RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam GALVENO SPECIĀLISTU LIETVEDĪBAS JOMĀ

Galvenie darba pienākumi:
- veikt Dienesta saņemtās korespondences (papīra formātā) šķirošanu, izskatīšanu, reģistrēšanu Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā (turpmāk RDLIS). Nodrošināt savlaicīgu saņemtās korespondences nodošanu izskatīšanai rajona nodaļas vadītājam;
- veikt Dienesta saņemtās korespondences (elektroniskā formātā) pārsūtīšanu kustībā struktūrvienību vadītājiem norādot atbildes termiņa (kontroles) un atbildes dokumentiem struktūrvienības vadītāju, RDLIS un rezolūciju modulī;
- veikt darbu ar apmeklētājiem (veikt pierakstu uz pieņemšanu pie rajona nodaļas vadītāja, pieņemt apmeklētājus, uzklausīt, sniegt informāciju, nepieciešamības gadījumā palīdzēt sagatavot iesniegumu);
- nodrošināt vīzēto dokumentu plūsmas operatīvu nodošanu izpildītājiem;
- kontrolēt rezolūcijā noteikto izpildes termiņu ievērošanu RDLIS un par neizpildi informēt attiecīgo darbinieku;
- veikt Dienesta darbinieku sagatavoto nosūtāmo dokumentu atbilstības dokumentu noformēšanas nosacījumiem pārbaudi;
- nodrošināt Lietu nomenklatūrā paredzēto lietu, žurnālu, korespondences un citu lietvedības dokumentu uzkrāšanu, uzglabāšanu, savlaicīgu noformēšanu glabāšanai Dienesta arhīvā, un Dienesta noteiktās konfidencialitātes ievērošanu;
- veikt elektronisko pasta sūtījumu apstrādi atbilstoši Elektroniskā pasta sūtījumu pieņemšanas, apstrādes un elektronisko sarakstes dokumentu izstrādes kārtībai;
- sniegt konsultācijas Dienesta darbiniekiem pa tālruni un klātienē par neskaidriem jautājumiem atbilstoši savai kompetencei;
- pēc nepieciešamības protokolēt sanāksmes.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – pirmā līmeņa augstākā izglītība.
Prasmes un specifiskās zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
- vēlama pieredze iestāžu lietvedībā;
- prasmes sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba alga - 820.00 EUR.
Darba laiks -pilna slodze
Darba vieta - E.Smiļģa iela 46, Rīga.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 30.09.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Atbildēsim otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā SOCIĀLĀ DARBA NODAĻAS KOPIENAS CENTRA “ĀBEĻZIEDS” VADĪTĀJU

Galvenie darba pienākumi:
1. Plānot, organizēt un vadīt Kopienas centra darbu, nodrošināt Kopienas centra funkciju izpildei nepieciešamo uzdevumu veikšanas organizāciju Kopienas centra ikdienas darbā, kā arī Dienesta vadības atsevišķu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē.
2. Veidot un attīstīt Kopienas centrā uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu sociālā atbalsta sistēmu.
3. Izstrādāt ikmēneša aktivitāšu plānu par Kopienas centra darbu, ievietošanai Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā un Dienesta intraneta vietnē.
4. Kontrolēt un nodrošināt Kopienas centra darbinieku amatu aprakstos noteikto amata pienākumu un darba uzdevumu izpildi.
5. Nodrošināt Kopienas centra pakalpojuma sniegšanu kopienas iedzīvotājiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
6. zstrādāt kopienas resursu un kopienas iedzīvotāju vajadzību novērtēšanas instrumentus.
7. Veikt kopienas resursu apzināšanu, novērtēšanu un piesaistīšanu Kopienas centra darbības nodrošināšanai.
8. Organizēt pasākumus un veicināt kopienas iedzīvotāju iesaisti Kopienas centra darbībā.
9. Sagatavot datu analīzi un pārskatus par Kopienas centra darbu, organizētajām aktivitātēm, Kopienas centra nodrošinātajiem pakalpojumiem kopienas iedzīvotājiem, atbilstoši Kopienas centra kompetencei un lietvedības prasībām u.c.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā kvalifikācija: otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- Brīvi pārvalda valsts valodu.
- Vienas Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās valodas un krievu valodas zināšanas.
- Prasme orientēties normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot darbā.
- Labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku.
- Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.
- Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības polisi.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 1050.00 eur (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Dzirciema iela 24, Rīga

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 30.09.2021.

ATBILDĒSIM TIKAI OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM!

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo pedagogu (darbā ar Kopienas centra apmeklētājiem)- darbam uz laiku

Galvenie darba pienākumi:
- veikt sociāli pedagoģisko intervenci un atbalsta darbu ar Kopienas centra klientiem;
- iesaistīties sociālpedagoģiskā darba procesā kopīgi ar klientu, sadarbojoties ar Dienesta un citu institūciju speciālistiem;
- identificēt klienta sociālās problēmas un iesaistīties sociālā gadījuma risināšanā;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- informēt un konsultēt Kopienas centra klientu ģimenes locekļus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālās pedagoģijas teorijas un metodes;
- novērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta sociālo vajadzību specifikai u.c

Prasības kandidātiem: izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā pedagoģijā/sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai students, kas iegūst izglītību šajā studiju programmā.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- prasme orientēties likumdošanā un prasmīgi tos pielietot darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 870.00 eur (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 30.09.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Atbildēsim otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālos darbiniekus

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālā gadījuma vadīšanas procesā t.sk., sociālos pakalpojumus, veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
- vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības polisi;
- braukšanas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Darba laiks - pilna slodze

Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

Darba alga - 880.00 - 1000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk - SOPA).
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem;
- informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
- novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem;
- regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi;
- sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam RSD pieņemtā lēmumu pamatojumu.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................