Dalība projektu aktivitāšu īstenošanā

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība piedalās ESF projektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kuru realizē Labklājības ministrija.

Projekta mērķis – pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana, izstrādājot vadības kvalitātes modeli, un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības, supervīziju un metodisko atbalstu, kā arī izstrādājot metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām.

Rīgas Sociālais dienests aktīvi piedalās projekta īstenošanā.
* Visa gada garumā (katru gadu) Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem tiek nodrošinātas supervīzijas un organizētas apmācības par kurām tiek saņemta kompensācija, ja procesa norise un darbinieka kvalifikācija atbilst ESF projekta prasībām. (70% kompensācija tiek maksāta tikai par darbiniekiem, kuri atbilst ESF projekta prasībām, pārējiem darbiniekiem finansējumu 100% apjomā nodrošina RSD);

* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki 2022.gadā piedalījās un 2023.gadā pieteikušies un uzsākuši dalību Labklājības ministrijas organizētajās metodiskajās mācībās par tēmām:
• “Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem” (126 akadēmiskās stundas)
“Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” (100 akadēmiskās stundas)
“Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām” (96 akadēmiskās stundas).
“Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām” (92 akadēmiskās stundas)

* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki 2022.gadā piedalījās minētā projekta ietvaros izstrādāto jauno metodisko materiālu aprobēšanas pilotprojektos par sekojošām tēmām:
• “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām"
“Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem”

* Rīgas Sociālā dienesta darbinieki 2023.gadā piedalās un plāno piedalīties minētā projekta ietvaros izstrādāto jauno metodisko materiālu aprobēšanas pilotprojektos par sekojošām tēmām:
“Sociālais darbs kopienā”
“Sociālais darbs ar grupu”
“Krīzes intervence sociālajā darbā un psihosociālā konsultēšana krīzē”
“Sociālais darbs ar senioriem”

Vizuālās identitātes plakāts: “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”