Nacionālā līmeņa projekti 2018. gadā

Informācija par projektu "PROTI un DARI"

Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”. Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partneris: Rīgas domes Labklājības departaments.

Stratēģiskie partneri:
•Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
•Rīgas Sociālais dienests
•Biedrība „ Radošā apvienība jauniešiem TREPES”
•Biedrība „PINS”
•Nodibinājums „Samāriešu fonds”
•Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”
•SIA „Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija”
•Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani”
•Biedrība “Young Folks LV”
•Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

Projekta mērķis: motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā “PROTI un DARI”: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim tiek nodrošināts sekojošs atbalsts:
1.Jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2.Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiek izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3.Tiek noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4.Tiek īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma (no 1-9 mēnešiem), nodrošinot šādas aktivitātes:
•formālās un ikdienas mācīšanās;
•speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
•dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
•brīvprātīgā darba aktivitātes;
•iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
•profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
•iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
•specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);
•regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada marts – 2018.gada oktobris

Sīkāka informācija par projektu pie Rīgas domes Labklājības departamenta projekta “PROTI un DARI!” vadītājas Guntas Grīnhofas, e-pasts gunta.grinhofa@riga.lv, tālr. 67012022

.....................................................................................................................................................

PROJEKTA “ELASTĪGA BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM, KAS STRĀDĀ NESTANDARTA DARBA LAIKU”NOSLĒGUMA KONFERENCE
2018.gada 8.marts, Rīga, Latvija


Darba un ģimenes līdzsvars mūsdienu Latvijā ir sarežģīta un aktuāla problēma. Pētījumi liecina, ka galvenie šķēršļi darba un ģimenes dzīves saskaņošanā ir saistīti ar sabiedrībā pastāvošajām sociāli ekonomiskajām barjerām un dzimumu stereotipiem. Darbinieku spējas savienot darba un ģimenes dzīvi lielā mērā ietekmē izveidotā infrastruktūra – valsts un pašvaldību radītā vide, darba vietās pastāvošās darba organizācijas formas un korporatīvā kultūra.
Darbs nestandarta darba laikā varbūt labvēlīgs dažām nodarbināto kategorijām, bet var negatīvi ietekmēt ģimenes lomas un prasīt vecākiem īpašas pūles, lai nodrošinātu bērnu aprūpi. Nestandarta darba laikā nodarbinātajiem ir daudz grūtāk savienot darba un ģimenes dzīvi. Tāpēc bērnu aprūpes pakalpojumu jomas un ģimenes dzīves organizēšanas jautājumu savstarpēja savietošana var risināt ar nestandarta darba laiku saistītos bērnu labklājības riska faktorus.
Darba devējiem ir svarīgi atrast balansu starp kompānijas un darbinieku vajadzībām. Atbalsts darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iniciatīvām, palielina darbinieku apmierinātību ar darbu, samazina darbinieku mainību un uzlabo uzņēmuma produktivitāti. Tāpēc ir svarīgi iedrošināt darba devējus un darba ņēmējus īstenot praktiskus risinājumus, kas vērsti uz darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanu darba vietā.

Kāpēc nepieciešams rīkot šādu konferenci?

Pēdējās desmitgades laikā ir vērojams nestandarta darba laikā, kad darbs ir vakaros, nakts stundās un brīvdienās, un daļlaika, nodarbināto skaita pieaugums. Tāpat pieaug to cilvēku skaits, kas strādā vairāk kā 40 stundas nedēļā.
Ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki strādā nestandarta darba laikā, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi var būt nepieciešami laikā, kad tradicionālie bērnu pieskatīšanas pakalpojumi nav pieejami. Jāuzsver, ka bērnu un arī citu tuvinieku aprūpe visbiežāk tiek uztverta kā sieviešu atbildība. To apliecina arī 2015.gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma rezultāti, kurā norādīts, ka visās ES dalībvalstīs aprūpe tiek galvenokārt uzskatīta kā sieviešu atbildība. Vienlaikus vīrieši norāda, ka viņi vēlētos strādāt mazāk un vairāk laika pavadīt ar ģimeni.
Jaunākās Eiropas komisijas darba un ģimenes līdzsvara politiku iniciatīvas liecina, ka šis jautājums ieņem arvien nozīmīgāku lomu EK darba kārtībā. Dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju, kas publicēts kopā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi, tiek uzsvērtas pārmaiņas, kuras Eiropas sabiedrību un darba pasauli sagaida nākamajā desmitgadē.

Vienlaikus IKT attīstība un digitalizācija ļoti ievērojami ietekmē to, kā cilvēki strādā, radot jaunas iespējas attālinātam darbam un elastīgām darba formām, kas var tikt izmantotas, lai veicinātu darba un ģimenes līdzsvaru. Mainās biznesa modeļi, radot jaunas iespējas un veidus tam, kā cilvēki strādā. Daudzi tautsaimniecības sektori piedzīvo būtiskas pārmaiņas un piedāvā jaunas iespējas, palielinot iespējas pašnodarbinātajiem, ‘freelanceriem’ un līgumdarbiniekiem, tādējādi, mazinot tradicionālo darba modeļu izmantošanu mūsdienu ekonomikā.
Ir pienācis laiks virzīties tālāk ar jaunām idejām un atbalsta instrumentiem. Tāpēc konferencē izvērtēsim darba un ģimenes savienošanas iespējas, vērtējot šīs jomas attīstības tendences un ietekmējošos faktorus. Veidosim platformu rosinošām un stimulējošām diskusijām starp politikas veidotājiem, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, ekspertiem un politiķiem.

Mērķi

Konferences mērķis ir sekmēt darba-ģimenes līdzsvara politikas attīstību, attīstot jaunas iespējas un instrumentus īpaši tiem, kas strādā nestandarta darba laikā, kā arī attīstīt jaunus sadarbības instrumentus un formas starp valsts, privāto un pilsoniskās sabiedrības sektoru, iesaistoties informētības veicināšanas pasākumos.
Nepieciešamība apvienot darbu un ģimeni rada jautājumus, problēmas, izaicinājumus un dilemmas dažādām ieinteresētajām pusēm. Tāpēc pasākuma mērķis ir aicināt kopā starptautiskos un vietējos ekspertus, uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, valsts un reģionālās politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus un politiķus, lai kopīgi meklētu risinājumus darba un ģimenes līdzsvara izaicinājumiem.

Kā?

Konferencē paredzēts:
•novērtēt sociālās intervences rezultātus;
•analizēt sabiedrības izaicinājumus nākotnes darba un ģimenes dzīves kontekstā;
•identificēt potenciālās nākotnes iespējas, ko rada darba laika modeļi ilgtspējīgam darbam;
•apskatīt sociālās inovācijas iespējamo nozīmi bērnu aprūpes pakalpojumu jomā nākamās paaudzes organizāciju un darba un dzīves politikas jomā;
•attīstīt jaunus sadarbības veidus un dažādu ieinteresēto personu lomas darba un ģimenes dzīves labākai saskaņošanai.

NOSLĒGUMA KONFERENCE
Park Inn Valdemāra, Krogus iela 1, Rīga
Darba kārtības projekts


09:30-10:00 Reģistrācija Preses konference
10:00-10:10 Konferences atklāšana, J.Reirs Labklājības ministrs
10:10-10:40 Darba laika modeļi darba un dzīves līdzsvarošanai un ilgtspējīgai nodarbinātībai, Jorge Cabrita, pētījumu vadītājs, EUROFOND
10:40-11:10 Nestandarta darba laiks, ģimenes dzīve un bērnu aprūpe Somijā, Mia Tammelin, docents, Jyväskylä universitāte, Somija
11:10 – 11:40 Darba un ģimenes līdzsvars un bērnu pieskatīšana – iespējas un izaicinājumi Latvijā, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja
11:40 – 12:00 Kafijas pauze
12:00 – 12:30 Subsidēts bēru pieskatīšanas pakalpojums - Sociālā eksperimenta rezultāti, Māris Brants, sia Projektu un kvalitātes vadība
12:30 – 13:00 Veseli un apmierināti darbinieki un uzņēmuma produktivitāte, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors
13:00 – 13:30 Uzņēmumu stāsti jeb “Rampas ugunīs” ar Valmieras stikla šķiedra, AirBaltic un Lidosta Rīga pārstāvjiem
13:30 – 14:30 Pusdienas
14:30 – 14:50 Vecāku stāsti jeb “Rampas ugunīs” ar Latvijas Nacionālā teātra, Art Smart un Lidosta Rīga un VUGD darbiniekiem
14:50 – 15:20 Atbalsts darba devējiem bērnu pieskatīšanai un darba un ģimenes dzīves saskaņošana darba vietā Igaunijā, Laura Viilup, Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimeņu departamenta galvenā speciāliste
15:20 – 15:50 Apmierināti darbinieki. Fokusa ilūzija – vai laime ir tur, kur to meklējam? Ivars Austers, Latvijas Universitātes profesors
15:50 – 16:20 Darba laika modeļi, sociālās inovācijas un bērnu aprūpes pakalpojumi nākotnes darba un ģimenes dzīves kontekstā
Diskusija, kurā piedalās:
Kārlis Eņēglis, Labklājības ministra padomnieks
Ričards Gailums, Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks
Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja
Viola Korpa, Darba un ģimenes līdzsvara eksperte
DLC pārstāvis (tiks precizēts)
Inga Akmentiņa-Smildziņa, mammamuntetiem.lv vadītāja
16:20 – 16:30 Konferences noslēgums

.....................................................................................................................................................