠEIT.

Ja ir nepieciešamība, tad no 10. jūnija Rīgas Sociālais dienests pieņems apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni. Plašāku informāciju par to lasiet ŠEIT. Taču aicinām izvērtēt nepieciešamību apmeklēt dienestu klātienē!

Vai Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt iesniegumu un/vai dokumentus attālināti?

Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lai noskaidrotu sava rajona teritoriālā centra atrašanās adresi un kontaktinformāciju, var skatīties ŠEIT. Vari piezvanīt uz sava rajona teritoriālo centru un aprunāties ar informatoru, kurš atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat arī neskaidrību gadījumos var zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 VAI pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!

Ko darīt, ja ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss?

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. jūlijam.

Kā es varu aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju ārkārtējās situācijas laikā?

Lai aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju, Klientiem NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā.  tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.

Kurā Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā vērsties, lai uzlādētu Rīdzinieka karti siltā ēdiena saņemšanai?

Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centri:
Spīķeru ielā 1, darba laiks darba dienās ir no plkst. 9-19, brīvdienās no plkst. 10-16
Brīvības iela 191; darba dienās no plkst. 8-19, sestdienās no plkst. 10-16
Brīvības gatve 384b: darba dienās no plkst. 9-19, sestdienās no plkst. 10-16
Prāgas iela 1: darba dienās no plkst. 9-19, sestdienās no plkst. 10-16
Kurzemes prospekts 137: darba dienās no plkst. 9-19, sestdienās no plkst. 10-16

Līdz ar to klienti, kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, var vērsties šajos klientu apkalpošanas centros, lai nodrošinātu pakalpojuma ielādēšanu elektroniskajā viedkartē “Rīdzinieka karte” par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Ņemot vērā, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 09.06.2020., Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centri pieņem no klientiem izziņas (trūcīgās, maznodrošinātās un izziņa ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai), kurām ir beidzies termiņš – 29.02.2020.; 31.03.2020.; 30.04.2020., un 31.05.2020. un nodrošina Rīdzinieka kartē reģistrāciju ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai ar termiņu līdz 15.08.2020.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!

Vai zupas virtuves ārkārtējās situācijas laikā strādā ierastajos laikos?

Rīgas pašvaldības līdzfinansētās 4 zupas virtuves strādās pagaidām kā līdz šim. Ar darba laikiem var iepazīties šeit. Taču, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju „Covid-19” saslimšanas dēl, noteikta virkne stingru ierobežojošu pasākumu. Rīgas pašvaldība aicina būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību un stingri ievērot higiēnas, drošības un piesardzības prasības, proti:
1. Ēdiens turpmāk tiks izsniegts tikai pa lodziņu vai no galda līdznešanai SAVOS TRAUKOS.
2. Lūgums IEVĒROT 2 metru DISTANCI. Nedrūzmēties rindā!
3. Aicinām būt saprotošiem un STINGRI IEVĒROT DROŠĪBAS NOTEIKUMUS un respektēt ēdiena izdalītāju prasības.
Zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzraudzīs Rīgas pašvaldības policija!

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!

Vai pārtikas paku izsniegšanas vietas ārkārtējās situācijas laikā strādā ierastajā darba laikā?

Pārtikas pakas trūcīgie Rīgas iedzīvotāji var saņemt, stingri ievērojot visas drošības prasības. Ar pārtikas paku izsniegšanas laikiem var iepazīties ŠEIT.

Vai ārkārtējās situācijas laikā var apmeklēt tuviniekus Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros (pansionātos)?

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemiloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru, pēc tam tie tiks dezinficēti un nogādāti adresātiem. Tuvinieki nevar nodot pienesumus rokās pansionātā mītošajiem iedzīvotājiem!

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt aprūpes centa sociālajam darbiniekam.
SAC "Gaiļezers" kontaktinformāciju skaties ŠEIT.
SAC "Mežciems" kontaktinformāciju skaties ŠEIT:
SAC "Stella Maris" kontaktinformāciju skaties ŠEIT:

Tālruni var arī noskaidrot, zvanot pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!