Informācija Ukrainas pilsoņiem!29.06.2022 11:47

UZMANĪBU!!! Pa tālruņa numuru 20234015 Ukrainas civiliedzīvotāji var pierakstīties uz pieņemšanu Rīgas Sociālajā dienestā . Informators konsultēs ukraiņus arī par nepieciešamajiem dokumentiem un pārējo informāciju, kas būtiska, lai saņemtu sociālo atbalstu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā! Informators uz zvaniem atbildēs pirmdienās no plkst.9.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.9.00-17.00 un piektdienās no plkst. 9.00-16.00.

! Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem vieglāk atrast mājokli Latvijā, kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" izveidojusi portālu majasbegliem.lv  Portālā pieejama praktiska informācija par mājokļa īres jautājumiem. Visi materiāli sagatavoti latviešu un ukraiņu valodās. Portāls "majasbegliem.lv" dod iespēju izīrētājiem ievietot bezmaksas sludinājumus un sasniegt ar mājokļu piedāvājumu tieši Ukrainas bēgļus, nodrošinot iespējas drošai saziņai starp potenciālo īrnieku un izīrētāju. Tāpat portālā pieejama informācija par pieejamo finansiālo palīdzību gan īrniekiem, gan cilvēkiem, kuri piedāvā mājokli bez maksas, vispārēju informācija par mājokļa īri, īres līguma paraugs latviešu un ukraiņu valodā, kā arī praktisks ceļvedis mājokļa īrēšanā.

Par par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām Ukrainas iedzīvotājiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā:

Atsaucoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta (33) grozījumiem, turpmāk, lai saņemtu sociālo palīdzību, viena no personām Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā norāda savu:
- un kopā ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu vārdu, uzvārdu un Fizisko personu reģistrā reģistrēto personas kodu (iesniegumā jābūt visu pilngadīgo ģimenes locekļu parakstiem);
- deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā;
- tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tādi ir;
- Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru. Skaidras naudas izmaksas no 01.07.2022 netiek veiktas.

Atkārtoti vēršoties Sociālajā dienestā un aizpildot iesniegumu, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros, Ukrainas kara bēgļiem Latvijā būs iespēja arī turpmāk saņemt pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas.

Pabalstus piešķir par pilniem trīs mēnešiem. Pirmo trīs mēnešu periodā Ukrainas civiliedzīvotāju mājsaimniecības materiālais stāvoklis netiek izvērtēts. Atkārtoti vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā un pieprasot GMI un/vai mājokļa pabalstu tiks izvērtēti mājsaimniecības locekļu ienākumi atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam.
(1) Pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa vai sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pieņemšanas izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot šādus kritērijus:
1) par ienākumiem neuzskata vienīgā mājokļa iegādei piešķirtā kredīta pamatsummu un procentu maksājumu, no sava īpašuma atsavināšanas gūto ienākumu daļu, kas izlietota vienīgā mājokļa iegādei, summu, ko persona maksā vai saņem kā uzturlīdzekļus bērnam un kas nepārsniedz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, studējošā kredītu, stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, papildu izdevumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai, atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim, vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

(2) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, vai izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka pienākumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:
1) ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējs vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajā vecumā;
2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
3) viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
4) vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Rīgas pašvaldība piešķir 150 eur pabalstu sakarā ar bērniņa piedzimšanu. Lai saņemtu pabalstu jāvēršas Rīgas Dzemdību namā uz vietas uzrakstot iesniegumu, kurā norāda bankas kontu uz kuru pabalstu pārskaitīt, tāpat var vēsrties  Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā 110. kabinetā, tālrunis 67105045, ja bērniņš ir dzimis Rīgā.

INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU IESNIEGŠANU RĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ!

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā un dzīvo Rīgā, var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā pēc GMI pabalsta (mēnesī 109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā), vienreizēja pabalsta krīzes situācijā (272 euro pilngadīgai personai un 190 euro nepilngadīgai personai) un mājokļa pabalsta (atbilstoši īres līgumā noteiktajam, nepārsniedzot noteiktos normatīvos izdevumus).  

Pamata pabalstus (GMI, mājokļa pabalstu) piešķir par pilniem trīs mēnešiem. To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta trešās daļas pirmais punkts. Pirmo trīs mēnešu periodā Ukrainas civiliedzīvotāju mājsaimniecības materiālais stāvoklis netiek izvērtēts.  
Atkārtoti, pēc trīs mēnešu perioda, vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā un pieprasot GMI un/vai mājokļa pabalstu, tiks izvērtēti mājsaimniecības locekļu ienākumi atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam,  ja Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecība gūst ienākumus no darba samaksas, atlīdzības vai saimnieciskās darbības vai no sociālās drošības sistēmas.
 
Lai saņemtu sociālos pabalstus Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecība vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, lai noformētu iesniegumu, kurā obligāti jānorāda:  
1) iesniedzēja un personu viņa mājsaimniecībā vārdu, uzvārdu un Fizisko personu reģistrā reģistrēto personas kodu;
2) iesniedzēja deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi Rīgas valstpilsētas teritorijā;
3) iesniedzēja tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja ir;
4) iesniedzēja Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.
5) Pieprasot mājokļa pabalstu, vienlaicīgi ar iesniegumu, jāiesniedz komunālo pakalpojumu izdevumus apliecinoši dokumenti un jāuzrāda īres līgums, ja tas nav iepriekš uzrādīts.
 
Svarīgi!
Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc trīs mēnešu perioda atkārtoti vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, lai pieprasītu pabalstus, ir jāiesniedz Latvijas Republikas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats par iepriekšējiem 3 mēnešiem visiem mājsaimniecības locekļiem, kuriem šie konti ir atvērti.

.......................................................................................................................................................................

Vienota platforma ukraiņu atbalstam: https://www.riga.lv/lv/atbalsts-ukrainai

Pielikumā:'
Informācija latviešu valodā
Informācija krievu valodā
Informācija ukraiņu valodā

7. Bezmaksas tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011 (pirmdienās – ceturtdienās plkst. 8.30-17.00, piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā).

8. https://propozycii.lv/ - šajā mājas lapā iespējams atrast informāciju par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, nevalstisko organizāciju piedāvājumu cilvēkiem, kas ieradušies no Ukrainas. Šī vietne noderēs, ja meklēs veterinārārstu, frizieri, gribi nopirkt divriteni, iedzert kafiju vai Tev nepieciešami citi pakalpojumi, vai vienkārši kopienas atbalsts. Regulāri tiek pievienoti jaunākie sludinājumi no Rīgas un citām Latvijas pilsētām - tie ir pakalpojumi par brīvu vai ar īpašu Ukrainas cilvēkiem domātu atlaidi.

9.Ja personai nav iztikas līdzekļu:

Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas mājsaimniecībā lūgt piešķirt šādus pabalstus:
109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā
vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 272 euro apmērā pilngadīgai personai un 190 euro apmērā par bērnu, un
citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.

UA:
Цивільні жителі України, в разі необхідності, мають право в соціальній службі самоврядування за місцем свого розташування або проживання в домашньому господарстві просити отримати таку допомогу:
109 євро для першої особи і 76 євро для кожної наступної особи в домашньому господарстві цивільного жителя України
272 eur , 190 eurдопомогу в кризовій ситуації
іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.
Перші шість календарних місяців цивільні жителі України зможуть отримати соціальні послуги та соціальну допомогу без оцінки матеріального становища.

10. Atbalsts cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalsts ārkārtas aizbildnim, ja nepieciešams darbs un cita aktuāla informācija Ukrainas civiliedzīvotājiem LR Labklājības ministrijas mājas lapā ŠEIT

11. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO bezmaksas tālrunis par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem ar invaliditāti - 20013797