Rīgas pašvaldības Labklājības departaments maksās stipendijas topošajiem sociālā darba speciālistiem

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments informē, ka līdz 2024. gada 15.augustam ir izsludināta pieteikšanās uz stipendijām personām, kas studē sociālā darba studiju programmās un gatavas studiju laikā vai pēc tam uzsākt darbu kādā no 6 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālās jomas iestādēm.
Rīgas dome 2023.gadā pieņēma saistošos noteikumus par stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība, veicinot jaunu darbinieku piesaisti darbam Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, piešķirs stipendijas studējošām personām.

Stipendijai var pieteikties studenti, kuri:
•studē/studēs akreditētā sociālā darba speciālistu studiju programmā;
•studenti, kas ir apliecinājuši gatavību strādāt Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūcijā pēc izglītības programmas apguves un apņemas noteikumos noteikto laiku nostrādāt pašvaldības institūcijā pamatdarbā attiecīgajā specialitātē;
•ir sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus un ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu, ja šobrīd studē.

Pēc izglītības programmas apguves studentam 3 gadus (2 gadus pēc studiju beigšanas, ja strādā studiju laikā) būs jāstrādā Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūcijā:
•Rīgas Sociālajā dienestā;
•Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā;
•Rīgas patversmē;
•Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”, “Mežciems” vai “Stella maris”.
(Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta (turpmāk – Labklājības departamenta) pakļautības iestādes)

Pieteikties var gan tie, kas jau studē, gan tie, kas vēl tikai plāno to darīt!

Stipendijas apmērs: 2000 EUR gadā (stipendiju izmaksā 10 mēnešus gadā, katru mēnesi saņemot 200 EUR).

Pieteikšanās vieta un laiks:
Līdz 2024.gada 15.augustam pretendents iesniedz Labklājības departamentā šādus dokumentus:

  1. noteiktas formas iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  2. studiju līgumu vai izziņu no izglītības iestādes par uzņemšanu izglītības programmas apguvei un studiju ilgumu (ja studijas vēl nav uzsāktas), vai izziņu par izglītības programmas apguves faktu, informāciju par pretendenta izglītības programmas apguves izpildi, sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri (ja šobrīd studē);
  3. noteiktas formas apliecinājumu nodibināt ar pašvaldības institūciju darba tiesiskās attiecības izglītības programmas apguves laikā vai pēc izglītības programmas apguves beigšanas un apliecinājumu nostrādāt pamatdarbā pašvaldības institūcijā noteikto laiku.

Iesnieguma veidlapa
Apliecinājuma veidlapa (jāparaksta gan studentam gan iestādei, kurā strādās)

Dokumentus jāiesniedz elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dl@riga.lv vai E-adresi: https://ld.riga.lv/departaments/par-mums/e-adrese-un-e-paraksts/

Piešķiršanas kārtība:
Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Labklājības departamenta Stipendiju piešķiršanas komisija.
Ja pieteikumu skaits ir lielāks par piešķirtā budžeta iespējām un stipendijas saņemšanai pieteikušies līdzvērtīgi pretendenti, komisija stipendijas piešķir šādā prioritārā secībā:
1.pašvaldības institūcijas darbinieks;
2.līgumorganizācijas darbinieks;
3.bārenis, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.bārenis;
5.students no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.students no daudzbērnu ģimenes;
7.students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
8.students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
9.pretendents, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
10.pretendents iesniegumu iesniegšanas secībā.
Pēc lēmuma pieņemšanas komisija nosūtīs oficiālu vēstuli par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas stipendiātam mēneša laikā jānoslēdz trīspusējs līgums ar pašvaldības institūciju un Labklājības departamentu.

Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/342371-par-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-stipendiju-pieskirsanu-sociala-darba-specialistu-piesaistei

INFOGRAFIKA

Labklājības departaments sniedz sekojošu skaidrojumu par saistošo noteikumu īstenošanu un stipendiju piešķiršanas nosacījumiem.
Atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktam, stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, vai, ja pašvaldības iestādē nav brīvas speciālista amata vietas, institūcijām un organizācijām, ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par pārvaldes uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgumorganizācijas), tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem.
Minētais regulējums nozīmē, ka gadījumā, ja pašvaldības iestādēs ir brīvas speciālista amata vietas, stipendijas tiek piešķirtas tikai tiem pretendentiem, kuri apņemas nodibināt vai ir jau nodibinājuši darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības iestādi. Savukārt, pretendenti, kuri apņemas nodibināt vai ir jau nodibinājuši darba tiesiskās attiecības ar līgumorganizāciju, var pretendēt uz stipendiju tikai tādā gadījumā, ja pašvaldības iestādēs nav brīvas speciālista amata vietas.
Attiecīgi piemērojams ir arī saistošo noteikumu 7.7. un 11.4. apakšpunkts, iesniedzot pieteikumu stipendijas piešķiršanai.

Vēršam uzmanību uz to, ka, darbs pašvaldības iestādē darbiniekam dos daudzveidīgu darba pieredzi, iespēju pilnveidoties profesionāli, kā arī attīstīt savu karjeru.

Lūdzam iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 67105626!