Piesakies savam atbalstam mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai!29.01.2024 10:01

Eiropas atveseļošanās fonda pasākums  “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”
Atveseļošanas fonda pasākums “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”  (turpmāk – ANM mājokļa pielāgošana).

Projekta apraksts: atbalsts tiek sniegts viena mājokļa pielāgošanai darbspējas vecuma cilvēkiem (līdz 64 gadu un 9 mēnešu vecumam (pensionēšanās vecums), kā arī personām ar I vai II invaliditātes grupu un kustību traucējumiem, kuras ir sasniegušas pensionēšanās vecumu un ir/kļūst obligāti sociāli apdrošināmas personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie) un bērniem ar invaliditāti no 15  līdz 17 gadiem) ar kustību traucējumiem, kam ir I un II invaliditātes grupa: tiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai izmanto tehniskos pārvietošanās palīglīdzekļus.

Finansējums: Viena mājokļa vides pielāgošanai maksimālais attiecināmais finansējums 18 299  EUR

Ko tas atvieglos vai uzlabos: Individuālo mājokļu vides piekļūstamības uzlabošana sekmēs personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, kā arī sekmēs to iespēju dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi (t.sk. sekmēs iespēju piekļūt veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem), kā arī veicinās iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Mērķa grupas persona atbilst ja:
* strādā (t.sk. pašnodarbinātā persona);
* mācās (jebkurā izglītības posmā);
* iesaistīts brīvprātīgā darbā (oficiāli noformētas līgumattiecības);
* nodarbojas ar paralimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās;
* darbojas nevalstiskā organizācijā;
* bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos;
* apmeklē dienas aprūpes centru (DAC), specializētās darbnīcas, saņem "atelpas brīža" pakalpojumu;
* atbalstam var kvalificēties arī mērķa grupas personas, kas izmanto no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Pielāgojamais mājoklis:
* Ir mērķa grupas personas īpašumā;
* Pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā (jāiesniedz būs mājokļa īpašnieka apliecinājums, ja daudzstāvu namā tad apsaimniekotāja apliecinājums);
* Mājoklis ir esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;
* Mājoklis kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
* Ir noslēgts īres līgums uz vismaz 5 gadiem;
* Nav veikta nelegāla pārbūve un ēka nav avārijas stāvoklī;
* Nav iekrājušies parādi par dzīvesvietu;

Iesniegumā jānorāda:
1.Mērķa grupas personas dati vai likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja dati;
2.Dati par personas mājokli, kurā tiks veikti vides pielāgojumi;
3.Dokumenti, kas papildus jāpievieno iesniegumam (izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods), izziņa, kas apliecina nodarbinātību, dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, mājokļa komunālo maksājumu pēdējā kvīts);
4.Dokumentus, kurus iesniedz vai  uzrāda kopā ar iesniegumu, vai uzrāda apsekošanas laikā (mājokļa plāns  vai citi dokumenti, kas attiecas uz mājokli);
5.Mērķa grupas personas apliecinājumi:
1. mājokļa atbilstības apliecinājums,  kas ietver informāciju, ka nav saņemtas brīdinājums par telpu īres izbeigšanu, nav uzsākts parādu piedziņas vai cits tiesvedību process.  
2. apliecinājums par patiesas informācijas sniegšanu.

Līdz šī gada 23. februārim plkst. 14:00, Rīgas Domes Labklājības departamentā (turpmāk – Departaments) iesniedz mērķa grupas personas iesniegumu.

NOTEIKUMI: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi (likumi.lv)

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Infografika