AKTUĀLĀS VAKANCES SKATĪT šEIT

RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja palīgu

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt un organizēt Struktūrvienības vadītāja noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
- koordinēt un organizēt autotransporta pārraudzību rajona nodaļas ietvaros;
- organizēt Struktūrvienības darbinieku darba vietu aprīkojuma vajadzību apkopošanu un sagatavot priekšlikumus to uzlabošanai;
- organizēt informācijas apriti saimnieciskos jautājumos ar Administratīvas nodaļas Saimniecības sektora darbiniekiem;
- piedalīties saimnieciskās darbības organizatoriskā darba nodrošināšanā Struktūrvienībā;
- sadarboties rajona nodaļas ietvaros ar Darba aizsardzības un drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķi darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
- piedalīties iekšējo normatīvo aktu projektu Struktūrvienības funkciju īstenošanai un attīstībai izstrādē;
- savas kompetences ietvaros sagatavot ziņojumus, ieteikumus, atzinumus, u.c. dokumentus;
- sagatavot sadarbības līgumu ar apsaimniekotājiem projektus un iesniegt Struktūrvienības vadītājam, sadarbībā ar Sociālās palīdzības nodaļas Datu bāzes analītiķi pārraudzīt un kontrolēt līguma izpildi;
- organizēt abonementa biļešu datu nesēju - nepersonalizēto viedkaršu aprites pārraudzību Struktūrvienībā;
- sadarboties ar Administratīvās nodaļas Saimniecības sektora Saimniecības atbildīgo speciālistu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma nodrošināšanas jautājumos u.c.

Prasības kandidātiem.

Izgītība - Otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus.
- prasme orientēties likumdošanā;
- augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- vienas Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās valodas un krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri nepārvalda valsts valodu;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta - E.Smiļģa iela 46

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU SOCIĀLĀ DARBA NODAĻĀ sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā pārraudzības un administrēšanas jomā

Galvenie darba pienākumi:
- Nodrošināt RSD darbinieku vienveidīgu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā piešķiršanas praksi.
- Koordinēt RSD sociālā darba speciālistu darbu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā nodrošināšanas jomā.
- Administrēt transporta pakalpojumu personām, kurām apgrūtināta pārvietošanās un nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
- Piedalīties sociālo pakalpojumu dzīvesvietā iepirkumu dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisijās.
- Piedalīties darba grupās un komisijās.
- Izstrādāt priekšlikumus un piedalīties darba grupās par jaunu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā attīstīšanu un ieviešanu.
- Organizēt Nodaļas kompetencei atbilstošus informatīvus pasākumus par sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un institūcijā nodrošināšanu.
- Savas kompetences ietvaros pārraudzīt līgumu izpildi par sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā.
- Sagatavot dokumentu projektus (pārskati, pieņemšanas - nodošanas akti, vēstules, līgumi, administratīvie akti par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu) un līdzdarboties RSD Rajonu nodaļu darbinieku dokumentu projektu par sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā vai institūcijā sagatavošanā un izskatīšanā, lemt par lietas tālāko virzību.
- Sniegt darbiniekiem konsultācijas, metodisku atbalstu un aktuālu informāciju par Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) lietošanas jautājumiem, sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā un institūcijā, to nodrošināšanu un piešķiršanas kārtību.
- Izlases veidā pārbaudīt SOPA ievadīto datu pareizību, ievērojot konfidencialitāti un ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas nosacījumu izpildi.
- RSD vadītāja un/vai Nodaļas vadītāja uzdevumā veikt RSD Rajonu nodaļu darbinieku piešķirto pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu dokumentācijas pārbaudes, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.
- Izsniegt nosūtījumus bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
- Veidot rindu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņemšanai grupu mājā (dzīvoklī) un specializētajās darbnīcās, pilngadīgu personu ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un koordinēt rindas virzību, izskatīt RSD Rajonu nodaļu darbinieku sagatavotos dokumentus.

Prasības kandidātiem:

Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vēlams maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- pārvalda valsts valodu un spēja sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- orientējas sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot praksē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Baznīcas iela, Rīga
Darba alga - 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU SOCIĀLĀ DARBA NODAĻĀ sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām pārraudzības un administrēšanas jomā

Galvenie darba pienākumi:
- Nodrošināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām vienveidīgu praksi RSD.
- Koordinēt RSD sociālā darba speciālistu darbu sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām nodrošināšanas jomā.
- Piedalīties darba grupās un komisijās, tai skaitā iepirkumu komisijās par sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, izstrādājot sociālo pakalpojumu iepirkumu dokumentāciju.
- Izstrādāt priekšlikumus un piedalīties darba grupās par jaunu sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām attīstīšanu un ieviešanu.
- Sniegt priekšlikumus dažādu iekšējo normatīvo aktu izstrādē iniciēt iekšējo normatīvo aktu grozījumus.
- Savas kompetences ietvaros pārraudzīt līgumu saistību izpildi un veikt dokumentācijas pārbaudi par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, t.sk., pārraudzīt deleģējuma līgumu saistību izpildi un veikt dokumentācijas pārbaudi par sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanu Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēs.
- Sagatavot dokumentu projektus (pārskati, pieņemšanas - nodošanas akti, vēstules, līgumi, administratīvie akti par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu) un līdzdarboties RSD Rajonu nodaļu darbinieku dokumentu projektu par sociālā darba pakalpojumu un sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām sagatavošanā un izskatīšanā, lemt par lietas tālāko virzību.
- Administrēt valsts finansētos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, nodrošinot pakalpojumu pārraudzību un koordinēšanu, iesniegto dokumentu un pakalpojumu sniedzēju atskaišu pārbaudi, nosūtījumu un līgumu sagatavošanu, datu ievadi Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā un darbinieku konsultēšanu.
- Organizēt un veikt pārbaudes RSD Rajonu nodaļu darbinieku sociālo gadījumu lietās par sniegtajiem sociālā darba un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt ieteikumus konstatēto nepilnību novēršanai.
- Piedalīties un nepieciešamības gadījumā organizēt starpinstitucionālās tikšanās par sociālā gadījuma vadīšanu un institūciju sadarbību.
- Sniegt darbiniekiem konsultācijas, metodisku atbalstu un aktuālu informāciju par SOPA lietošanas jautājumiem, sociālā darba jautājumiem un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām, to nodrošināšanu un piešķiršanas kārtību. Savas kompetences ietvaros objektīvi izvērtēt viņu iesniegumus, jautājumus, priekšlikumus un sūdzības.

Prasības kandidātiem:

Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, vēlams maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- pārvalda valsts valodu un spēja sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- orientējas sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot praksē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze

Darba vieta- Baznīcas iela, Rīga

Darba alga - 1090.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 30.11.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo pedagogu Dienas centrā “Kamene”

Galvenie darba pienākumi:
- veikt sociāli pedagoģisko intervenci un atbalsta darbu ar Kopienas centra klientiem;
- iesaistīties sociālpedagoģiskā darba procesā kopīgi ar klientu, sadarbojoties ar Dienesta un citu institūciju speciālistiem;
- identificēt klienta sociālās problēmas un iesaistīties sociālā gadījuma risināšanā;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- informēt un konsultēt Kopienas centra klientu ģimenes locekļus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālās pedagoģijas teorijas un metodes;
- novērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta sociālo vajadzību specifikai u.c

Prasības kandidātiem:

Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā pedagoģijā/sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai students, kas iegūst izglītību šajā studiju programmā.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- prasme orientēties likumdošanā un prasmīgi tos pielietot darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba vieta - Salnas iela 2, Rīga
Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 870.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Atbildēsim otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam klientu apkalpošanas speciālistu (darbā ar bērniem un jauniešiem) Kopienas centrā “Ābeļzieds” - darbam uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:
- Organizēt un vadīt sociālā atbalsta grupas un āra aktivitātes bērniem un jauniešiem.
- Bērnu un Jauniešu interesēs apzināt kopienā pieejamos resursus un sociālos pakalpojumus un informēt par to pieejamību.
- Identificēt kopienas bērnu un jauniešu vajadzības un intereses, veicināt dialogu starp dažādu grupu jauniešiem kopienā.
- Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos Kopienas centra aktivitātēs, kopā izstrādāt, organizēt un vadīt socializējošās programmas un aktivitātes.
- Nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas ( par apmeklējumu, īstenotajiem pasākumiem u.c.) mēnesim, ceturksnim, gadam, aktivitāšu apraksti un informācija par to realizēšanu, informācija par apzinātajām kopienas jauniešu vajadzībām) sagatavošanu darbam ar Kopienas centra bērniem un jauniešiem.
- Veidot sadarbību ar kopienas bērnu un jauniešu izglītības iestādēm, NVO, citām institūcijām.
- Sadarbībā ar Kopienas centra vecāko sociālo darbinieku organizēt un mobilizēt resursus Kopienas centra mērķu sasniegšanai u.c.

Prasības kandidātiem:

Izglītība – pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un prasmīgi tos pielietot darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasme rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta - Dzirciema iela 24

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā INFORMATORU

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt Teritoriālā centra klientu un telefonzvanu uz Teritoriālā centra informatīvo tālruni uzklausīšanu;
- nodrošināt klientiem precīzas informācijas sniegšanu par sociālās palīdzības vai sociālā pakalpojuma veida pieejamību un nepieciešamajiem dokumentiem, norādot darbinieka atrašanās vietu un pieņemšanas laikus;
- aktualizēt informatīvos materiālus uz stendiem, kas izvietoti klientu uzgaidāmajās telpās;
- nodrošināt klientus ar bukletiem un citiem pieejamiem informatīvajiem materiāliem par
sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- nodrošināt profesionālu sadarbību informācijas apmaiņai ar citām Dienesta struktūrvienībām
un citām institūcijām klienta interesēs ;
- citi amata pienākumi pēc Teritoriālā centra vadītāja vai Rajona nodaļas vadītāja norādījumiem.

Prasības kandidātiem:

Izglītība - vidējā profesionālā vai pirmā vai otrā augstākā profesionālā izglītība.

Prasmes un specifiskās zināšanas:
- brīvi pārvalda valsts valodu;
- vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
- prasme orientēties likumdošanā;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 800.00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Aiviekstes iela 14, Rīga

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 28.02.2022. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

ATBILDĒSIM OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM KANDIDĀTIEM!

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālos darbiniekus

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālā gadījuma vadīšanas procesā t.sk., sociālos pakalpojumus, veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
- vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības polisi;
- braukšanas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Darba laiks - pilna slodze

Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

Darba alga - 880.00 - 1000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk - SOPA).
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem;
- informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
- novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem;
- regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi;
- sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam RSD pieņemtā lēmumu pamatojumu.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja rakstveida un mutvārdu pieprasījumus (iesniegumus) Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk - SOPA).
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem;
- informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.
- novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noformēt iztikas līdzekļu deklarācijas, slēgt vienošanās par līdzdarbību un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un metodiskajiem norādījumiem;
- regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi;
- sniegt precīzas, klientam saprotamas atbildes uz klienta interesējošo jautājumu un saprotami izskaidrot klientam RSD pieņemtā lēmumu pamatojumu.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga - 835.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.