Projekts "Gādīgie tēvi"

Projekta nosaukums: “Izpratnes palielināšana par tēva lomu ģimenē, lai mazinātu vardarbību ģimenē īpaši pret bērniem un viņu mātēm” (Projekta kods 2018-1-EE01-KA204-047115). Angļu val. "Increasing the awareness of child-centered fathering in order to reduce the risk of harm to children and their mothers caused by domestic violance”.

Projekta mērķis: apmācību programmas “Gādīgie tēvi” (angļu val. “Caring dads”) ieviešana un pilotēšana Rīgas pilsētas pašvaldībā. Apmācību programmas efektivitātes izvērtēšana.

Projekta īss apraksts: sadarbībā ar dalībvalstīm tiek īstenota apmācību programmas “Gādīgie tēvi” ieviešana. Projekta laikā jāsagatavo grupu vadītāji, jāorganizē un jānovada vismaz 2 grupas tēviem. Apmācību programmas mērķis ir palīdzēt tēviem uzņemties atbildību un pārtraukt vardarbīgu, kontrolējošu, nevērīgu izturēšanos pret bērniem, paaugstināt izpratni par tēva lomas nozīmi, paaugstināt empātiju pret bērnu, palīdzēt pieņemt bērnu kā vērtību un veidot atbalstošas savstarpējās attiecības, kā arī uzturēt cieņpilnu sadarbību un attieksmi pret bērnu mātēm.

Projekta aktivitātes:
1. Apmācību programmas “Gādīgie tēvi” īstenošana un pielāgošana Rīgas pilsētas pašvaldībā
2. Programmas vadītāju apmācība
3. Mācību materiālu iztulkošana ("Gādīgie tēvi" rokasgrāmata, darba grāmata)
4. Novadītas vismaz 2 grupas tēviem
5. Apmācību programmas efektivitātes izvērtēšana
6. Labās prakses pieredzes apmaiņa starp dalībvalstīm (pieredzes apmaiņas braucieni)
7. Noslēguma konferences organizēšana par projekta mērķi, aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem

Projekta partneri:
• NGO “Vaiter” (Igaunija) – vadošais partneris
• Social Welfare and Health Care Department of Tallinn City (Igaunija)
• Association for Nonviolent Communication (Slovēnija),
• Miessakit Association (Somija)
• Rīgas Sociālais dienests

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018. - 31.10.2021.

Projekta finansējums: 32 940 EUR

Finansējuma avots: ERASMUS + programma

Projekta kontaktpersona: Inga Ozola, tālr. 67105139, e-pasts: inga.ozola@riga.lv

Plašāka informācija par projektu

.......................................................................................................................................................

Projekts "“Hallo, aktīvi 60+"

Projekta nosaukums: Rīgas domes Labklājības departaments īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) Polijas darbības programmas “Zināšanu izglītības attīstība” 4. prioritātes “Sociālās inovācijas un starpvalstu sadarbība” ietvaros līdzfinansētu projektu “Hallo, aktīvi 60+ inovatīvas sociālās iekļaušanas aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem, izmantojot projekta “Let us be active!” pieredzi” (“Hallo active 60+ innovative forms of social inclusion of the elderly based on the Let us be active program experience").

Projekta mērķis: pielāgot Polijas apstākļiem inovatīvos risinājumus, kas tika izveidoti projektā “Būsim aktīvi!” (Let us be active!) (Rīgā, Turku, Pērnavā), lai veicinātu vecāka gadagājuma iedzīvotāju sociālo aktivitāti un mazinātu vientulību.

Projekta partneri: Krakovas Sratēģiski konsultatīvais centrs (Centrum Doradztwa Strategicznego) sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un trīs Polijas pilsētām: Bitoma, Ribņika un Valbžiha (Bytom, Rybnik, Wałbrzych), kurās sociālo problēmu pamatā ir sabiedrības novecošanās procesi un vecāka gadagājuma cilvēku vientulība.

Projekta ilgums: 2018. gada decembris – 2021. gada aprīlis

Finansējuma avots: projektu līdzfinansē ESF

Projekta kontaktpersona: Aija Vecenāne, tālr. 67037114, e-pasts: aija.vecenane@riga.lv

....................................................................................................................................................................

Projekts "Sabiedrības veselības stratēģijas plānošana un ieviešana Ziemeļvalstīs"

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis finansējumu projekta “Sabiedrības veselības stratēģijas plānošana un ieviešana Ziemeļvalstīs” (PA-GRO-1351) īstenošanai Ziemeļu Ministru padomes biroja administrētās Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” (turpmāk – Programma) projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: pamatojoties uz Ziemeļvalstu pieredzi sabiedrības veselības politikas plānošanā un īstenošanā, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinku un Kopenhāgenas pašvaldībām, lai iepazītos ar sabiedrības veselības politikas plānošanas dokumentos nosprausto uzdevumu ieviešanu praksē:
• aktivitātēm dažādām mērķa grupām (senioriem, bērniem, jauniešiem un darbspējīga vecuma iedzīvotājiem);
• veselības veicināšanas aktivitātēm, lai vecinātu fiziskās aktivitātes ikdienā un sekmētu veselīga uztura paradumu un garīgās veselības veicināšanu;
• multisektorālo sadarbību, pamatojoties uz “veselība visās politikās” principu.

Projekta apraksts: Labklājības departamenta pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz Somiju un Dāniju, lai apmeklētu Helsinku un Kopenhāgenas pašvaldības, pašvaldības institūcijas un privātās organizācijas, iepazītos ar pašvaldību pieredzi un to izmantotu, izstrādājot Rīgas pilsētas sabiedrības veselības politiku un citus plānošanas dokumentus turpmākajiem 10 gadiem. Projekts Rīgas pilsētas pašvaldībai ir īpašs ne tikai tāpēc, ka tiek veicināta starptautiskā sadarbība ar ziemeļu kaimiņu pašvaldībām, bet arī tāpēc, ka tiek veicināta Rīgas pašvaldības starpinsitucionālā sadarbība, jo bez Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvjiem, pieredzes apmaiņas braucienā dosies arī Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti.

Projekta finansējums: 8000 EUR (Programma)

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 4. ceturksnis – 2022. gada 3. ceturksnis

Projekta kontaktpersona: Aija Vecenāne, tālr.: 67037314, e-pasts: aija.vecenane@riga.lv

Plašāka informācija par Programmu