Par mājokļa pabalstu29.01.2022 11:45

Kas ir mājokļa pabalsts ?
Mājokļa pabalsts  ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, kas tiek pārskaitīts apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli un mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu  un Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem  noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”
Aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Kas var pretendēt uz mājokļa pabalstu:?
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusi mājsaimniecība.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?
Lai piešķirtu  mājokļa pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības ienākumi un materiālā situācija.  
Lai to varētu izdarīt:
1) persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā iesniegumu un dokumentus,  kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
2) aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē  savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, iesniegumu,  kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts un, kurā norādīts pabalsta mērķis, sniegts izklāsts par mājsaimniecības sociālo situāciju, u.c. nozīmīga informācija lēmuma pieņemšanai, iedzīvotāji aicināti iesniegt  attālināti, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: soc@riga.lv.
 
Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Ja Rīgas iedzīvotājam nav datora un nav iespējas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju elektroniski, joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, paņemt veidlapas un aizpildīt šo iztikas līdzekļu deklarāciju  uz vietas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā vai, paņemot līdzi uz mājām un pēc aizpildīšanas,  kopā ar iesniegumu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un nepieciešamā palīdzība, un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā

IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

Kā tiek aprēķināts mājokļa pabalsta apmērs?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma ( GMI)  sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (bet nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī.

No1. janvāra tikai aprēķinot mājokļa pabalstu GMI sliekšņu summai piemēro koeficientus:
•atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – 2,5;
•mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – 2;
•pārējām mājsaimniecībām – 1,5.

Piemēri mājokļa pabalsta aprēķinam
Piemērs nr.1.
Atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar  ienākumiem ir 350 euro  un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī - 210 euro , mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 GMI sliekšņu summa, 2,5 - koeficients,  
    P = (109x2,5+210) - 350 = 132,50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  77.50 euro ir summa, kura klientam pašam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.2.
 Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas personas - pensionārs un persona ar invaliditāti, kopējie ienākumi  ir 550 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu mēnesī - 390 euro .
Mājokļa pabalsta aprēķins, kur P ir mājokļa pabalsts, 109 +76 GMI sliekšņu summa, 2 - koeficients,  
P = (109+ 76)x2 +390) - 550 = 210  euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  180 euro ir summa, kura klientiem pašiem ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.3.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo viena darbspējīga persona, ienākumi  mēnesī  ir 400 euro ,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 304 euro
P =(109x1,5) +304 - 400 = 67.50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet  291 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Piemērs nr.4.
Mājsaimniecība, kurā dzīvo divas darbspējīgas personas un divas nepilngadīgas personas, ienākumi  mēnesī  ir  800 euro,  kopējie izdevumi par mājokļa lietošanu, mēnesī - 480 euro , pabalsta aprēķins
    P=((109+3x760)x1,5)+480))-800=185.50 euro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Rīgas Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, bet  463 euro ir summa, kura klientam ir jāmaksā pakalpojumu sniedzējam ( -iem).

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par  pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Sakarā ar ārkārtīgi lielu saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraucieties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies !!!