Dalība projektu aktivitāšu īstenošanā

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos.

Projekta mērķis – pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana, izstrādājot vadības kvalitātes modeli, un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības, supervīziju un metodisko atbalstu, kā arī izstrādājot metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām.

 

Īstenošanas periods Projekta nosaukums
01.05.2022. – 31.10.2022 “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām" aprobēšanas pilotprojektā
01.06.2022. – 30.11.2022. “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem” aprobēšanas pilotprojektā
01.09.2022.-06.06.2023.

“Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas pilotprojektā

Rīgas Sociālais dienests aktīvi piedalās projekta īstenošanā.
* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki pieteikušies dalībai Labklājības ministrijas organizētajās metodiskajās mācībās par tēmu: “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” (100 akadēmiskās stundas), kuras tiks nodrošinātas/norisināsies no 2022.gada augusta – decembrim.
* Visa gada garumā (katru gadu) Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem tiek nodrošinātas supervīzijas un saņemta kompensācija, ja procesa norise un darbinieka kvalifikācija atbilst ESF projekta prasībām. (70% kompensācija tiek maksāta tikai par darbiniekiem, kuri atbilst ESF projekta prasībām, pārējiem darbiniekiem finansējumu 100% apjomā nodrošina RSD);
* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki pieteikušies dalībai Labklājības ministrijas organizētajās metodiskajās mācībās par tēmu: “Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām” (96 akadēmiskās stundas), kuras tiks nodrošinātas/norisināsies no 2022.gada septembrim – 2023.gada janvārim.
* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki pieteikušies dalībai Labklājības ministrijas organizētajās metodiskajās mācībās par tēmu: “Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām” (92 akadēmiskās stundas), kuras tiks nodrošinātas/norisināsies no 2022.gada septembrim – 2023.gada janvārim.

Vizuālās identitātes plakāts: “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”