Nacionālā līmeņa projekti 2016. gadā

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

Labklājības ministrija iepirkumā meklēs elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus

Labklājības ministrija (LM) līdz 25. aprīlim aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Rīgas, Jelgavas, Valmieras vai tuvāko pašvaldību teritorijās, pieteikties projekta iepirkumam „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”.
Projekta iepirkuma rezultātā atlasīto aukļu un iestāžu kontaktus iekļaus vienotā elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā, no kura atlasīto uzņēmumu vecāki varēs izvēlēties piemērotāko kandidatūru. Saraksts būs publiski pieejams ministrijas un iesaistīto pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums uz 10 mēnešiem, kas ir projektā paredzētais pakalpojuma sniegšanas termiņš. Pēc šī termiņa aukle vai iestāde varēs turpināt sniegt savus pakalpojumus, pamatojoties uz privātu vienošanos ar pakalpojuma saņēmēju, ja vecāks vēlēsies pats apmaksāt pakalpojumu.
Subsidēto bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinās ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.
Pakalpojumu paredzēts sniegt bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana, bet droša un lietderīga dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana notiks saskaņā ar grafiku, ko saskaņos katra mēneša sākumā starp vecāku un aukli vai iestādi.
LM vērš uzmanību, ka tikai aukles reģistrācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) var garantēt aukles kvalifikāciju un nepieciešamo drošības prasību ievērošanu bērnu aprūpes procesā. Informācija par aukles reģistrāciju ir publiski pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā: https://viis.lv/default.aspx/Pages/Institutions/Search.aspx. Reģistrēšanās kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam IKVD ir bez maksas.
Tāpat LM atgādina, ka vēl visu aprīli uzņēmumiem ar nestandarta darba laiku ir iespēja pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai.
Pakalpojumu varēs saņemt atlasīto uzņēmumu darbinieks, kuram vismaz viens bērns ir vecumā no gada līdz 7 gadiem un kas strādā nestandarta darba laiku vismaz reizi divās nedēļās. To īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji (fiziskās un juridiskās personas) kas atbildīs iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem. Atlasīto uzņēmumu darbinieks iepirkumam var ieteikt arī savu aukli, ja tā ir reģistrēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Visu organizāciju darbiniekiem, kas pieteiksies dalībai projektā, nodrošinās subsidēto bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus standarta darbalaika – no plkst. 18.00 līdz 8.00 darba dienās, kā arī brīvdienās.
Projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Plašāka informācija par projektu ir pieejama LM tīmekļa vietnē, kā arī sazinoties ar projekta vadītāju Maksimu Ivanovu pa tālruni 67782961.
LM iepirkumu izsludināja 29. martā. Vairāk informācijas par iepirkumu: http://www.lm.gov.lv/text/3297

Kas var kļūt par reģistrēto aukli?
•Nav izdarīti pārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi (piemēram, personas nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar vardarbību vai dzimumneaizskaramību u.tml.)
•Nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss
•Ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību (autovadītāja apliecība der kā apliecinājums prasmēm sniegt pirmo palīdzību)
•Ja personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai aukles profesionālās kvalifikācijas, tad personai ir jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu aukļu darba jomā ne mazāk kā 40 klātienes stundu apjomā
•Fiziskai personai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā
•Jānodrošina veselības pārbaužu veikšana (medicīniskā grāmatiņa)

Vidējās izmaksas reģistrācijai – 150 eiro, tajās ietilpst:
•Izdevumi apmācību programmas apgūšanai ~ vidēji 70–126 eiro
•Izdevumi medicīniskās grāmatiņai – izmaksas var noskaidrot, sazinoties ar ģimenes ārstu
•Pirmās palīdzības sniegšanas kursi ~ vidēji 29–35 eiro.
Informāciju sagatavoja: Viktorija Buraka, labklājības ministra preses sekretāre, 67021594, Viktorija.Buraka@lm.gov.lv

Papildus informācija par projektu: Pakalpojuma būtība (lasīt vairāk)
Kā kļūt par sertificētu auklīti? (Lasīt vairāk)
Iepirkums (lasīt vairāk)

PROTI un DARI!

Nr. 8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Īstenotāji

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Stratēģiskie partneri var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

Paredzētais atbalsts jauniešiem

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
–regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
–formālās un ikdienas mācīšanās,
–speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
–dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
–brīvprātīgā darba aktivitātes,
–iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
–profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
–iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
–specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Sasniedzamie rezultāti Latvijā

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
–iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 5 262;
–rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 3 684.

Īstenošanas termiņš Rīgas pilsētā 2016. gada septembris - 2018. gada oktobris

Sīkāka informācija pie Rīgas domes Labklājības departamenta
Projekta “PROTI un DARI!” vadītājs
Juris Osis
E-pasts: Juris.Osis@riga.lv
Tālr. : 67105283

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari