Paziņojums par rezultātiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas konkursā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas konkursa komisija (turpmāk – konkursa komisija) informē sekojošo:
1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments organizēja konkursu pretendentu izvēlei sekojošu pārvaldes uzdevumu izpildes deleģēšanai divās daļās:
1.1. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura (nervu sistēmas attīstības) traucējumiem;
1.2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura (nervu sistēmas attīstības) traucējumiem.
2. Pieteikumus deleģēšanas līgumu slēgšanai sludinājumā noteiktajā termiņā iesniedza viens pretendents – biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, reģ.Nr. 40008150439.
3. Konkursa komisija izvērtēja pieteikumus, atzina pretendenta iesniegtos pieteikumus par atbilstošiem visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
4. Konkursa komisija 2024.gada 12.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.DL-24-203-nd “Par pārvaldes uzdevumu – dienas aprūpes centra un grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura (nervu sistēmas attīstības) traucējumiem – deleģēšanas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas konkursa rezultātiem”, ar ko atzina pretendenta – biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, reģ.Nr. 40008150439, tiesības noslēgt deleģēšanas līgumus par pārvaldes uzdevumu – dienas aprūpes centra un grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura (nervu sistēmas attīstības) traucējumiem – izpildi.
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, lēmumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un līguma slēgšanu pieņems Rīgas dome. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi tiks slēgti gadījumā, ja tam tiks piešķirts finansējums.